DinGeo — i hele Danmark

Kolding Kommune

Kolding Kommune er landets tiendestørste med 92.282 indbyggere. Kommunen har et årligt budget på 5.8 mia. kroner. Borgmester siden 2010 er Jørn Pedersen fra partiet Venstre. To tredjedele af kommunens indbyggere bor i Kolding by, der er kommunens administrationscentrum.

Kolding Kommune har flotte nøgletal og specielt for "Børn og Unge". Blandt kommunes folkeskoleelever trives 40.2 procent af eleverne godt i skolen. Kommunen har desuden en flot undervisningseffekt, der er landets 5. bedste målt på kommuneniveau.

Kolding Kommune har et typisk morænelandskab med en leret, frugtbar jordbund, der giver gode forhold for landbruget. Kommunen har desuden et veludviklet erhvervsliv, der udnytter de gode trafikforbindelser med motorvejsforbindelser mod nord til Aalborg, mod øst til Odense, mod syd til Aabenraa og grænsen og mod vest til Esbjerg. Havnen i Kolding er desuden udbygget, så den er den 10. største danske erhvervshavn.


Kontakt

Adresse:
Kolding Kommune
Akseltorv 1,
6000 Kolding

Email:
kommunen@kolding.dk

Webside:
www.kolding.dk

Nøgletal for Kolding Kommune

! Dårligt helbred #47/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 13 procent af indbyggerne i Kolding Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #41/98

Middellevetiden i Kolding Kommune er 80.7 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Kolding Kommune sig på plads nr. 41. Over de sidste fire år er middellevetiden i Kolding Kommune øget med 0.8 år.

! Alkoholforbrug #39/98

Der er en del i Kolding Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.6 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Kolding Kommune på en 39. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #73/98

Der er desværre alt for mange rygere i Kolding Kommune. I 2013 røg 22.9 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #16/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Kolding Kommune er det heldigvis hele 30.5 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Kolding Kommune på en 16. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #27/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Kolding Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 13.9 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 27. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #33/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Kolding Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1577 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1581 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #52/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Kolding Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.3 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #60/98

I 2019 var 1.7 per 1000 indbyggere i Kolding Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #73/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 73 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Kolding Kommune behandlet 3614 byggesager med 1 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 36 dage. Prisen var i 2019 775 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Kolding Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #6/98

Blandt Kolding Kommunes folkeskoleelever trives 40.2 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 6. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (40.2 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #5/98

Kolding Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.331. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 5. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #15/98

I 2017 var Kolding Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.4. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #93/96

I 2018 var 14.0 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Kolding Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #29/98

Der er i Kolding Kommune 82.7 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 29. plads.

! Anbragte Børn #50/98

0.9 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 50. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #61/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Kolding Kommune 71.9 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 61. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Kolding Kommune her »
! Udgifter til idræt #50/98

Kolding Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Kolding Kommune i gennemsnit 825 kr. om året pr. borger på idræt. 684 kr. på drift og 141 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #57/98

Kolding Kommune har 16.5 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 57. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #65/98

Borgerne i Kolding Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.6 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #71/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Kolding Kommune 8.1 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #77/98

I 2017 var der i Kolding Kommune 2.2 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #78/98

I 2017 var der i Kolding Kommune 46.6 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #41/98

Kolding Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 180,544 kr.Det er den 41. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #38/98

Kolding Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 59,491 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #34/98

I Kolding Kommune er der 3.5 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 34. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #25/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Kolding Kommune 25.0 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 25 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #49/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Kolding Kommune 25.0, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 49 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #42/98

Kolding Kommune har en langfristet gæld på 15,416 kr per indbygger.Det er danmarks 42. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #45/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 76.2 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Kolding Kommune på 45. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 76.3 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #26/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Kolding Kommune at vokse med 6.3 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #39/98

I Kolding Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.4 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #42/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Kolding Kommune var 310,228 kr. Det er en den 42. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #61/98

3.6 procent af befolkningen i Kolding Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #21/98

Der er jobvækst Kolding Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 4.2 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Kolding Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Kolding Kommune
Der er 830 boliger til salg i Kolding Kommune

Dags dato (25. februar 2024) er der 830 boliger til salg i Kolding Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 602 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Kolding Kommune:

Se alle boliger til salg i Kolding Kommune her »

Grundskoler i Kolding Kommune

Folkeskoler i Kolding Kommune


Kolding Kommune er inddelt i 34 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 43 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Kolding Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 52,276 kr., er den 3. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Kolding Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Kolding Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Kolding Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
HANSENBERG, 10. klasse - - - -
IBC, 10. klasse - - - -
Bramdrup Skole - - - -
Vonsild Skole - - - -
Munkevængets Skole - - - -
Skanderup-Hjarup Forbundsskole - - - -
Stepping Skole - - - -
Sjølund-Hejls Skole | 3.729   - 494,316 kr. kolding_sjoelund 
Christiansfeld Skole | 3.715   0.0 | 441,479 kr. kolding_christianfeld1 
Christiansfeld Skole | 3.715   0.0 | 441,479 kr. kolding_christianfeld2 
Vester Nebel Skole - - - kolding_vesternebel 
Alminde-Viuf Fællesskole | 3.699   0.0 | 513,338 kr. kolding_almindeviuf1 
Alminde-Viuf Fællesskole | 3.699   0.0 | 513,338 kr. kolding_almindeviuf2 
Bramdrup Skole, almen | 3.726   0.0 | 451,015 kr. kolding_bamdrup1 
Bramdrup Skole, almen | 3.726   0.0 | 451,015 kr. kolding_bamdrup2 
Brændkjærskolen | 3.833   0.0 | 435,460 kr. kolding_braendkjaer1 
Brændkjærskolen | 3.833   0.0 | 435,460 kr. kolding_braendkjaer2 
Brændkjærskolen | 3.833   0.0 | 435,460 kr. kolding_braendkjaer3 
Dalby Skole | 3.884   - 601,878 kr. kolding_dalby 
Dronning Dorothea Skolen - - - -
Eltang Skole og Børnehave | 3.586   - 507,981 kr. kolding_eltang 
Harte Skole | 3.926   - 545,913 kr. kolding_harte 
Sdr Vang Skole | 3.781   0.0 | 488,115 kr. kolding_sdrvang 
Bakkeskolen | 3.624   1.0 | 501,850 kr. kolding_bakkeskolen 
Lyshøjskolen | 3.716   0.0 | 609,609 kr. kolding_lyshoej1 
Lyshøjskolen | 3.716   0.0 | 609,609 kr. kolding_lyshoej2 
Sdr. Bjert Skole | 3.743   0.0 | 543,217 kr. kolding_sdrbjert1 
Sdr. Bjert Skole | 3.743   0.0 | 543,217 kr. kolding_sdrbjert2 
Sdr.Stenderup Centralskole - - - -
Vonsild Skole, almen | 3.710   0.0 | 478,689 kr. kolding_vonsild1 
Vonsild Skole, almen | 3.710   0.0 | 478,689 kr. kolding_vonsild2 
Aalykkeskolen | 3.598   0.0 | 398,049 kr. kolding_aalykke 
Munkevængets Skole, almen | 3.555   0.0 | 296,606 kr. kolding_munkevaenget 
Fynslund Skole og Børnehus | 3.787   - 474,220 kr. kolding_fynslund 
Kongsbjergskolen | 3.708   0.0 | 498,035 kr. kolding_kongsbjerg1 
Kongsbjergskolen | 3.708   0.0 | 498,035 kr. kolding_kongsbjerg2 
Vamdrup Skole | 3.692   0.0 | 461,398 kr. kolding_vamdrup1 
Vamdrup Skole | 3.692   0.0 | 461,398 kr. kolding_vamdrup2 
Ødis Skole | 3.387   - 432,446 kr. kolding_oedis1 
Ødis Skole | 3.387   - 432,446 kr. kolding_oedis2 
Kongeåskolen - - - -
Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen | 3.921   - 475,487 kr. kolding_skanderup1 
Skanderup-Hjarup Forbundsskole, almen | 3.921   - 475,487 kr. kolding_skanderup2 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Kolding Kommune

I Kolding Kommune er der 7 Privatskoler.

Privatskoler i Kolding Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Stepping Friskole 0.0 |
Aller Friskole -
Kolding Realskole 1.0 |
Sct. Michaels Skole 0.0 |
Kolding Friskole 0.0 |
Lykkegårdskolen 0.0 |
Skanderup Friskole -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Kolding Kommune

Der er 2 Ghettoområder i Kolding Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Munkebo Kolding 1373 37.8 62.2 1.39 68.5 64.2
Skovvejen/Skovparken Kolding 1993 33.7 68.1 2.52 66.8 60.9