DinGeo — i hele Danmark

Holstebro Kommune

Holstebro Kommune er et centrum for kultur og handel. Sidstnævnte fik gunstige forhold i 1963, hvor landets første permanente gågade blev anlagt. Rundt om i byen finder man både et regionshospital, en kaserne, retten og hovedkvarteret for Midt- og Vestjyllands Politi.

Kommunen er siden 2010 blevet styret af socialdemokraten H. C. Østerby, der dagligt kan nyde synet af Giacomettis Kvinde på kærre. Skulpturen, der i folkemunde hedder ’Maren å æ woun’ bliver af risiko for tyveri sænket ned i jorden til overnatning. Der er ellers ikke noget i kommunens nøgletal, der taler for en særlig risiko i den henseende. Faktisk er kommunen præget af generel jævnhed på nøgletalsområdet.


Kontakt

Adresse:
Holstebro Kommune
Kirkestræde 11,
7500 Holstebro

Email:
kommunen@holstebro.dk

Webside:
www.holstebro.dk

Nøgletal for Holstebro Kommune

Dårligt helbred #31/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 12 procent af indbyggerne i Holstebro Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

Middellevetid #27/98

Middellevetiden i Holstebro Kommune er 81.1 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Holstebro Kommune sig på plads nr. 27. Over de sidste fire år er middellevetiden i Holstebro Kommune øget med 1.2 år.

Alkoholforbrug #23/98

Relativt få indbyggere i Holstebro Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.0 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Holstebro Kommune på en 23. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #52/98

Der er desværre en del rygere i Holstebro Kommune. I 2013 røg 21.6 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #17/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Holstebro Kommune er det heldigvis hele 30.5 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Holstebro Kommune på en 17. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #48/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Holstebro Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 16.0 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 48. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #23/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Holstebro Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1537 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1565 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #18/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Holstebro Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.2 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #3/98

I 2019 var 0.6 per 1000 indbyggere i Holstebro Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #67/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 67 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Holstebro Kommune behandlet 3504 byggesager med 2 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 43 dage. Prisen var i 2019 625 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Holstebro Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #9/98

Blandt Holstebro Kommunes folkeskoleelever trives 37.4 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 9. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (37.4 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #38/98

Holstebro Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.091. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 38. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #21/98

I 2017 var Holstebro Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.2. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #31/96

I 2018 var 2.5 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Holstebro Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 31. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #41/98

Der er i Holstebro Kommune 71.9 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 41. plads.

! Anbragte Børn #64/98

1.0 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 64. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #21/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Holstebro Kommune 75.8 procent.Det placerer kommunen på en flot 21. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Holstebro Kommune her »
! Udgifter til idræt #43/98

Holstebro Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Holstebro Kommune i gennemsnit 869 kr. om året pr. borger på idræt. 638 kr. på drift og 232 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #22/98

Holstebro Kommune har 19.3 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 22. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #33/98

Borgerne i Holstebro Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.5 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #48/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Holstebro Kommune 5.6 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #48/98

I 2017 var der i Holstebro Kommune 1.7 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #37/98

I 2017 var der i Holstebro Kommune 29.9 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #65/98

Holstebro Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 170,231 kr.Det er den 65. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #29/98

Holstebro Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 57,997 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #44/98

I Holstebro Kommune er der 3.4 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 44. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #42/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Holstebro Kommune 25.3 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 42 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #35/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Holstebro Kommune 24.12, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 35 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #33/98

Holstebro Kommune har en langfristet gæld på 13,660 kr per indbygger.Det er danmarks 33. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #29/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 77.3 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Holstebro Kommune på en flot 29. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 77.1 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #47/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Holstebro Kommune at vokse med 3.2 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #58/98

I Holstebro Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.6 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #73/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Holstebro Kommune var 287,898 kr. Det er en den 26 laveste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #28/98

2.8 procent af befolkningen i Holstebro Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #51/98

Der er jobvækst Holstebro Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 1.8 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Holstebro Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Holstebro Kommune
Der er 708 boliger til salg i Holstebro Kommune

Dags dato (18. april 2024) er der 708 boliger til salg i Holstebro Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 695 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Holstebro Kommune:

Se alle boliger til salg i Holstebro Kommune her »

Grundskoler i Holstebro Kommune

Folkeskoler i Holstebro Kommune


Holstebro Kommune er inddelt i 18 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 26 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Holstebro Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 60,628 kr., er den 16. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Holstebro Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Holstebro Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Holstebro Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Holstebro By, skoleafdelingen - - - -
Uddannelsescenter Holstebro, 10. klasse - - - -
Holstebro Kommunale Ungdomsskole, AKT-tilbud - - - -
Borbjerg Skole | 3.672   - 483,679 kr. holstebro_borbjerg 
Rolf Krake Skolen | 3.670   0.0 | 517,236 kr. holstebro_rolfkrake 
Halgård Skole og SFO | 3.703   - 565,558 kr. holstebro_halgaard 
Idom-Råsted Skole | 3.740   - 482,836 kr. holstebro_idomraasted 
Mejrup Skole | 3.693   1.0 | - holstebro_mejrup 
Naur-Sir Skole | 3.838   - 509,054 kr. holstebro_naursir 
Nr Felding skole | 3.595   - 509,539 kr. holstebro_nrfelding 
Nørrelandsskolen - - - -
Sct. Jørgens Skole - - - holstebro_sctjoergen 
Skave Skole | 3.705   - - holstebro_skave 
Sønderlandsskolen | 3.599   -1.0 | 458,313 kr. holstebro_soenderland 
Tvis Skole | 3.605   0.0 | 506,173 kr. holstebro_tvis 
Nørre Boulevard Skolen | 3.728   0.0 | - -
Ellebækskolen - - - holstebro_ellebaek 
Staby Skole | 3.998   - 444,435 kr. holstebro_staby 
Thorsminde Skole - - - -
Ulfborg Skole | 3.706   0.0 | 450,590 kr. holstebro_ulfborg 
Vemb Skole | 3.720   - 428,947 kr. holstebro_vemb 
Ejsing Skole og børnehus - - - -
Herrup Skole - - - -
Ryde Skole - - - -
Sevel Skole | 3.726   - 431,151 kr. holstebro_sevel 
Vinderup Skole | 3.619   - 443,637 kr. holstebro_vinderup 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Holstebro Kommune

I Holstebro Kommune er der 9 Privatskoler.

Privatskoler i Holstebro Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Margrethe Reedtz Skolen -
Ejsing Friskole -
Den Kristne Friskole i Holstebro 0.0 |
Holstebro Friskole -
Balletskolen 0.0 |
Ulfborg Friskole -
Sønder Nissum Friskole -
Vinderup Realskole 0.0 |
Hjelm Hede Friskole -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Holstebro Kommune

Der er 1 Ghettoområder i Holstebro Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Trekanten Holstebro 3099 32.3 44.2 1.67 61.5 60.9