DinGeo — i hele Danmark

Dragør Kommune

Dragør Kommune har 14.288 indbyggere, hvilket gør kommunen til landets sjettemindste målt på indbyggerantal. Kommunen har et årligt budget på 982 mio. kroner.

Set i forhold til Danmarks øvrige kommuner bruger Dragør få penge på beskæftigelsesindsats, såsom jobcentre, løntilskud til ansatte i kommuner og seniorjob. Kun Læsø og Gentofte Kommuner bruger mindre på beskæftigelsesindsats. Omvendt bruger kommunen relativt mange penge på fritidsfaciliteter (stadions, idrætsanlæg, svømmehaller og andre fritidsfaciliteter) samt folkebiblioteker

Langt de fleste erhvervsaktive er funktionærer i kommunerne København og Tårnby, og lufthavnen er en helt dominerende arbejdsplads og en på flere måder mærkbar nabo. Støjen fra mere end 250.000 årlige starter og landinger er en daglig realitet, mens byggerestriktioner bl.a. har skullet forebygge støjgener i nybyggeriet.

Landskabet er fladt og omfatter hovedsagelig hævet havbund. Dragør Kommune er en af Danmarks mest sårbare i forhold til havstigning og stormflod. Siden 2007 har kommunen arbejdet med klimatilpasning, som har betydning for kommunens egne borgere, for nabokommunen, Metroen, Øresundsforbindelse og Ørestaden.


Kontakt

Adresse:
Dragør Kommune
Kirkevej 7,
2791 Dragør

Email:
dragoer@dragoer.dk

Webside:
www.dragoer.dk

Nøgletal for Dragør Kommune

Dårligt helbred #5/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 8 procent af indbyggerne i Dragør Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et under landsgennemsnittet og tyder på en relativ sund gennemsnitlig befolkning.

Middellevetid #14/98

Middellevetiden i Dragør Kommune er 81.5 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Dragør Kommune sig på plads nr. 14. Over de sidste fire år er middellevetiden i Dragør Kommune øget med 1.3 år.

! Alkoholforbrug #96/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Dragør Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 12.0 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Dragør Kommune på en 96. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #7/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Dragør Kommune, der ryger. I 2013 røg 16.1 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #19/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Dragør Kommune er det heldigvis hele 30.3 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Dragør Kommune på en 19. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #8/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Dragør Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 9.7 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 8. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #51/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Dragør Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1634 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1570 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #41/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Dragør Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.0 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister

I 2019 var 0.4 per 1000 indbyggere i Dragør Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #65/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 65 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Dragør Kommune behandlet 716 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 92 dage. Prisen var i 2019 670 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Dragør Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #25/98

Blandt Dragør Kommunes folkeskoleelever trives 33.7 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 25. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (33.7 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #4/98

Dragør Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.338. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 4. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #6/98

I 2017 var Dragør Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.9. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #37/96

I 2018 var 2.8 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Dragør Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 37. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #49/98

Der er i Dragør Kommune 67.7 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 49. plads.

Anbragte Børn #3/98

0.3 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 3. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #8/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Dragør Kommune 77.8 procent.Det placerer kommunen på en flot 8. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Dragør Kommune her »
! Udgifter til idræt #59/98

Dragør Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Dragør Kommune i gennemsnit 776 kr. om året pr. borger på idræt. 547 kr. på drift og 229 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #94/98

Dragør Kommune har 12.1 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 94. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #42/98

Borgerne i Dragør Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.3 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #18/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Dragør Kommune 4.1 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #10/98

I 2017 var der i Dragør Kommune 1.0 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #46/98

I 2017 var der i Dragør Kommune 32.3 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #5/98

Dragør Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 267,241 kr.Det er den 5. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #5/98

Dragør Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 53,813 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #6/98

I Dragør Kommune er der 5.8 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 6. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #20/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Dragør Kommune 24.8 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 20 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #41/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Dragør Kommune 24.47, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 41 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #76/98

Dragør Kommune har en langfristet gæld på 21,267 kr per indbygger.Det er danmarks 23. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #4/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 80.8 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Dragør Kommune på en flot 4. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 81.6 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #34/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Dragør Kommune at vokse med 5.2 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #16/98

I Dragør Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.1 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #7/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Dragør Kommune var 412,792 kr. Det er en den 7. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #9/98

1.7 procent af befolkningen i Dragør Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #8/98

Der er jobvækst Dragør Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 5.7 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Dragør Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Dragør Kommune
Der er 157 boliger til salg i Dragør Kommune

Dags dato (19. juli 2024) er der 157 boliger til salg i Dragør Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 745 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Dragør Kommune:

Se alle boliger til salg i Dragør Kommune her »

Grundskoler i Dragør Kommune

Folkeskoler i Dragør Kommune


Dragør Kommune er inddelt i 3 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 6 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Dragør Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 50,617 kr., er den 1. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Dragør Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Dragør Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Dragør Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Dragør Skole Syd - - - -
Store Magleby Skole Vierdiget - - - -
Store Magleby Skole Kirkevej - - - -
Nordstrandskolen | 3.739   - - dragoer-nord 
St. Magleby Skole | 3.646   0.0 | 596,530 kr. dragoer-magleby 
Dragør Skole | 3.672   0.0 | 648,944 kr. dragoer-syd 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Postnumre i Kommunen