DinGeo — i hele Danmark

Helsingør Kommune

Helsingør Kommune har 62.443 indbyggere og et årligt budget på ca. 4.2 mia. kroner. Benedikte Kiær fra Det Konservative Folkeparti er borgmester siden 2014. Kommunen har en god økonomi med lav gæld og et relativ højt beskatningsgrundlag.

Helsingør Kommune har oplevet en betydelig befolkningsvækst og byudvikling siden 1930'erne. Kommunens 21 km lange kyststrækning er blevet udbygget med flotte sommerhusområder. Specielt nordkysten omkring Hornbæk har én af de mest eftertragtede og dyre beliggenheder i Danmark.


Kontakt

Adresse:
Helsingør Kommune
Stengade 59,
3000 Helsingør

Email:
mail@helsingor.dk

Webside:
www.helsingorkommune.dk

Nøgletal for Helsingør Kommune

Dårligt helbred #31/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 12 procent af indbyggerne i Helsingør Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

! Middellevetid #58/98

Middellevetiden i Helsingør Kommune er 80.4 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Helsingør Kommune sig på plads nr. 58. Over de sidste fire år er middellevetiden i Helsingør Kommune øget med 1.1 år.

! Alkoholforbrug #51/98

Der er en del i Helsingør Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 8.0 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Helsingør Kommune på en 51. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #53/98

Der er desværre en del rygere i Helsingør Kommune. I 2013 røg 21.7 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #72/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Helsingør Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 25.2 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Helsingør Kommune på en 72. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #12/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Helsingør Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 12.0 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 12. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #61/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Helsingør Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1657 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1607 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #26/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Helsingør Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.4 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #60/98

I 2019 var 1.7 per 1000 indbyggere i Helsingør Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #35/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 35 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Helsingør Kommune behandlet 1371 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 90 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Helsingør Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Helsingør Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #67/98

Blandt Helsingør Kommunes folkeskoleelever trives 28.8 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 67 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (28.8 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #75/98

Helsingør Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.123. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 75. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #37/98

I 2017 var Helsingør Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.0. Det er samme resultat som 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #28/96

I 2018 var 2.4 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Helsingør Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 28. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #64/98

Der er i Helsingør Kommune 59.0 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 64. plads.

! Anbragte Børn #58/98

0.9 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 58. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #59/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Helsingør Kommune 72.0 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 59. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Helsingør Kommune her »
! Udgifter til idræt #71/98

Helsingør Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Helsingør Kommune i gennemsnit 714 kr. om året pr. borger på idræt. 589 kr. på drift og 125 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #35/98

Helsingør Kommune har 17.9 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 35. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #6/98

Borgerne i Helsingør Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 8.7 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #79/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Helsingør Kommune 9.1 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #61/98

I 2017 var der i Helsingør Kommune 1.9 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #85/98

I 2017 var der i Helsingør Kommune 49.5 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #16/98

Helsingør Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 218,996 kr.Det er den 16. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #56/98

Helsingør Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 60,784 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #32/98

I Helsingør Kommune er der 3.6 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 32. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #42/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Helsingør Kommune 25.3 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 42 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #68/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Helsingør Kommune 28.5, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 31 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #18/98

Helsingør Kommune har en langfristet gæld på 11,425 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Helsingør Kommune på en flot 18. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #48/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 76.1 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Helsingør Kommune på 48. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 75.8 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #45/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Helsingør Kommune at vokse med 3.3 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #40/98

I Helsingør Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.4 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #21/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Helsingør Kommune var 337,039 kr. Det er en den 21. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #70/98

3.9 procent af befolkningen i Helsingør Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #53/98

Der er jobvækst Helsingør Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 1.5 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Helsingør Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Helsingør Kommune
Der er 561 boliger til salg i Helsingør Kommune

Dags dato (22. maj 2024) er der 561 boliger til salg i Helsingør Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 788 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Helsingør Kommune:

Se alle boliger til salg i Helsingør Kommune her »

Grundskoler i Helsingør Kommune

Folkeskoler i Helsingør Kommune


Helsingør Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 22 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Helsingør Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 70,647 kr., er den 28. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Helsingør Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Helsingør Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Helsingør Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Espergærdeskolen | 3.745   - 711,159 kr. helsingoer-espergaerde 
Hellebækskolen | 3.612   0.0 | 560,956 kr. helsingoer-hellebaek 
Hornbæk Skole | 3.664   0.0 | 530,400 kr. helsingoer-hornbaek 
Mørdrupskolen | 3.648   0.0 | 517,259 kr. helsingoer-espergaerde 
Nygård Skole - - - -
Skolen ved Gurrevej | 3.638   - 427,451 kr. helsingoer-helsingoer 
Skolen ved Kongevej - - - helsingoer-helsingoer 
Skolen ved Rønnebær Allé | 3.598   0.0 | 343,851 kr. helsingoer-snekkersten 
Tikøb Skole | 3.630   - 511,250 kr. helsingoer-tikoeb 
Tibberupskolen | 3.627   0.0 | 604,259 kr. helsingoer-espergaerde 
Nordvestskolen | 3.564   0.0 | 368,656 kr. helsingoer-helsingoer 
Borupgårdskolen | 3.520   - 505,703 kr. helsingoer-snekkersten 
Grydemoseskolen | 3.817   0.0 | 512,655 kr. helsingoer-espergaerde 
Skolen i Bymidten | 3.569   0.0 | 439,891 kr. helsingoer-helsingoer 
10.klasse/Helsingør//Ungdomsskolen - - - -
Snekkersten Skoledistrikt - - - -
Helsingør Skole - - - -
Nygård Skole | 3.436   - - helsingoer-helsingoer 
Espergærde Skole - - - -
Snekkersten Skole | 3.810   - 677,337 kr. helsingoer-snekkersten 
U/NORD, grundskoleafd. Helsingør - - - -
SOSU H Helsingør, 10. klasse - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Helsingør Kommune

I Helsingør Kommune er der 5 Privatskoler.

Privatskoler i Helsingør Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Helsingør Lille Skole -
Rudolf Steiner Skolen Kvistgård -
Al-Irchad Skolen 0.0 |
Helsingør Privatskole 1.0 |
Skorpeskolen 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Helsingør Kommune

Der er 1 Ghettoområder i Helsingør Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Vapnagård Helsingør 3732 31.9 37.3 2.32 57.2 59.8