DinGeo — i hele Danmark

Struer Kommune

For mange forbindes Struer med den danske designikonvirksomhed Bang & Olufsen. Firmaet sælger sin smukke elektronik i hele verden og det kræver mange hænder på fabrikken. De smukke fjernsyn er måske skyld i, at kommunen har en relativt høj andel af overvægtige børn.

Outsourcing af industriarbejdspladser og konjunktursvingninger gør området sårbart og antallet af arbejdspladser er faldende samtidig med at folk flytter væk.

De 21.270 indbyggere har skiftevis en socialdemokratisk eller en Venstre-borgmester. Lige nu sidder førstnævnte for bordenden da Niels Viggo Lynghøj har generobret taburetten.


Kontakt

Adresse:
Struer Kommune
Østergade 11-15,
7600 Struer

Email:
struer@struer.dk

Webside:
www.struer.dk

Nøgletal for Struer Kommune

! Dårligt helbred #47/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 13 procent af indbyggerne i Struer Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

Middellevetid #27/98

Middellevetiden i Struer Kommune er 81.1 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Struer Kommune sig på plads nr. 27. Over de sidste fire år er middellevetiden i Struer Kommune øget med 2.0 år.

Alkoholforbrug #12/98

Relativt få indbyggere i Struer Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 6.5 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Struer Kommune på en 12. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #42/98

Der er desværre en del rygere i Struer Kommune. I 2013 røg 20.9 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #76/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Struer Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 24.9 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Struer Kommune på en 76. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #62/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Struer Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 16.9 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 62. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #6/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Struer Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1350 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1382 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #39/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Struer Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.8 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #77/98

I 2019 var 2.1 per 1000 indbyggere i Struer Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #20/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 20 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Struer Kommune behandlet 1189 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 33 dage. Prisen var i 2019 558 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Struer Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #30/98

Blandt Struer Kommunes folkeskoleelever trives 33.1 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 30. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (33.1 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #22/98

Struer Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.163. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 22. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #43/98

I 2017 var Struer Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.9. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #92/96

I 2018 var 11.1 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Struer Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #21/98

Der er i Struer Kommune 95.7 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 21. plads.

! Anbragte Børn #74/98

1.2 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 74. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #12/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Struer Kommune 77.3 procent.Det placerer kommunen på en flot 12. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Struer Kommune her »
! Udgifter til idræt #67/98

Struer Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Struer Kommune i gennemsnit 739 kr. om året pr. borger på idræt. 559 kr. på drift og 180 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #8/98

Struer Kommune har 23.2 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 8. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #40/98

Borgerne i Struer Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.4 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #46/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Struer Kommune 5.5 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #86/98

I 2017 var der i Struer Kommune 2.4 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #8/98

I 2017 var der i Struer Kommune 19.9 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #70/98

Struer Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 167,788 kr.Det er den 70. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #72/98

Struer Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 62,522 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #81/98

I Struer Kommune er der 2.8 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 18. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #42/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Struer Kommune 25.3 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 42 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #26/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Struer Kommune 22.9, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 26 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #65/98

Struer Kommune har en langfristet gæld på 19,335 kr per indbygger.Det er danmarks 65. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #77/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 73.4 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Struer Kommune på 77. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 74.4 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #95/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Struer Kommune at falde med 8.0 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #67/98

I Struer Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.8 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #81/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Struer Kommune var 283,723 kr. Det er en den 18 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #75/98

4.0 procent af befolkningen i Struer Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #95/98

De seneste års jobvækst er gået udenom Struer Kommune. Antallet af job i kommunen er faldet 1.3 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Struer Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Struer Kommune
Der er 370 boliger til salg i Struer Kommune

Dags dato (6. december 2023) er der 370 boliger til salg i Struer Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 790 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Struer Kommune:

Se alle boliger til salg i Struer Kommune her »

Grundskoler i Struer Kommune

Folkeskoler i Struer Kommune


Struer Kommune er inddelt i 8 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 10 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Struer Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 65,697 kr., er den 53. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Struer Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Struer Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Struer Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Struer Statsgymnasium - 10. klassecentret - - - -
Limfjordsskolen Struer - 1.0 | - struer_limfjordmidtby 
Gimsing Skole - - - struer_limfjordgimsing 
Hjerm Landsbyordning | 3.806   - 443,113 kr. struer_hjerm 
Humlum Landsbyordning | 3.819   - 476,584 kr. struer_humlum 
Langhøjskolen | 3.790   - 430,588 kr. struer_langhoej 
Bremdal Skole | 3.669   - 533,654 kr. struer_bremdal 
Struer Østre Skole - - - -
Parkskolen | 3.638   0.0 | - struer_parkskolen 
Thyholm Skole - 0.0 | - struer_thyholm 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Struer Kommune

I Struer Kommune er der 3 Privatskoler.

Privatskoler i Struer Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Struer Friskole 0.0 |
Resen Friskole -
Thyholm Friskole -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.