DinGeo — i hele Danmark

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune har 68.775 indbyggere og et årligt budget på 4.6 mia. kroner. Gladsaxe har målt pr. indbygger en høj skatteindtægt, og er derfor nettobidragsyder til den kommunale udligningsordning.

Gladsaxe har relativt høje udgifter til folkebiblioteker (løn til bibliotekarer, indkøb af bøger og andre materialer). Kun Helsingør og Albertslund har afsat flere penge til folkebiblioteker end Gladsaxe. Et andet udgiftstungt område er dagtilbud til børn og unge (dagpleje, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og klubber). Omvendt bruger kommunen knap så mange penge på kultur (museer, biografer, teatre og musikarrangementer), veje, sygedagpenge, museer og beskæftigelsesindsats.

Gladsaxe Kommune er fuldt udbygget med boliger og erhverv. I 1960'erne opførtes de store betonelementbyggerier Høje Gladsaxe og Værebro Park med hhv. 1900 og 1300 lejligheder. Knap 40% af kommunens boliger er almennyttige. Området ved Bagsværd Sø er kommunens velhaverkvarter. Gladsaxe har været styret af Socialdemokratiet siden 1913, i perioder med støtte fra venstrefløjen og Det Radikale Venstre.


Kontakt

Adresse:
Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7,
2860 Søborg

Email:
kommunen@gladsaxe.dk

Webside:
www.gladsxe.dk

Nøgletal for Gladsaxe Kommune

Dårligt helbred #15/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 10 procent af indbyggerne i Gladsaxe Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et under landsgennemsnittet og tyder på en relativ sund gennemsnitlig befolkning.

! Middellevetid #71/98

Middellevetiden i Gladsaxe Kommune er 80.0 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Gladsaxe Kommune sig på plads nr. 71. Over de sidste fire år er middellevetiden i Gladsaxe Kommune øget med 1.4 år.

! Alkoholforbrug #53/98

Der er en del i Gladsaxe Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 8.1 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Gladsaxe Kommune på en 53. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #40/98

Der er desværre en del rygere i Gladsaxe Kommune. I 2013 røg 20.9 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #22/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Gladsaxe Kommune er det heldigvis hele 29.9 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Gladsaxe Kommune på en 22. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #13/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Gladsaxe Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 12.1 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 13. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #54/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Gladsaxe Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1636 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1677 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #50/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Gladsaxe Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.3 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #42/98

I 2019 var 1.5 per 1000 indbyggere i Gladsaxe Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #90/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 90 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Gladsaxe Kommune behandlet 1883 byggesager med 9 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 48 dage. Prisen var i 2019 684 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Gladsaxe Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #76/98

Blandt Gladsaxe Kommunes folkeskoleelever trives 27.7 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 76 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (27.7 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #85/98

Gladsaxe Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.182. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 85. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #12/98

I 2017 var Gladsaxe Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.5. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #48/96

I 2018 var 3.1 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Gladsaxe Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #53/98

Der er i Gladsaxe Kommune 64.3 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 53. plads.

Anbragte Børn #12/98

0.6 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 12. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #93/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Gladsaxe Kommune 65.6 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 93. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Gladsaxe Kommune her »
Udgifter til idræt #27/98

Gladsaxe Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Gladsaxe Kommune i gennemsnit 1004 kr. om året pr. borger på idræt. 797 kr. på drift og 207 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #90/98

Gladsaxe Kommune har 12.6 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 90. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #18/98

Borgerne i Gladsaxe Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 7.5 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #88/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Gladsaxe Kommune 14.9 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #10/98

I 2017 var der i Gladsaxe Kommune 1.0 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #67/98

I 2017 var der i Gladsaxe Kommune 39.5 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #18/98

Gladsaxe Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 212,685 kr.Det er den 18. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #68/98

Gladsaxe Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 62,100 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #15/98

I Gladsaxe Kommune er der 4.3 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 15. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #8/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Gladsaxe Kommune 23.7 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 8 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #28/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Gladsaxe Kommune 23.0, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 28 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #59/98

Gladsaxe Kommune har en langfristet gæld på 17,590 kr per indbygger.Det er danmarks 59. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #38/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 76.8 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Gladsaxe Kommune på 38. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 76.7 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #9/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Gladsaxe Kommune at vokse med 11.1 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #6/98

I Gladsaxe Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.0 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #17/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Gladsaxe Kommune var 348,447 kr. Det er en den 17. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #27/98

2.8 procent af befolkningen i Gladsaxe Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #3/98

Der er jobvækst Gladsaxe Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 7.9 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Gladsaxe Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Gladsaxe Kommune
Der er 248 boliger til salg i Gladsaxe Kommune

Dags dato (19. juli 2024) er der 248 boliger til salg i Gladsaxe Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 745 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Gladsaxe Kommune:

Se alle boliger til salg i Gladsaxe Kommune her »

Grundskoler i Gladsaxe Kommune

Folkeskoler i Gladsaxe Kommune


Gladsaxe Kommune er inddelt i 10 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 15 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Gladsaxe Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 78,724 kr., er den 11. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Gladsaxe Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Gladsaxe Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Gladsaxe Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Bagsværd Skole | 3.638   0.0 | 589,358 kr. gladsaxe-bagsvaerd 
Buddinge Skole | 3.561   0.0 | 460,446 kr. gladsaxe-buddinge 
Egegård Skole - - - -
Enghavegård Skole | 3.561   0.0 | 479,490 kr. gladsaxe-enghavegaard 
Gladsaxe Skole | 3.529   0.0 | 439,779 kr. gladsaxe-gladsaxe 
Grønnemose Skole | 3.583   0.0 | 446,173 kr. gladsaxe-groennemose 
Marielyst Skole - - - -
Mørkhøj Skole | 3.442   0.0 | 420,412 kr. gladsaxe-moerkhoej 
Stengård Skole | 3.663   0.0 | 655,103 kr. gladsaxe-stengaard 
Søborg Skole | 3.619   0.0 | 556,000 kr. gladsaxe-soeborg 
Søndergård Skole - - - -
Vadgård Skole | 3.528   0.0 | 511,935 kr. gladsaxe-vadgaard 
Skovbrynet skole | 3.605   1.0 | 329,987 kr. gladsaxe-skovbrynet 
GXU - Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole, 10. klasse afdelingen - - - -
GXU - Gladsaxe 10.klasse og Ungdomsskole - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Gladsaxe Kommune

I Gladsaxe Kommune er der 6 Privatskoler.

Privatskoler i Gladsaxe Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Den Lille Skole 1.0 |
Kvikmarkens Privatskole 0.0 |
Gladsaxe Privatskole 0.0 |
Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) 0.0 |
Bagsværd Gymnasiums Grundskole 0.0 |
Atheneskolen 1.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Gladsaxe Kommune

Der er 2 Ghettoområder i Gladsaxe Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Pileparken Gladsaxe 1452 24.9 30.7 1.67 47.2 64.4
Værebroparken Gladsaxe 2822 19.3 51.1 1.68 55.4 63.8