DinGeo — i hele Danmark

Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune har 52.964 indbyggere og et årligt budget på 3.7 mia. kroner. Hvidovre er en af de rigere kommuner med skatteindtægter pr. indbygger over gennemsnittet.

Set i forhold til Danmarks øvrige kommuner har Hvidovre høje udgifter til dagtilbud til børn og unge (dagpleje, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og klubber). Et andet udgiftstungt område er folkebiblioteker, og fritidsfaciliteter. Omvendt bruger kommunen knap så mange penge på natur- og miljøbeskyttelse (oprydning af forurenede grunde, tilsyn og overvågningsopgaver på miljøområdet samt den kommunale naturbeskyttelsesindsats).

Hvidovre begyndte at udvikle sig fra landkommune til forstad i 1920'erne. Udbygningen var særlig kraftig i 1930'erne og 1950'erne. Etageboliger, rækkehuse og villakvarterer ligger jævnt fordelt over hele kommunen. Hvidovre Kommune er særdeles velforsynet med infrastruktur. Ud over de to S-baner, der har fem stationer i kommunen, løber Holbæk- og Amagermotorvejene gennem kommunen.


Kontakt

Adresse:
Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278,
2650 Hvidovre

Email:
hvidovre@hvidovre.dk

Webside:
www.hvidovre.dk

Nøgletal for Hvidovre Kommune

Dårligt helbred #21/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 11 procent af indbyggerne i Hvidovre Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

! Middellevetid #53/98

Middellevetiden i Hvidovre Kommune er 80.5 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Hvidovre Kommune sig på plads nr. 53. Over de sidste fire år er middellevetiden i Hvidovre Kommune øget med 1.4 år.

! Alkoholforbrug #69/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Hvidovre Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 8.9 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Hvidovre Kommune på en 69. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #50/98

Der er desværre en del rygere i Hvidovre Kommune. I 2013 røg 21.5 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #62/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Hvidovre Kommune er det desværre kun 26.1 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Hvidovre Kommune på en 62. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #26/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Hvidovre Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 13.8 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 26. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #79/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Hvidovre Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1737 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1648 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #85/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Hvidovre Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 16.4 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #71/98

I 2019 var 1.9 per 1000 indbyggere i Hvidovre Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #36/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 36 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Hvidovre Kommune behandlet 890 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 103 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Hvidovre Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Hvidovre Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #69/98

Blandt Hvidovre Kommunes folkeskoleelever trives 28.6 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 69 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (28.6 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #63/98

Hvidovre Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.032. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 63. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #51/98

I 2017 var Hvidovre Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.8. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #53/96

I 2018 var 3.3 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Hvidovre Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #26/98

Der er i Hvidovre Kommune 86.3 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 26. plads.

! Anbragte Børn #45/98

0.8 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 45. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #91/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Hvidovre Kommune 65.8 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 91. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Hvidovre Kommune her »
Udgifter til idræt #13/98

Hvidovre Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Hvidovre Kommune i gennemsnit 1256 kr. om året pr. borger på idræt. 940 kr. på drift og 315 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #93/98

Hvidovre Kommune har 12.4 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 93. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #11/98

Borgerne i Hvidovre Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 8.0 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #91/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Hvidovre Kommune 15.2 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #39/98

I 2017 var der i Hvidovre Kommune 1.6 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #90/98

I 2017 var der i Hvidovre Kommune 57.1 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #27/98

Hvidovre Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 192,663 kr.Det er den 27. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #75/98

Hvidovre Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 63,001 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #27/98

I Hvidovre Kommune er der 3.8 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 27. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #52/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Hvidovre Kommune 25.5 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 52 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #72/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Hvidovre Kommune 29.7, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 27 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #11/98

Hvidovre Kommune har en langfristet gæld på 9,386 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Hvidovre Kommune på en flot 11. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #40/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 76.7 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Hvidovre Kommune på 40. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 76.5 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #12/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Hvidovre Kommune at vokse med 10.2 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #10/98

I Hvidovre Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.1 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #29/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Hvidovre Kommune var 321,166 kr. Det er en den 29. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #54/98

3.5 procent af befolkningen i Hvidovre Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #5/98

Der er jobvækst Hvidovre Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 7.6 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Hvidovre Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Hvidovre Kommune
Der er 170 boliger til salg i Hvidovre Kommune

Dags dato (21. februar 2024) er der 170 boliger til salg i Hvidovre Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 615 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Hvidovre Kommune:

Se alle boliger til salg i Hvidovre Kommune her »

Grundskoler i Hvidovre Kommune

Folkeskoler i Hvidovre Kommune


Hvidovre Kommune er inddelt i 9 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 11 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Hvidovre Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 65,543 kr., er den 54. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Hvidovre Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Hvidovre Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Hvidovre Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Dansborgskolen | 3.615   0.0 | 515,488 kr. hvidovre-dansborg 
Gungehusskolen | 3.555   0.0 | 347,220 kr. hvidovre-gungehus 
Holmegårdsskolen | 3.543   0.0 | 553,320 kr. hvidovre-holmegaard 
Langhøjskolen | 3.677   0.0 | 430,588 kr. hvidovre-langhoej 
Præstemoseskolen | 3.701   0.0 | 474,736 kr. hvidovre-praestemose 
Risbjergskolen | 3.556   -1.0 | 590,758 kr. hvidovre-risbjerg 
Sønderkærskolen - - - -
Engstrandskolen | 3.431   1.0 | 366,714 kr. hvidovre-engstrand 
Avedøre Skole | 3.519   0.0 | 413,299 kr. hvidovre-avedoere 
Enghøjskolen - - - -
Frydenhøjskolen | 3.583   0.0 | 397,944 kr. hvidovre-frydenhoej 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Hvidovre Kommune

I Hvidovre Kommune er der 2 Privatskoler.

Privatskoler i Hvidovre Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Esajasskolen 0.0 |
Hvidovre Privatskole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.