DinGeo — i hele Danmark

Svendborg Kommune

Svendborg Kommune har 58.510 indbyggere og et årligt budget på 3.8 mia. kroner. Borgmester siden 2017 er Bo Hansen fra Socialdemokratiet. Kommunens administrative centrum er Svendborg, hvor også langt størstedelen af kommunens befolkning bor. Til kommunen hører øerne Tåsinge, Thurø, Drejø, Hjortø og Skarø.

Svendborg Kommune har nøgletal, der placerer den i det brede midterfelt. Der er flotte nøgletal for kommunens "Børn og unge" og specielt trivsel i folkeskolen og det lave antal af svært overvægtige børn. Nøgletal for "Vækstmuligheder" er til gengæld lidt under middel, med f.eks. mange borgere der står uden for arbejdsmarkedet.

Svendborg Kommune er begunstiget af et flot morænelandskab og frugtbare jorder. Landbrug og specielt turisme er betydningsfulde erhverv. I 1800-tallet var der omkring Stenstrup et omfattende teglværksmiljø, der udnyttede det fine ler i undergrunden. I dag er der kun Petersminde Teglværk tilbage. Siden 2003 er der desuden sket indvinding af bentonit på Tåsinge med firmaet Dantonit.


Kontakt

Adresse:
Svendborg Kommune
Ramsherred 5,
5700 Svendborg

Email:
svendborg@svendborg.dk

Webside:
www.svendborg.dk

Nøgletal for Svendborg Kommune

Dårligt helbred #31/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 12 procent af indbyggerne i Svendborg Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

! Middellevetid #35/98

Middellevetiden i Svendborg Kommune er 80.9 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Svendborg Kommune sig på plads nr. 35. Over de sidste fire år er middellevetiden i Svendborg Kommune øget med 1.2 år.

! Alkoholforbrug #82/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Svendborg Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 9.7 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Svendborg Kommune på en 82. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #90/98

Der er desværre alt for mange rygere i Svendborg Kommune. I 2013 røg 24.8 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #53/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Svendborg Kommune er det desværre kun 26.8 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Svendborg Kommune på en 53. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #22/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Svendborg Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 13.2 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 22. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #37/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Svendborg Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1584 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1497 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #58/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Svendborg Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.4 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #34/98

I 2019 var 1.4 per 1000 indbyggere i Svendborg Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #93/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 93 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Svendborg Kommune behandlet 1857 byggesager med 9 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 59 dage. Prisen var i 2019 690 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Svendborg Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #26/98

Blandt Svendborg Kommunes folkeskoleelever trives 33.5 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 26. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (33.5 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #61/98

Svendborg Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.025. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 61. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #51/98

I 2017 var Svendborg Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.8. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #15/96

I 2018 var 1.7 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Svendborg Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #51/98

Der er i Svendborg Kommune 65.9 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 51. plads.

! Anbragte Børn #67/98

1.1 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 67. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #34/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Svendborg Kommune 74.7 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 34. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Svendborg Kommune her »
! Udgifter til idræt #52/98

Svendborg Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Svendborg Kommune i gennemsnit 813 kr. om året pr. borger på idræt. 583 kr. på drift og 230 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #58/98

Svendborg Kommune har 16.4 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 58. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #22/98

Borgerne i Svendborg Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 7.4 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #50/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Svendborg Kommune 5.7 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #48/98

I 2017 var der i Svendborg Kommune 1.7 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #42/98

I 2017 var der i Svendborg Kommune 31.6 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #71/98

Svendborg Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 167,652 kr.Det er den 71. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #54/98

Svendborg Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 60,533 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #83/98

I Svendborg Kommune er der 2.7 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 16. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #94/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Svendborg Kommune 26.8 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 5 højeste skatteprocent blandt landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #29/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Svendborg Kommune 23.32, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 29 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #77/98

Svendborg Kommune har en langfristet gæld på 21,290 kr per indbygger.Det er danmarks 22. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #92/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 70.9 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Svendborg Kommune på 92. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 71.4 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #68/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Svendborg Kommune at vokse med 0.6 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #72/98

I Svendborg Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.8 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #79/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Svendborg Kommune var 285,556 kr. Det er en den 20 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #53/98

3.5 procent af befolkningen i Svendborg Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #67/98

Der er jobvækst Svendborg Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 0.4 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Svendborg Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Svendborg Kommune
Der er 491 boliger til salg i Svendborg Kommune

Dags dato (29. februar 2024) er der 491 boliger til salg i Svendborg Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 608 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Svendborg Kommune:

Se alle boliger til salg i Svendborg Kommune her »

Grundskoler i Svendborg Kommune

Folkeskoler i Svendborg Kommune


Svendborg Kommune er inddelt i 13 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 28 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Svendborg Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 73,984 kr., er den 17. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Svendborg Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Svendborg Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Svendborg Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Nymarkskolen | 3.590   0.0 | 308,351 kr. svendborg_nymark1 
Nymarkskolen | 3.590   0.0 | 308,351 kr. svendborg_nymark2 
Vestermarkskolen | 3.510   0.0 | 428,181 kr. -
Issø-skolen | 3.538   0.0 | 418,138 kr. svendborg_issoe 
Stokkebækskolen | 3.645   0.0 | 444,930 kr. svendborg_stokkebaek 
Skårup Skole | 3.538   0.0 | 443,371 kr. svendborg_skaarup 
Tåsingeskolen | 3.650   0.0 | 476,105 kr. svendborg_taasinge 
Ørkildskolen | 3.642   - 362,051 kr. -
Kirkeby Skole - - - -
Bymarkskolen, Ollerup - - - -
Stenstrup Skole - - - -
Vester Skerninge Skole - - - -
Gudbjerg Skole - - - -
Gudme Skole - - - -
Hesselager Skole - - - -
Sct Michaels Skole - - - -
Lundby Skole - - - -
Sundhøjskolen - - - -
Byskolen - - - -
Nordre Skole - 0.0 | - -
Rantzausminde Skole | 3.594   0.0 | 484,521 kr. svendborg_rantzausminde1 
Rantzausminde Skole | 3.594   0.0 | 484,521 kr. svendborg_rantzausminde2 
Thurø Skole | 3.839   - 547,498 kr. svendborg_thuroe 
Tved Skole | 3.586   - 385,373 kr. svendborg_tved 
Vestre Skole | 3.705   - 308,220 kr. -
Østre Skole - - - -
Skårup Skole - - - -
Hømarkskolen - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Svendborg Kommune

I Svendborg Kommune er der 7 Privatskoler.

Privatskoler i Svendborg Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Egebjerg Friskole -
Ollerup Friskole 0.0 |
Vester Skerninge Friskole 0.0 |
Oure Friskole 0.0 |
Haahrs Skole 0.0 |
Ida Holsts Skole 0.0 |
Øster Åby Friskole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Svendborg Kommune

Der er 1 Ghettoområder i Svendborg Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Byparken/Skovparken Svendborg 1480 47.0 45.2 2.03 68.5 56.5