DinGeo — i hele Danmark

Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune har 15.705 indbyggere, hvilket gør kommunen til landets syvendemindste kommune. Kommunen har et årligt budget på 934 mio. kroner og er en af de rigere kommuner med skatteindtægter pr. indbygger over gennemsnittet.

Set i forhold til Danmarks øvrige kommuner bruger Vallensbæk få penge på ældre og handicappede - Kun Skanderborg og København Kommune bruger mindre på ældre og handicappede. Et andet område, hvor kommunen bruger få penge, er natur- og miljøbeskyttelse (oprydning af forurenede grunde, tilsyn og overvågningsopgaver på miljøområdet samt den kommunale naturbeskyttelsesindsats). Omvendt bruger kommunen relativt mange penge på folkeskoler.

Vallensbæk Kommune opdeles af motorveje i tre bydele, Vallensbæk Landsby, Vallensbæk Nordmark og Vallensbæk Strand. Kommunen har relativt få arbejdspladser; de fleste har beskæftigelse i det øvrige Hovedstadsområde. Ligeledes er der kun få butikker, og blot 27% af købekraften bruges lokalt. Vallensbæks parcelhuse blev bygget 1966-80.


Kontakt

Adresse:
Vallensbæk Kommune
Vallensbæk Stationstorv 100,
2665 Vallensbæk Strand

Email:
kommune@vallensbaek.dk

Webside:
www.vallensbaek.dk

Nøgletal for Vallensbæk Kommune

Dårligt helbred #5/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 8 procent af indbyggerne i Vallensbæk Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et under landsgennemsnittet og tyder på en relativ sund gennemsnitlig befolkning.

Middellevetid #17/98

Middellevetiden i Vallensbæk Kommune er 81.4 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Vallensbæk Kommune sig på plads nr. 17. Over de sidste fire år er middellevetiden i Vallensbæk Kommune øget med 1.1 år.

! Alkoholforbrug #55/98

Der er en del i Vallensbæk Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 8.2 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Vallensbæk Kommune på en 55. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #9/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Vallensbæk Kommune, der ryger. I 2013 røg 16.4 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #37/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Vallensbæk Kommune er det desværre kun 28.5 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Vallensbæk Kommune på en 37. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #31/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Vallensbæk Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 14.2 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 31. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #74/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Vallensbæk Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1719 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1687 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #69/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Vallensbæk Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.7 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister

I 2019 var 0.0 per 1000 indbyggere i Vallensbæk Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #21/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 21 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Vallensbæk Kommune behandlet 338 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 5 dage. Prisen var i 2019 690 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Vallensbæk Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #43/98

Blandt Vallensbæk Kommunes folkeskoleelever trives 31.3 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 43 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (31.3 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #69/98

Vallensbæk Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.069. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 69. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #30/98

I 2017 var Vallensbæk Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.1. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #70/96

I 2018 var 4.2 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Vallensbæk Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #13/98

Der er i Vallensbæk Kommune 111.2 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 13. plads.

Anbragte Børn #4/98

0.4 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 4. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #69/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Vallensbæk Kommune 71.1 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 69. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Vallensbæk Kommune her »
! Udgifter til idræt #39/98

Vallensbæk Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Vallensbæk Kommune i gennemsnit 898 kr. om året pr. borger på idræt. 698 kr. på drift og 200 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #97/98

Vallensbæk Kommune har 11.0 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 97. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #93/98

Borgerne i Vallensbæk Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 4.5 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #94/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Vallensbæk Kommune 20.0 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #3/98

I 2017 var der i Vallensbæk Kommune 0.7 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #61/98

I 2017 var der i Vallensbæk Kommune 37.1 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #22/98

Vallensbæk Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 205,185 kr.Det er den 22. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #7/98

Vallensbæk Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 54,646 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #8/98

I Vallensbæk Kommune er der 5.6 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 8. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #31/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Vallensbæk Kommune 25.1 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 31 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #39/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Vallensbæk Kommune 24.38, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 39 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #90/98

Vallensbæk Kommune har en langfristet gæld på 27,070 kr per indbygger.Det er danmarks 9. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #3/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 81.3 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Vallensbæk Kommune på en flot 3. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 82.1 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #6/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Vallensbæk Kommune at vokse med 12.6 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #4/98

I Vallensbæk Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.0 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #15/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Vallensbæk Kommune var 356,902 kr. Det er en den 15. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #12/98

2.1 procent af befolkningen i Vallensbæk Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #1/98

Der er jobvækst Vallensbæk Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 15.2 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Vallensbæk Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Vallensbæk Kommune
Der er 72 boliger til salg i Vallensbæk Kommune

Dags dato (22. februar 2024) er der 72 boliger til salg i Vallensbæk Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 609 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Vallensbæk Kommune:

Se alle boliger til salg i Vallensbæk Kommune her »

Grundskoler i Vallensbæk Kommune

Folkeskoler i Vallensbæk Kommune


Vallensbæk Kommune er inddelt i 3 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 3 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Vallensbæk Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 58,046 kr., er den 8. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Vallensbæk Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Vallensbæk Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Vallensbæk Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Egholmskolen | 3.597   0.0 | 538,684 kr. vallensbaek-egholm 
Pilehaveskolen | 3.632   0.0 | 538,416 kr. vallensbaek-pilehave 
Vallensbæk Skole | 3.574   0.0 | 429,715 kr. vallensbaek-vallensbaek 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Vallensbæk Kommune

I Vallensbæk Kommune er der 1 Privatskoler.

Privatskoler i Vallensbæk Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Gideonskolen 1.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.