DinGeo — i hele Danmark

Albertslund Kommune

Albertslund Kommune har 27.896 indbyggere og et årligt budget på 2.3 mia. kroner. Albertslund har nogle af landets højeste udgifter pr. indbygger. Selvom Albertslund har relativt høje skatteindtægter pr. indbygger modtager de ikke desto mindre penge fra andre kommuner via den kommunale udligningsordning.

Albertslund har landets højeste udgifter per indbygger til administration af jobcentre. Det samme gælder for sygedagpenge, hvor kommunen ligeledes har danmarks højeste udgifter per indbygger. Albertslund har desuden relativt høje udgifter til personer med særlige behov, folkebiblioteker, musikarrangementer, sekretariat og forvaltninger, kontanthjælp samt boligsikring. Omvendt bruger kommunen, relativt set, knap så mange penge på ældre og handicappede.

Albertslund er en grøn kommune bl.a. pga. Vestskoven og Vejleådalen, hvor 60 pct. af byens areal er udlagt til naturområder. Kommunen er hovedsageligt bygget som industrialiseret tæt lav elementbyggeri i 1960'erne, hvor byens indbyggertal voksede fra cirka 3.000 til knap 30.000 på cirka 10 år.


Kontakt

Adresse:
Albertslund Kommune
Nordmarks Allé,
2620 Albertslund

Email:
albertslund@albertslund.dk

Webside:
www.albertslund.dk

Nøgletal for Albertslund Kommune

! Dårligt helbred #47/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 13 procent af indbyggerne i Albertslund Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #53/98

Middellevetiden i Albertslund Kommune er 80.5 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Albertslund Kommune sig på plads nr. 53. Over de sidste fire år er middellevetiden i Albertslund Kommune øget med 1.1 år.

! Alkoholforbrug #58/98

Der er en del i Albertslund Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 8.5 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Albertslund Kommune på en 58. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #41/98

Der er desværre en del rygere i Albertslund Kommune. I 2013 røg 20.9 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #54/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Albertslund Kommune er det desværre kun 26.7 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Albertslund Kommune på en 54. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #54/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Albertslund Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 16.3 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 54. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #63/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Albertslund Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1668 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1703 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #88/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Albertslund Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 16.5 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #84/98

I 2019 var 2.3 per 1000 indbyggere i Albertslund Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #77/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 77 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Albertslund Kommune behandlet 186 byggesager med 1 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 67 dage. Prisen var i 2019 600 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Albertslund Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #83/98

Blandt Albertslund Kommunes folkeskoleelever trives 26.6 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 83 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (26.6 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #93/98

Albertslund Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.379. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 93. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #93/98

I 2017 var Albertslund Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.0. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #86/96

I 2018 var 7.1 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Albertslund Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #1/98

Der er i Albertslund Kommune 147.0 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 1. plads.

Anbragte Børn #32/98

0.8 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 32. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #90/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Albertslund Kommune 66.0 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 90. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Albertslund Kommune her »
Udgifter til idræt #5/98

Albertslund Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Albertslund Kommune i gennemsnit 1504 kr. om året pr. borger på idræt. 1300 kr. på drift og 204 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #77/98

Albertslund Kommune har 15.1 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 77. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #13/98

Borgerne i Albertslund Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 7.8 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #96/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Albertslund Kommune 24.1 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #92/98

I 2017 var der i Albertslund Kommune 2.7 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #72/98

I 2017 var der i Albertslund Kommune 42.3 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #48/98

Albertslund Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 176,832 kr.Det er den 48. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #93/98

Albertslund Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 68,024 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #63/98

I Albertslund Kommune er der 3.0 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 63. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #59/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Albertslund Kommune 25.6 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 59 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #90/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Albertslund Kommune 33.94, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 9 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #87/98

Albertslund Kommune har en langfristet gæld på 24,337 kr per indbygger.Det er danmarks 12. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #82/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 72.8 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Albertslund Kommune på 82. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 72.1 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #55/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Albertslund Kommune at vokse med 2.5 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #5/98

I Albertslund Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.0 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #65/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Albertslund Kommune var 290,867 kr. Det er en den 65. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #81/98

4.5 procent af befolkningen i Albertslund Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #27/98

Der er jobvækst Albertslund Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 3.9 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Albertslund Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Albertslund Kommune
Der er 38 boliger til salg i Albertslund Kommune

Dags dato (19. juli 2024) er der 38 boliger til salg i Albertslund Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 745 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Albertslund Kommune:

Se alle boliger til salg i Albertslund Kommune her »

Grundskoler i Albertslund Kommune

Folkeskoler i Albertslund Kommune


Albertslund Kommune er inddelt i 4 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 8 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Albertslund Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 80,858 kr., er den 9. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Albertslund Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Albertslund Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Albertslund Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Egelundskolen | 3.523   0.0 | 453,316 kr. albertslund_egelund 
Vridsløselille Skole - - - albertslund_herstedlund 
Hyldagerskolen - - - -
Det 10. Element Albertslund 10. kl. skole - - - -
Herstedøster Skole | 3.603   0.0 | 449,968 kr. albertslund_herstedoester 
Herstedvester Skole | 3.489   0.0 | 389,780 kr. albertslund_herstedvester 
Herstedlund Skole | 3.749   -1.0 | 299,748 kr. albertslund_herstedlund 
Albertslund Ungecenter, 10. kl. afdeling - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Albertslund Kommune

I Albertslund Kommune er der 1 Privatskoler.

Privatskoler i Albertslund Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Albertslund Lille Skole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Albertslund Kommune

Der er 2 Ghettoområder i Albertslund Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Albertslund Nord Albertslund 1427 23.6 56.2 1.87 55.6 62.9
Hedemarken Albertslund 1660 34.3 51.6 1.74 64.5 57.2