DinGeo — i hele Danmark

Fredericia Kommune

Fredericia Kommune har 50.868 indbyggere og et årligt budget på 3.4 mia. kroner. Borgmester er Jacob Bjerregaard fra socialdemokraterne.

Fredericia Kommune har nøgletal, der gennemsnitligt er lidt under middel. Der er fine nøgletal på vækstmuligheder- Befolkningen er gennemsnitlig set vellønnet og der er jobvækst i kommunen. Desværre er sundhedsnøgletal knap så gode - Der er alt for mange overvægtige borgere, og specielt blandt Børn og Unge, hvor hele 7.1 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) er svært overvægtige.

Fredericia Kommune har gode trafikale forhold og større sammenhængende erhvervsområder er udlagt nordvest for Fredericia samt ved Taulov og Skærbæk. Kommunen er en del af det økonomisk stærke og vækstfokuserede Trekantområde, hvor kommunen samarbejder med Middelfart Kommune, Vejle Kommune, Kolding Kommune, Haderslev Kommune, Vejen Kommune og Billund Kommune. Kraftvarmeværket i Skærbæk, leverer el til ca. 1/2 mio. mennesker og fjernvarme til en stor del af Trekantsområdet. Brændsel er hovedsagelig naturgas fra Nordsøen og værket er i dag et af verdens mest effektive kraftværker, med en samlet udnyttelsesgrad på 93%.


Kontakt

Adresse:
Fredericia Kommune
Gothersgade 20,
7000 Fredericia

Email:
kommunen@fredericia.dk

Webside:
www.fredericiakommune.dk

Nøgletal for Fredericia Kommune

! Dårligt helbred #47/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 13 procent af indbyggerne i Fredericia Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #63/98

Middellevetiden i Fredericia Kommune er 80.3 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Fredericia Kommune sig på plads nr. 63. Over de sidste fire år er middellevetiden i Fredericia Kommune øget med 1.2 år.

! Alkoholforbrug #79/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Fredericia Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 9.5 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Fredericia Kommune på en 79. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #96/98

Der er desværre alt for mange rygere i Fredericia Kommune. I 2013 røg 26.0 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #50/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Fredericia Kommune er det desværre kun 26.8 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Fredericia Kommune på en 50. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #83/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Fredericia Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 17.9 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 83. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #28/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Fredericia Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1548 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1631 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #82/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Fredericia Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 16.3 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #34/98

I 2019 var 1.4 per 1000 indbyggere i Fredericia Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #88/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 88 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Fredericia Kommune behandlet 1718 byggesager med 5 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 36 dage. Prisen var i 2019 759 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Fredericia Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #48/98

Blandt Fredericia Kommunes folkeskoleelever trives 30.9 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 48 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (30.9 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #54/98

Fredericia Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.025. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 54. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #51/98

I 2017 var Fredericia Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.8. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #86/96

I 2018 var 7.1 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Fredericia Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #46/98

Der er i Fredericia Kommune 68.5 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 46. plads.

! Anbragte Børn #61/98

1.0 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 61. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #76/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Fredericia Kommune 70.2 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 76. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Fredericia Kommune her »
! Udgifter til idræt #87/98

Fredericia Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Fredericia Kommune i gennemsnit 580 kr. om året pr. borger på idræt. 475 kr. på drift og 104 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #73/98

Fredericia Kommune har 15.3 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 73. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #87/98

Borgerne i Fredericia Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 4.8 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #73/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Fredericia Kommune 8.2 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #92/98

I 2017 var der i Fredericia Kommune 2.7 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #74/98

I 2017 var der i Fredericia Kommune 44.8 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #46/98

Fredericia Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 178,364 kr.Det er den 46. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #77/98

Fredericia Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 63,088 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #69/98

I Fredericia Kommune er der 2.9 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 30. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #52/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Fredericia Kommune 25.5 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 52 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #58/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Fredericia Kommune 26.0, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 58 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #69/98

Fredericia Kommune har en langfristet gæld på 19,692 kr per indbygger.Det er danmarks 30. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #76/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 73.4 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Fredericia Kommune på 76. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 73.2 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #53/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Fredericia Kommune at vokse med 2.5 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #27/98

I Fredericia Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.3 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #32/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Fredericia Kommune var 319,182 kr. Det er en den 32. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #89/98

5.1 procent af befolkningen i Fredericia Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #22/98

Der er jobvækst Fredericia Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 4.2 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Fredericia Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Fredericia Kommune
Der er 345 boliger til salg i Fredericia Kommune

Dags dato (21. februar 2024) er der 345 boliger til salg i Fredericia Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 611 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Fredericia Kommune:

Se alle boliger til salg i Fredericia Kommune her »

Grundskoler i Fredericia Kommune

Folkeskoler i Fredericia Kommune


Fredericia Kommune er inddelt i 4 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 20 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Fredericia Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 57,296 kr., er den 6. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Fredericia Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Fredericia Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Fredericia Kommune
Privatskoler i Fredericia Kommune

I Fredericia Kommune er der 3 Privatskoler.

Privatskoler i Fredericia Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Fredericia Realskole 0.0 |
Sct. Knuds Skole 0.0 |
Fredericia Friskole -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Fredericia Kommune

Der er 2 Ghettoområder i Fredericia Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Korskærparken Fredericia 1823 37.7 47.4 1.81 68.1 63.9
Søndermarksvej mv Fredericia 1113 44.4 25.8 2.43 58.3 66.1

Postnumre i Kommunen