DinGeo — i hele Danmark

Vejen Kommune

Vejen Kommune har 42.822 indbyggere og et årligt budget på 2.7 mia. Kommunen har sit forvaltningscentrum i Vejen. Borgmester siden 2007 er Egon Fræhr fra Venstre. Vejen Kommune indgår i det kommunale samarbejde Trekantområdet med Middelfart Kommune, Vejle Kommune, Kolding Kommune, Haderslev Kommune, Fredericia Kommune og Billund Kommune

Vejen Kommune har pæne nøgletal, der placerer den i det brede midterfelt blandt danske kommuner. Middellevetiden i Vejen Kommune er 81.1 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Den høje levealder kan skyldes at kommunen har danmarks laveste procentdel indbyggere, der drikker mere alkohol end den anbefalede højrisikogrænse.

Vejen Kommunen er præget af landbrug, handel, industri og håndværk, og der er en forholdsvis stor nettoindpendling. Industrien er mangesidig med flere større virksomheder koncentreret i og nær Vejen. Der er bl.a. produktion af tag- og vejbelægning samt kemisk industri, træ-, møbel-, jern-, metal-, næringsmiddel- og emballageindustri.


Kontakt

Adresse:
Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3,
6600 Vejen

Email:
post@vejen.dk

Webside:
www.vejenkom.dk

Nøgletal for Vejen Kommune

! Dårligt helbred #47/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 13 procent af indbyggerne i Vejen Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

Middellevetid #27/98

Middellevetiden i Vejen Kommune er 81.1 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Vejen Kommune sig på plads nr. 27. Over de sidste fire år er middellevetiden i Vejen Kommune øget med 1.2 år.

Alkoholforbrug #1/98

Relativt få indbyggere i Vejen Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 4.6 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Vejen Kommune på en 1. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #68/98

Der er desværre alt for mange rygere i Vejen Kommune. I 2013 røg 22.3 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #89/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Vejen Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 23.7 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Vejen Kommune på en 89. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #82/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Vejen Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 17.9 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 82. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #9/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Vejen Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1410 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1406 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #76/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Vejen Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.9 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #42/98

I 2019 var 1.5 per 1000 indbyggere i Vejen Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #54/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 54 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Vejen Kommune behandlet 2763 byggesager med 1 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 43 dage. Prisen var i 2019 580 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Vejen Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #41/98

Blandt Vejen Kommunes folkeskoleelever trives 31.6 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 41 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (31.6 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #41/98

Vejen Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.084. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 41. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #81/98

I 2017 var Vejen Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.4. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #65/96

I 2018 var 4.0 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Vejen Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #71/98

Der er i Vejen Kommune 52.3 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 71. plads.

! Anbragte Børn #80/98

1.2 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 80. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #65/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Vejen Kommune 71.3 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 65. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Vejen Kommune her »
! Udgifter til idræt #62/98

Vejen Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Vejen Kommune i gennemsnit 757 kr. om året pr. borger på idræt. 553 kr. på drift og 204 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #38/98

Vejen Kommune har 17.8 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 38. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #72/98

Borgerne i Vejen Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.5 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #43/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Vejen Kommune 5.2 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #54/98

I 2017 var der i Vejen Kommune 1.3 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #16/98

I 2017 var der i Vejen Kommune 23.8 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #93/98

Vejen Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 160,161 kr.Det er den 93. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #59/98

Vejen Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 60,995 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #37/98

I Vejen Kommune er der 3.5 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 37. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #36/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Vejen Kommune 25.2 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 36 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #7/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Vejen Kommune 20.36, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 7 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #26/98

Vejen Kommune har en langfristet gæld på 12,649 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Vejen Kommune på en flot 26. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #24/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 77.6 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Vejen Kommune på en flot 24. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 77.6 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #78/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Vejen Kommune at falde med 0.8 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #59/98

I Vejen Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.6 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #63/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Vejen Kommune var 292,324 kr. Det er en den 63. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #63/98

3.8 procent af befolkningen i Vejen Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #32/98

Der er jobvækst Vejen Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 3.1 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Vejen Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Vejen Kommune
Der er 409 boliger til salg i Vejen Kommune

Dags dato (25. februar 2024) er der 409 boliger til salg i Vejen Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 602 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Vejen Kommune:

Se alle boliger til salg i Vejen Kommune her »

Grundskoler i Vejen Kommune

Folkeskoler i Vejen Kommune


Vejen Kommune er inddelt i 22 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 31 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Vejen Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 64,776 kr., er den 57. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Vejen Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Vejen Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Vejen Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Brørupskolen | 3.481   0.0 | 444,001 kr. vejen_broerup1 
Brørupskolen | 3.481   0.0 | 444,001 kr. vejen_broerup2 
Holmeå Børnecenter | 3.556   - 447,223 kr. vejen_holmeaa 
Rødding Skole, hovedskole - - - -
Sdr Hygum Skole - - - -
Jels Skole | 3.569   0.0 | 453,515 kr. vejen_jels 
Lintrup Børnecenter - - - vejen_lintrup 
Rødding Skole | 3.677   0.0 | 424,754 kr. vejen_roedding1 
Rødding Skole | 3.677   0.0 | 424,754 kr. vejen_roedding2 
Skodborg Børnecenter | 3.672   - 442,626 kr. vejen_skodborg 
Øster-Lindet Skole - - - -
Brørup Skole - - - -
Lindknud Skole - - - -
Nørbølling Skole - - - -
Byagerskolen - - - -
Føvling Skole | 3.878   - 413,461 kr. vejen_foevling 
Hovborg Skole - - - -
Højmarkskolen | 3.591   0.0 | 419,994 kr. vejen_hoejmark1 
Højmarkskolen | 3.591   0.0 | 419,994 kr. vejen_hoejmark2 
Glejbjerg Børne- og Skolecenter | 3.791   - 396,560 kr. vejen_glejbjerg 
Andst Børne- og Skolecenter | 3.749   - - vejen_andst 
Askov-Malt Skole | 3.934   - 524,553 kr. vejen_askovmalt 
Grønvangskolen | 3.723   -1.0 | 456,661 kr. vejen_groennevang1 
Grønvangskolen | 3.723   -1.0 | 456,661 kr. vejen_groennevang2 
Grønvangskolen | 3.723   -1.0 | 456,661 kr. vejen_groennevang3 
Bække Skole | 3.628   0.0 | 410,758 kr. vejen_baekke1 
Bække Skole | 3.628   0.0 | 410,758 kr. vejen_baekke2 
Gesten Børnecenter | 3.755   - 438,291 kr. vejen_gesten 
Læborg Skole - - - -
Østerbyskolen | 3.742   0.0 | 393,914 kr. vejen_oesterbyskolen1 
Østerbyskolen | 3.742   0.0 | 393,914 kr. vejen_oesterbyskolen2 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Vejen Kommune

I Vejen Kommune er der 5 Privatskoler.

Privatskoler i Vejen Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Rødding Friskole 0.0 |
Brændstrup Kristne Friskole 0.0 |
Gjerndrup Friskole -
Vejen Friskole 0.0 |
Friskolen Helios -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.