DinGeo — i hele Danmark

Varde Kommune

Varde Kommune har 50.452 indbyggere og et årligt budget på 3.1 mia. kroner. Borgmester siden 2014 er Erik Buhl Nielsen fra Venstre og forvaltningscentrum er i Varde by. Kommunen er arealmæssigt Danmarks femtestørste.

Varde Kommune har nøgletal, der placerer den i det brede midterfelt blandt landets kommuner. Der er flotte nøgletal under Sundhed, bl.a. med landets ottende højeste middellevetid på 81,8 år, et relativ lavt alkoholforbrug og få rygere.

Varde Kommune har et varieret erhvervsliv. Det er et af landets mest kvægtætte områder, og en stor del af landbrugsarealet er udlagt med græs. I Kommunen er der desuden knapt 1.600 statslige arbejdspladser, hvoraf de ca. 1.400 af dem er beskæftiget under forsvarsministeriet - primært ved Varde Kaserne.


Kontakt

Adresse:
Varde Kommune
Bytoften 2,
6800 Varde

Email:
vardekommune@varde.dk

Webside:
www.vardekommune.dk

Nøgletal for Varde Kommune

! Dårligt helbred #47/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 13 procent af indbyggerne i Varde Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

Middellevetid #8/98

Middellevetiden i Varde Kommune er 81.8 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Varde Kommune sig på plads nr. 8. Over de sidste fire år er middellevetiden i Varde Kommune øget med 1.5 år.

Alkoholforbrug #16/98

Relativt få indbyggere i Varde Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 6.8 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Varde Kommune på en 16. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #30/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Varde Kommune, der ryger. I 2013 røg 20.3 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #41/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Varde Kommune er det desværre kun 27.8 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Varde Kommune på en 41. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #49/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Varde Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 16.0 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 49. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #16/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Varde Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1477 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1609 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #54/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Varde Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.3 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #34/98

I 2019 var 1.4 per 1000 indbyggere i Varde Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #26/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 26 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Varde Kommune behandlet 2274 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 35 dage. Prisen var i 2019 607 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Varde Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #72/98

Blandt Varde Kommunes folkeskoleelever trives 28.3 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 72 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (28.3 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #32/98

Varde Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.112. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 32. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #43/98

I 2017 var Varde Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.9. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #49/96

I 2018 var 3.2 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Varde Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #50/98

Der er i Varde Kommune 67.7 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 50. plads.

! Anbragte Børn #54/98

0.9 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 54. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #55/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Varde Kommune 72.4 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 55. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Varde Kommune her »
! Udgifter til idræt #82/98

Varde Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Varde Kommune i gennemsnit 631 kr. om året pr. borger på idræt. 568 kr. på drift og 63 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #26/98

Varde Kommune har 18.5 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 26. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #30/98

Borgerne i Varde Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.8 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #33/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Varde Kommune 4.5 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #61/98

I 2017 var der i Varde Kommune 1.9 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #38/98

I 2017 var der i Varde Kommune 30.1 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #56/98

Varde Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 175,027 kr.Det er den 56. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #52/98

Varde Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 60,329 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #45/98

I Varde Kommune er der 3.4 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 45. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #31/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Varde Kommune 25.1 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 31 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #82/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Varde Kommune 31.56, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 17 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #51/98

Varde Kommune har en langfristet gæld på 16,591 kr per indbygger.Det er danmarks 51. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #21/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 77.8 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Varde Kommune på en flot 21. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 78.1 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #66/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Varde Kommune at vokse med 1.2 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #63/98

I Varde Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.7 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #74/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Varde Kommune var 287,859 kr. Det er en den 25 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #44/98

3.3 procent af befolkningen i Varde Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #71/98

Der er jobvækst Varde Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 0.2 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Varde Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Varde Kommune
Der er 786 boliger til salg i Varde Kommune

Dags dato (22. maj 2024) er der 786 boliger til salg i Varde Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 788 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Varde Kommune:

Se alle boliger til salg i Varde Kommune her »

Grundskoler i Varde Kommune

Folkeskoler i Varde Kommune


Varde Kommune er inddelt i 27 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 34 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Varde Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 72,741 kr., er den 22. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Varde Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Varde Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Varde Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
10 i Campus - - - varde_campus 
Nordenskov-Næsbjerg Skole - - - -
Blåbjergskolen - - - -
Frelloskolen | 3.642   - - -
Blåbjergskolen, Lunde-Kvong afdeling | 3.570   - 435,888 kr. varde_lundekvong 
Blåbjergskolen, Outrup afd. | 3.929   - 465,040 kr. varde_outrup 
Blåbjergskolen, Nr. Nebel afd. | 3.608   0.0 | 453,051 kr. varde_noerrenebel1 
Blåbjergskolen, Nr. Nebel afd. | 3.608   0.0 | 453,051 kr. varde_noerrenebel2 
Blåvandshuk Skole | 3.607   0.0 | 464,984 kr. varde_blaavandhuk1 
Blåvandshuk Skole | 3.607   0.0 | 464,984 kr. varde_blaavandhuk2 
Agerbæk Skole | 3.621   0.0 | 475,865 kr. varde_agerbaek1 
Agerbæk Skole | 3.621   0.0 | 475,865 kr. varde_agerbaek2 
Næsbjerg afdeling | 3.642   0.0 | 470,205 kr. varde_naesbjerg1 
Næsbjerg afdeling | 3.642   0.0 | 470,205 kr. varde_naesbjerg2 
Starup Skole | 3.905   - - varde_starup 
Nordenskov afdeling | 3.692   - 464,299 kr. varde_nordenskov 
Årre Skole | 3.726   - 507,742 kr. varde_aarre 
Alslev Skole | 3.690   - 519,497 kr. varde_alslev 
Billum Skole - - - varde_billum 
Brorsonskolen - 0.0 | - varde_brorson 
Horne Skole | 3.871   - 431,971 kr. varde_horne 
Janderup Skole | 3.679   - 504,417 kr. varde_janderup 
Lykkesgårdskolen | 3.642   1.0 | 442,000 kr. varde_lykkesgaard 
Sct. Jacobi Skole - 0.0 | - varde_sctjacobi1 
Sct. Jacobi Skole - 0.0 | - varde_sctjacobi2 
Thorstrup Skole | 3.835   - 480,825 kr. varde_thorstrup 
Ansager Skole | 3.382   0.0 | 446,648 kr. varde_ansager 
Gaarde Skole - - - -
Lindbjerg Skole - - - -
Skovlund Skole - - - -
Tistrup Skole | 3.706   0.0 | 424,252 kr. varde_tistrup1 
Tistrup Skole | 3.706   0.0 | 424,252 kr. varde_tistrup2 
Ølgod Skole | 3.652   0.0 | 448,072 kr. varde_oelgod 
Skolen ved Skoven - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Varde Kommune

I Varde Kommune er der 6 Privatskoler.

Privatskoler i Varde Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Skovlund Friskole 0.0 |
Ølgod Kristne Friskole 0.0 |
Blåbjerg Friskole -
Kvong Friskole -
Mejls-Orten-Tinghøj Friskole 0.0 |
Strellev Friskole -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.