DinGeo — i hele Danmark

Odsherred Kommune

Odsherred Kommune har 33.023 indbyggere og et årligt budget på 2.4 mia. kroner. Borgmester er Thomas Adelskov fra Socialdemokraterne og det administrative centrum er i Højby, mens byrådsmøderne holdes i Fårevejle.

Odsherred Kommune har gennemsnitlige nøgletal, der ligger under middel. For eksempel viser nøgletal om befolkningens overordnede sundhed at kommunen har for mange rygere og fysisk inaktive borgere og det reflekterer sig desværre også i en middellevetiden på 79.2 år, der er under gennemsnittet

Odsherred Kommune har et smukt og kuperet landskab, dannet i den sidste del af istiden. Det varierede landskab og forskellige resurser som vand, enge, overdrev, moser, skove og agerjord har altid været et meget attraktivt sted for mennesker at bo. Herom vidner Odsherreds mange oldtidsminder. Fra 1950'erne blev de sandede kyststrækninger bebygget med feriekolonier og fritidshuse; Odsherred Kommune har 27.013 sommerhuse (2015), hvilket er det største antal i nogen dansk kommune. Om sommeren mere end fordobles befolkningen.


Kontakt

Adresse:
Odsherred Kommune
Nyvej 22,
4573 Højby

Email:
kommune@odsherred.dk

Webside:
www.odsherred.dk

Nøgletal for Odsherred Kommune

! Dårligt helbred #97/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 18 procent af indbyggerne i Odsherred Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og langt over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #88/98

Middellevetiden i Odsherred Kommune er 79.2 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Odsherred Kommune sig på plads nr. 88. Over de sidste fire år er middellevetiden i Odsherred Kommune øget med 1.3 år.

! Alkoholforbrug #60/98

Der er en del i Odsherred Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 8.6 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Odsherred Kommune på en 60. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #77/98

Der er desværre alt for mange rygere i Odsherred Kommune. I 2013 røg 23.0 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #95/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Odsherred Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 22.6 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Odsherred Kommune på en 95. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #88/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Odsherred Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 18.4 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 88. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #38/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Odsherred Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1587 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1526 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #92/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Odsherred Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 17.1 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #87/98

I 2019 var 2.4 per 1000 indbyggere i Odsherred Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #86/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 86 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Odsherred Kommune behandlet 3516 byggesager med 6 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 64 dage. Prisen var i 2019 509 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Odsherred Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #97/98

Blandt Odsherred Kommunes folkeskoleelever trives 22.5 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 97 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (22.5 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #80/98

Odsherred Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.156. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 80. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #64/98

I 2017 var Odsherred Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.7. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #27/96

I 2018 var 2.3 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Odsherred Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 27. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #83/98

Der er i Odsherred Kommune 48.2 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 83. plads.

! Anbragte Børn #90/98

1.6 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 90. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #47/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Odsherred Kommune 72.9 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 47. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Odsherred Kommune her »
! Udgifter til idræt #70/98

Odsherred Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Odsherred Kommune i gennemsnit 720 kr. om året pr. borger på idræt. 587 kr. på drift og 132 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #19/98

Odsherred Kommune har 19.9 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 19. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #56/98

Borgerne i Odsherred Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.0 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #16/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Odsherred Kommune 4.0 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #48/98

I 2017 var der i Odsherred Kommune 1.7 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #86/98

I 2017 var der i Odsherred Kommune 51.2 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #32/98

Odsherred Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 185,542 kr.Det er den 32. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #78/98

Odsherred Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 63,114 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #95/98

I Odsherred Kommune er der 2.3 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 4. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #92/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Odsherred Kommune 26.6 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 7 højeste skatteprocent blandt landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #98/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Odsherred Kommune 34.0, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 1 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #45/98

Odsherred Kommune har en langfristet gæld på 15,582 kr per indbygger.Det er danmarks 45. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #88/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 71.5 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Odsherred Kommune på 88. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 71.1 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #61/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Odsherred Kommune at vokse med 1.8 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #78/98

I Odsherred Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.9 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #80/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Odsherred Kommune var 284,023 kr. Det er en den 19 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #90/98

5.1 procent af befolkningen i Odsherred Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #87/98

De seneste års jobvækst er gået udenom Odsherred Kommune. Antallet af job i kommunen er faldet 0.7 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Odsherred Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Odsherred Kommune
Der er 592 boliger til salg i Odsherred Kommune

Dags dato (25. februar 2024) er der 592 boliger til salg i Odsherred Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 602 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Odsherred Kommune:

Se alle boliger til salg i Odsherred Kommune her »

Grundskoler i Odsherred Kommune

Folkeskoler i Odsherred Kommune


Odsherred Kommune er inddelt i 8 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 17 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Odsherred Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 71,868 kr., er den 23. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Odsherred Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Odsherred Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Odsherred Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Nykøbing Skole | 3.660   0.0 | 418,611 kr. odsherred-nordskolen-nykoebing 
10. klasse Erhverv Fårevejle - - - -
Skolerne i Egebjerg, Nykøbing og Odden - - - -
Skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve - - - -
GYM-10 Odsherred Gymnasium - - - -
Uddannelsescenter Odsherred/Kompetenceforløbet - - - -
10. klasse Odsherred, GYM10 - - - -
Asnæs Skole | 3.396   0.0 | 449,506 kr. odsherred-sydskolen-asnaes 
Fårevejle Skole | 3.552   0.0 | 387,150 kr. odsherred-sydskolen-faarevejle 
Sydskolen, afdeling Grevinge - - - odsherred-sydskolen-asnaes 
Hørve Skole | 3.424   - 400,249 kr. odsherred-sydskolen-hoerve 
Grundtvigsskolen - - - -
Nordgårdsskolen - - - -
Egebjerg Skole - - - odsherred-nordskolen-egebjerg 
Højby Skole - 0.0 | - odsherred-nordskolen-hoejby 
Odden Skole | 3.346   - 354,434 kr. odsherred-nordskolen-odden 
Vig Skole | 3.479   - 391,481 kr. odsherred-sydskolen-vig 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Odsherred Kommune

I Odsherred Kommune er der 6 Privatskoler.

Privatskoler i Odsherred Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Nr. Asmindrup Friskole 0.0 |
Fårevejle Fri- og Efterskole 0.0 |
Høve Friskole -
Vallekilde-Hørve Friskole 0.0 |
Friskolen i Starreklinte 0.0 |
Rørvig Friskole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.