DinGeo — i hele Danmark

Hambros Alle 11, 2900 Hellerup

Villaen på Hambros Alle 11 i Hellerup er opført i 1905 og indeholder 10 værelser, et køkken og to badeværelser fordelt på 392 m2. Bygningen er bevaringsværdig (bevaringsværdi 6).

Ejendommen ligger i Gentofte Kommune. De nærmeste naboer er oftest veluddannede, etablerede højindkomstfamilier. Den årlige risiko for indbrud er 1.66 procent i området.

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her

Luftfoto af Hambros Alle 11, 2900 Hellerup fra foråret 2018. Matriklen er markeret med den grønne polygon og adressens koordinater (55.7380°N, 12.5788°E) er den lille grønne cirkel.

Se flere fotos


Bemærk: Dingeo boligrapporten består udelukkende af offentligt tilgængelig geodata - læs mere om DinGeo og vores datakilder her.

Sundhed — Hambros Alle 11, 2900 Hellerup

Radon

Baseret på den overordnede radonklassificering, lokale geologiske forhold og bygningsdata vurderes radonrisiko på Hambros Alle 11, 2900 Hellerup at være lav.

Meget lavRadonrisiko Lav Radonrisiko Mellem Radonrisiko Høj Radonrisiko Meget højRadonrisiko
!Radonklassificering

Hambros Alle 11, 2900 Hellerup ligger i den gamle Gentofte kommune, der er klassificeret som Radonklasse 2. Det betyder at 1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3). Som udgangspunkt er risiko for Radon i boligen derfor middelhøj.

Radonklasse 2 klassificeringen stammer fra den landsdækkende radonundersøgelse fra 2001. Undersøgelsen inkluderede 12 målinger i den gamle Gentofte kommune. Af de 12 målinger var den højeste radonkoncentration 250 Bq/m3 og middelkoncentationen var 53 Bq/m3.

Geologi

Det geologiske underlag på Hambros Alle 11, 2900 Hellerup er Strandvolde (Se Geologi og Geoteknik), der ikke øger risikoen for Radon.

!Byggeår

Ejendommen Hambros Alle 11, 2900 Hellerup er opført i 1905 (Se Boligoplysninger) og sandsynligvis ikke radonsikret mod undergrunden (først med bygningsreglementet i 1998 blev der stillet krav om, at nybyggeri skal radonsikres).

Bygningen

Hambros Alle 11, 2900 Hellerup har en kælder på 188 m2. Kældere er generelt mere udsatte i forhold til radonforurening, men hvis ventileret kan en kælder være en god beskyttelse af resten af bygningen ifht radonindsivning.

Radon i danske boliger
Der er relativt lav risiko for Radon på Hambros Alle 11, 2900 Hellerup.

Mere info om Radon:

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, der dannes i jord -og bjergarter, som indeholder thorium og uran. Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Gasarten kan hverken ses, lugtes eller smages.

DinGeo angiver risiko for Radon, og inkluderer ikke egentlige målinger indefra boligen...
Læs mere om Radon her »

Se radonkort

Datakilder:
Risø, Statens Institut for Strålehygiejne, GEUS

Jordforurening

Ejendommen

Der er ingen registreret jordforurening på ejendommen Hambros Alle 11, 2900 Hellerup.

!Området

Der er dog indenfor en radius på ca. 500 meter fra adressen registreret 11 jordforureninger. Af disse er 6 egentlige jordforureninger (type V2), mens 5 er mulige forureninger der ikke endnu er undersøgt (type V1).

Kortet ovenfor viser jordforureningerne i området omkring matriklen 17ei-Gentofte, der hører til Hambros Alle 11, 2900 Hellerup (matriklen er markeret med med grøn). De røde omrader er egentlige jordforureninger (V2) og blå områder er mulige forureninger, der ikke endnu er undersøgt (V1). - Åbn stort kort

Jordforureningsattest

Download en officiel jordforureningsattest for Hambros Alle 11, 2900 Hellerup. Tryk på knappen og en PDF-fil vil blive dannet via Danmarks Miljøportal.

Download Jordforureningsattest

Mere info om Jordforurening:

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der muligvis er forurenede. Ved boligsalg har ejendomsmægleren pligt til at indhente oplysninger om, hvorvidt en ejendom er kortlagt som forurenet.
Læs mere om Jordforurening her »

Se Jordforureningskort

Datakilder:
Danmarks MiljøportalEgentlige Jordforureninger (V2)
LokalitetsnummerAnsvarlig RegionAfstand (meter)Nuancering
157-30044Region Hovedstaden157-
157-00012Region Hovedstaden297-
157-01016Region Hovedstaden306-
157-05019Region Hovedstaden327-
157-00172Region Hovedstaden423-
157-00100Region Hovedstaden479F0
Mulige jordforureninger (V1)
LokalitetsnummerAnsvarlig RegionAfstand (meter)
157-05057Region Hovedstaden260
157-20056Region Hovedstaden299
157-00576Region Hovedstaden317
157-01049Region Hovedstaden409
157-05094Region Hovedstaden470

Sidst opdateret 26 september, 2019.

Jordforureningsdata indsamles, opdateres og adminstreres af regionerne. Hvis du vil vide mere om jordforurening omkring Hambros Alle 11, 2900 Hellerup bør du kontakte den ansvarlige myndighed hos Region Hovedstaden

Luftforurening

Der er middelhøj luftforurening på Hambros Alle 11, 2900 Hellerup.

NO2

Luftkoncentrationen af kvælstofdioxid (NO2) er 14.9 µg/m3, hvilket er relativt lavt ift EU's grænseværdi på 40 µg/m3. NO2 dannes i forbrændingsprocesser i biler, lastbiler, kraftværker, o.s.v. og høje koncentrationer af NO2 indikerer derfor dårlig luftkvalitet.

!PM2.5

Luftkoncentrationen af PM2.5 partikler er 10.7 µg/m3, hvilket er under EU's grænseværdi på 25 µg/m3, men over WHO's grænseværdi på 10 µg/m3. Hovedparten af de fine PM2.5 partikler er dannet udenfor Danmark og transporteret hertil med vinden. Hele Sjælland, Fyn og Sønderjylland har værdier over WHO's grænseværdi - Se de landsdækkende PM2.5 variationer på kort »

PM10

Luftkoncentrationen af PM10 partikler er 12.9 µg/m3, hvilket er under EU's og WHO's grænseværdi på henholdsvis 40 og 20 µg/m3. PM10 partikler er oftere fra lokalområdet og koncentrationerne har større geografisk variation end PM2.5 - Se de landsdækkende PM10 variationer på kort »

!Brændeovne og pejse

Der er en middelhøj koncentration af brændeovne og pejse i Gentofte med i gennemsnit 47.1 enheder per km² - Se de landsdækkende variationer på kort »


Bemærk: De modellerede luftkvalitetsdata for angiver den gennemsnitlige luftforurening i 2 meters højde for året 2012. De modellerede data har udelukkende vejledende karakter og repræsenterer ikke egentlige målinger. Læs mere her »

Mere info om Luftforurening:

Luftforurening menes at være skyld i ca. 4.000 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Det svarer til, at den forventede levetid for befolkningen som helhed er reduceret med omkring 6-9 måneder. Hertil kommer astma og andre sygdomme der nedsætter livskvalitet.
Læs mere om Luftforurening her »

Se Luftforureningskort

Datakilder:
DCE - Nationalt center for Miljø og Energi - Luften på din vej

Trafikstøj

Der er ikke registreret trafikstøj på adressen Hambros Alle 11, 2900 Hellerup

Støjmålinger (dB)


55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db

- Se støjkort på Hambros Alle 11, 2900 Hellerup -

Kortet viser trafikstøj i området omkring Hambros Alle 11, 2900 Hellerup. - Åbn stort kort


Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

Nedenstående tabel viser trafikstøj i 1.5 meters højde på Hambros Alle 11, 2900 Hellerup om dagen:

StøjtypeLydstyrke
Større veje ingen registreret støj (*)
Veje i byingen registreret støj (*)
Større jernbaneringen registreret støj (*)
Jernbane i byingen registreret støj (*)
Større lufthavningen registreret støj (*)
(*) "ingen registreret støj" kan skyldes manglende målinger.

Den samlede støjkortlægning vises på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort og inkluderer også estimater for støj i 4 meters højde og om natten.

Mere info om Trafikstøj:

Det vurderes at flere tusinde danskere hvert år indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Vejstøj menes årligt at være årsag til 200-500 for tidlige dødsfald.
Læs mere om Trafikstøj her »

Se Støjkort

Datakilder:
Miljøstyrelsen

PCB

Med et opførselsesår i 1905 er Villaen på Hambros Alle 11, 2900 Hellerup ikke udsat i forhold til PCB forurening.


Risiko for PCB i bygningen

Hambros Alle 11, 2900 Hellerup er bygget før 1950, i en periode hvor der ikke anvendtes PCB i bygningsmaterialer. Dog skal du være opmærksom hvis ejendommen er renoveret i perioden 1950-1977, og f.eks. har fået isat termovinduer eller døre.


Risiko for PCB i indeluft

Huset er bygget før 1950. Der vurderes derfor ikke at være risiko for påvirkning af indeluften med PCB fra byggematerialer.

Find mere information om PCB i en- og tofamiliehuse fra 1905: PCB-guiden

Mere info om PCB:

Poly-Chlorede Biphenyler (PCB) er en miljøgift, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, og pårvirker immunforsvaret. PCB er til stede i op mod hvert fjerde danske parcelhus fra 1950-1977. Det vurderes at op mod 62.000 danske boliger på grund af forurenede byggematerialer har for meget PCB i indeluften. De helbredsmæssige konsekvenser er ikke endnu fuldt ud kendte...

Læs mere om PCB i danske boliger her »

Datakilder:
PCB-Guiden
Bolius

Hårdhed af drikkevand

Drikkevand på adressen Hambros Alle 11, 2900 Hellerup har hårdhed: 18 - 24. Det betyder at vandet er klassificeret som hårdt. Hårdhedsgraden er baseret på et gennemsnit for kommunen. Vi anbefaler derfor, at du undersøger hårdhedsgraden hos dit lokale vandværk.

Vandets Hårdhed, dH


dH <4
dH <4
dH 4-8
dH 4-8
dH 8-12
dH 8-12
dH 12-18
dH 12-18
dH 18-24
dH 18-24
dH 24-30
dH 24-30
dH > 30
dH > 30

Mere info om hårdhed af drikkevand:

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øget forbrug af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt vand har ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Læs mere om drikkevandets hårdhed her »

Se Hårdhedskort

Datakilder:
GEUSRisiko for oversvømmelse — Hambros Alle 11, 2900 Hellerup

Ekstrem regn

Der kan være risiko for oversvømmelse ved kraftig regn og/eller regulære skybrud på adressen Hambros Alle 11, 2900 Hellerup.

Ejendommen ligger ikke i en lavning, men overfladevand har svært ved at sive ned i jorden da befæstelsesgraden er høj.

Lavninger

Hambros Alle 11, 2900 Hellerup ligger ikke i en lavning og som udgangspunkt er risikoen for at regnvand samler sig på adressen under skybrud derfor lav.

Kortet nedenfor viser afløbsløse lavninger i landskabet. Nedløbsriste der kan lede overfladevandet i kloak er vist med sorte firkanter.

Risikoen for oversvømmelse ved skybrud afhænger i høj grad af en boligs placering i terrænet. Kortet ovenfor viser lavninger (markeret med blå) udregnet fra Danmarks Højdemodel. Sorte firkanter er nedløbsriste. Matriklen der hører til Hambros Alle 11, 2900 Hellerup er markeret med med grøn. De Blå områder viser den potentielle maksimale udbredelse af skybrudsrelateret oversvømmelse hvis alle lavninger bliver helt fyldt med vand. - Åbn stort kort
!Høj befæstelsesgrad
Den gennemsnitlige befæstelsesgrad i området omkring Hambros Alle 11, 2900 Hellerup er 50 procent. Det betyder, at ca. 50 procent af overfladen er bebygget eller belagt med asfalt, fliser, brosten mv., der hindrer regn- og overfladevand at sive ned i jorden.
!Hydraulisk ledningsevne
I perioder med kraftig nedbør vil det øverste jordlag have en middellav hydraulisk ledningsevne på 275 - 325 mm/dag i området omkring Hambros Alle 11, 2900 Hellerup. Selv i ubebyggede områder vil regnvand derfor blive på overfladen og kun relativt langsomt trænge ned i jorden.

Mere info om risiko for oversvømmelse ved skybrud:

Skybrud er meget voldsomme regnbyger, der forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender. Risiko for oversvømmelser kan have indflydelse på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risikoen for oversvømmelse ifm skybrud. Læs mere om skybrud her »
Lavningskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Grundvand

Hambros Alle 11, 2900 Hellerup ligger i et område hvor grundvand kan udgøre et problem*.
!Grundvand i perioden 1991-2010

I perioden 1991-2010 er den gennemsnitlige grundvandsdybde i området vurderet at være 0.3 meter. I perioder med meget nedbør lå grundvandet helt op til overfladen*.

!Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2021-2050

Baseret på en såkaldt våd klimamodel vurderes det at det gennemsnitlige grundvandsspejl i perioden 2021-2050 vil stige 0 meter. Det betyder at den gennemsnitlige grundvandsdybde i området kan forventes at stige til 0.2 meter.

Med en våd klimamodel estimeres den høje grundvandsstand i perioden 2021-2050 at stige 0 meter i forhold til nuværende høje niveau. Det betyder at grundvandet vil nå op til overfladen under perioder med ekstrem nedbør.

Længere nede på siden kan du få mere detaljeret information om grundvandsdybden via boringer tæt på adressen

(*) Forbehold: Grundvandsdybderne er gennemsnitlige dybder udregnet i 500x500 meter celler. Der knytter sig desuden en lange række usikkerheder til både de nuværende -og specielt fremtidige grundvandsdybder. Læs mere her »
Under Geologi (længere nede på denne side) har du mulighed for at finde præcise grundvandsdybder i geologiske boringer tæt på adressen.Mere info om stigende grundvand:

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand. Flere steder i Danmark ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen. Med forventede klimaændringer og øget nedbør, vil grundvandet uværgeligt stige og områder hvor grundvandsspejlet når op til overfladen vil blive omdannet til sump. Eksperter mener, at affekten af grundvandsstigninger kan blive langt større for Danmark end effekten af havniveaustigninger i takt med, at klimaet ændrer sig. Læs mere om stigende grundvand her »

Grundvandskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen, GEUS og Klimatilpasning.dk

Vandløbsoversvømmelse

Hambros Alle 11, 2900 Hellerup er ikke i umiddelbar risiko for oversvømmelse ifm forhøjet vandstand i nærmeste vandløb.

Vandløbsstigning

Kortet nedenfor viser områder der vil blive oversvømmet ved 1 meter vandstandsstining i nærmeste vandløb.

Kortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 100 cm over det normale niveau i nærmeste vandløb. Push-pin markøren angiver adressen Hambros Alle 11, 2900 Hellerup. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. Se nærmere på det interaktive Vandløbsflodskort - Åbn vandløbskort

Mere info om risiko for oversvømmelse fra vandløb:

Ved massive vandløbsstigninger kan åer og vandløb gå over deres bredder og give oversvømmelser. Læs mere om oversvømmelse fra vandløb her »

Vandløbskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk
GeoMatic

Havvand

Hambros Alle 11, 2900 Hellerup ligger i en højde på 2.0 meter over havets overflade.

!Havvand på Land

Ved ekstrem stormflod og/eller klimarelaterede havniveaustigninger der overstiger 200 centimeter, er der risiko for oversvømmelse på adressen.


Kortet ovenfor viser hvilke områder, der kan blive berørt i tilfælde af en vandstand på 200 cm over det nuværende gennemsnitlige havniveau. Push-pin markøren angiver adressen Hambros Alle 11, 2900 Hellerup. Data er stillet til rådighed af Klimatilpasning.dk. På det interaktive stormflodskort kan du vurdere andre områder og vandstandsstigninger - Åbn stormflodskort

Mere info om risiko for oversvømmelse ved stormflod:

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen. Stormflodsoversvømmelser er næsten årlige tilbagevendende fænomener i udsatte områder Læs mere om oversvømmelse fra stormflod her »

Stormflodskort »

Datakilder:
Geodatastyrelsen og Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet - Risikoområder

!Plantrin 1

Hambros Alle 11, 2900 Hellerup befinder sig i et område, der er udpeget som højrisiko for havvand på land under oversvømmelsesdirektivet plantrin 1.

Se havvand plantrin 1 kort »

Plantrin 2

Adressen er til gengæld ikke udpeget som højrisiko under den mere præcise plantrin 2 kortlægning.

Se plantrin 2 kort »

Mere info om oversvømmelsesdirektivet:

I forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv har kystdirektoratet udpeget 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig.

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet »

Datakilder:
KystdirektoratetBoligfakta og Økonomi — Hambros Alle 11, 2900 Hellerup

BBR oplysninger

Villaen på Hambros Alle 11 i Hellerup er opført i 1905 og indeholder 10 værelser, et køkken og to badeværelser fordelt på 392 m2.

Hambros Alle 11
Foto af Villaen på Hambros Alle 11 hentet fra Boligas arkiv. Boligen blev sidst set annonceret til salg online den 5 dec 2017.

Nedenfor har vi samlet flere BBR informationer om Hambros Alle 11, 2900 Hellerup.

Generelle BBR informationer om Hambros Alle 11, 2900 Hellerup
Anvendelse Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).
Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
Opførselsesår 1905
Ombygningsår 1992
Fredning -
Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
Antal Etager 2
Antal toiletter 3
Antal badeværelser 2
Antal værelser 10

BBR materialer og installationer for Hambros Alle 11, 2900 Hellerup
Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagmateriale Tegl
Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Opvarmningsmiddel -
Supplerende varme -
Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

BBR arealer for Hambros Alle 11, 2900 Hellerup (Bygning nr. 1)
Bygning, Samlet areal 392 m2
Boligstørrelse 392 m2
Kælder 188 m2
Vægtet Areal 467 m2

Der er i BBR desuden registreret én anden bygning (Garage (med plads til et eller to køretøjer)) på adressen.

BBR data er sidst opdateret den 16 juni, 2020.


BBR meddelelse

Hent den officielle BBR meddelelse for Hambros Alle 11, 2900 Hellerup. Tryk på knappen for at hente PDF-filen via boligejer.dk.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mange flere officielle dokumenter blandt ejendommens dokumenter.

Mere info om BBR:

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark.

BBR-oplysningerne danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Som boligejer er du ansvarlig for, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis der er fejl i BBR oplysningerne, er det boligejerens ansvar, at sørge for, at de bliver rettet. Læs mere her » Urigtige oplysninger kan resultere i en bøde på op til 5.000 kr.

Læs mere om BBR data her »

Datakilder:
ois.dk

Energimærke

Villaen på Hambros Alle 11 har energimærke D.

Det nuværende energimærke

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Energimærket er gyldigt fra 25. november 2014 til 25. november 2024.

Ifølge BBR er bygningen opført i 1905 og med den foreløbig seneste større ombygning i 1992. Når der tages højde for bygningens alder så er et D-energimærke faktisk OK og i den bedre ende af landsgennemsnittet for bygninger med tilsvarende alder (bygninger fra før 1930 har typisk energimærke D, E, F eller G; Se figur nedenfor). Energimærket er derfor en indikation på en fin bygningskvalitet og vedligehold.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015, så et energimærke D efterlader plads til forbedring.

Typiske energimærker opdelt efter byggeperioder


Sammenligning af energimærket D for villaen på Hambros Alle 11 (byggeår: 1905) med bygninger fra samme byggeperiode () og periode for sidste ombygning (1992, ).


!Energiforbedringer

Der er gode muligheder for at forbedre bygningens energieffektivitet. Energimærkerapporten indeholder seks forslag til energiforbedringer med fokus på fladt tag, kælder, varmefordelingspumper, varmtvandspumper, varmtvandsrør og vinduer.

Forbedringsforslag - Oversigt

ForslagÅrlig besparelseInvesteringRentabel
Fladt tag: Udskiftning af termotaget til nyt5.400 kr30.000 kr
Varmefordelingspumper: Ny varmefordelingspumpe, som Grundfos Alpha2, 15-60/25-60/25-60A/32-60, 34 W1.200 kr12.500 kr
Varmtvandsrør: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm200 kr700 kr
Kælder: Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm.2.600 kr132.800 kr
Vinduer: Udskiftning af vinduer til nye monteret med trelags energiruder.800 kr31.800 kr
Varmtvandspumper: Ny cirkulationspumpe, som Alpha2 25-60N, 34 W500 kr9.000 kr

Forklaring til kolonnerne:
Årlig besparelse angiver hvor stor en økonomisk besparelse i varmeudgifter, der vurderes at kunne realiseres med den givne forbedring. Investering er den estimerede engangsudgift forbundet med forbedringen. Rentabelt er er markeret hvis de årlige besparelser kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

Energimærkerapporten indeholder desuden tre andre forslag, der bør overvejes; I det mindste i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse. Hvis alle energibesparelser gennemføres kan bygningen opnå energimærke C.

Energimærke efter forbedringer

A 2020A2015A2010BCDEF fill-opacity="0.7"G

Det nuværende energimærke () kan ikke forbedres via rentable forbedringer men hvis alle forbedringsforslag udføres kan energimærket forbedres 1 trin ()

Grønne investeringer i villaen på Hambros Alle

De seks forbedringsforslag listet i oversigten repræsenterer grønne investeringer, der reducerer energiforbruget, hjælper miljøet, mindsker CO₂ udledningen og giver årlige besparelser på boligopvarmning:

 • CO₂ udledning: Energiforbedringer kan reducere bygningens CO₂ udledning med 26 procent. Med sit nuværende energimærke udledes 8,96 ton CO₂ årligt. De foreslåede energiforbedringer kan hjælpe med at reducere denne udledning - Hvis alle seks energiforbedringer implementeres, så kan udledningen reduceres med 2,37 ton.
  Læs mere om CO₂ reduktion
 • Indeklima: Energiforbedringer har oftest den positive bivirkning, at du får en sundere bolig med et bedre indeklima. F.eks. er forslaget Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm(pris: 700 kr), en god mulighed for at mindske eventuelle problemer med træk, fodkulde og kuldenedfald.
  Læs mere om indeklima her
 • Varmeregning: Med de rentable energiforbedringer kan der årligt spares 6.500 kr. på varmeregningen. Hvis alle 6 energiforbedringer implementeres kan der spares hele 10.400 kr
  Læs mere om boligopvarmning
 • Værdiforøgelse: Med alle de foreslåede energiforbedringer og et nyt C-energimærke, vurderer vi, at villaen vil opleve en værdiforøgelse på 180.320 kr. Det er endda nok i underkanten, da der er tale om en ret dyr bolig med en AVM vurdering på 28.524.877 kr.
  Læs mere om udregningerne
 • Offentlige tilskud: Håndværkerfradraget giver mulighed for at fratrække energirenoveringsudgifter op til 12.500 kr. pr. voksen i husstanden (dog ikke materialer). På Hambros Alle 11 er der desuden mulighed for energisparetilskud via Gentofte Fjernvarme, der forsyner bygningen med fjernvarme. Læs om ansøgningsprocedure og tilskud hos Dansk Fjernvarmes Handelsselskab.
 • Lånemuligheder: Hvis du skal låne penge til energirenoveringer, så er pengeinstitutter stort set altid positivt indstillede fordi det simpelthen er gode investeringer, der giver vedvarende besparelser på varmeregningen. Hambros Alle 11 er endda i den specielle situation at 3 renoveringer er markeret som rentable.
 • Teknologisk fremskridt: Den foreslåede investering i vinduer (anslået pris: 31.800 kr) er med al sandsynlighed bedre end angivet i energimærkerapporten. Nye vinduer kan både mindske varmetab og styre lysindfald, bedre end vinduer der var på markedet i 2014, da energirapporten blev udarbejdet.
Boliginvestering, der (1) med offentlige tilskud giver (2) et bedre indeklima, (3) højere boligværdi, (4) økonomiske besparelser på varmeregningen og (5) en klimamæssig gevinst er i vores optik win-win-win-win-win.

Energimærkedata stammer fra det elektroniske energimærke »
Sidst opdateret 5 februar, 2020


Hambros Alle 11, 2900 Hellerup
Ejendomsfoto fra 2014 - Billedet stammer fra det elektroniske energimærke »

Mere info om Energimærket

Energimærket er en form for varedeklaration, der synliggør en bygnings energiforbrug. Energimærket udarbejdes normalt som en hjælp til boligkøber eller -lejer når en bygning eller lejlighed skal sælges eller udlejes.

Boligkøber kan bruge energimærket til at
 1. Sammenligne energimærket med andre bygninger fra samme byggeperiode. Energimærket er en god proxy for bygningskvalitet og -vedligehold.
 2. Få en realistisk ide om varmeomkostningerne i den nye bolig.
 3. Kigge på de rentable forbedringer, der ofte er lavthængende frugter til en øjeblikkelig forbedring af boligen. Udskudte og manglende energiforbedringer kan evt. også bruges ift afslag i pris.

Boligejer bør specielt fokusere på forbedringsforslag, der kan nedsætte varmeregning og CO₂ udledning samt give bedre indeklima og højere boligværdi. DinGeo hjælper med, at holde dig ajour med mulighederne for tilskudsordninger og tilbud på energivenlige boliginvesteringer.

Læs mere om data og datakilder her »

Datakilder:
SparEnergi.dk

Energimærkerapport

Hent den officielle energimærkerapport for Hambros Alle 11, 2900 Hellerup. Tryk på knappen for at hente rapport via energisparebygning.dk

Hent Energimærkerapport  

Boligopvarmning

Den primære opvarmningskilde på Hambros Alle 11, 2900 Hellerup er fjernvarme. Der er ikke registreret supplerende varmeinstallationer.

!Varmeforbrug

Villaen på Hambros Alle 11, 2900 Hellerup er med det nuværende energimærke D relaltiv dyr at opvarme (se energimærkedata).

Baseret på opvarmningsareal (392 m2), energimærke (D), opvarmningskilde (fjernvarme) og et gennemsnitlig energiforbrug er der i energimærkerapporten beregnet et årligt energiforbrug på 63,6 MWh/år svarende til en varmeudgift på 43.900 kr/år.

Beregnet årlig varmeomkostning
43.900 kr/år

Note: Det faktiske forbrug er ikke offentlig tilgængelig information, men det kan naturligvis afvige en del fra det beregnede forbrug baseret på de energivaner, som bygningens brugere har.

Fjernvarme

Hambros Alle 11, 2900 Hellerup modtager fjernvarme fra Gentofte Fjernvarme

Du kan beregne den faktiske pris på baggrund af det konkrete forbrug samt varmeforsynings takstblad, som typisk er tilgængeligt på forsyningens hjemmeside. Find meget mere info om Gentofte Fjernvarme ».

Mere info om Boligopvarmning

Fjernvarme er den miljømæssigt reneste boligopvarmningsform og i mange tilfælde også den billigste. Fjernvarme er stort set altid et plus, men man skal dog også være opmærksom på tilslutnings- og/eller forblivelsespligt.

DinGeo har samlet forsyningsområderne for alle 400+ danske fjernvarmeværker og sammenkoblet disse med flere andre fjernvarmedata-registre, inklusiv fjernvarmepriser.

Læs mere om data og datakilder her »

Hæftelser

Ejendommen Hambros Alle 11, 2900 Hellerup har en enkelt hæftelse på 17.215.000 DKK.

Realkreditpantebrev
Dato19. Jan, 2018
Prioritet8
TypeRealkreditpantebrev
Hovedstol17.215.000 kr.
Rentesats0.1188 %
Rentetypevariabel
KreditorerREALKREDIT DANMARK A/S
noteDen tinglyste rente er fornuftig.


Sidst opdateret 19 juni, 2020.

Slå boligen op direkte på tinglysning.dk her: https://www.tinglysning.dk/m/ejendom/5446968c-ec38-4145-ba1e-3f266611bc10 »


Mere info om Hæftelser:

Siden maj 2014 har der været åben for gratis og fri adgang til hæftelser på tinglysning.dk. Hæftelse er det juridiske term for en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og realkreditpantebrev der er i ejendommen. Læs mere om Hæftelser her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Bygningen er Bevaringsværdig

Hovedbygningen på Hambros Alle 11, 2900 Hellerup er ikke fredet. Bygningen har dog fået tildelt en bevaringsværdi på 6.

En bevaringsværdi på 6 indikerer en middel bevaringsværdighed. Der er normalt ikke restriktioner på bygninger med middel bevaringsværdi. Hvis du har brug for definitive svar omkring bygningens frednings- eller bevaringsstatus (f.eks. i forbindelse med sagsbehandling), kan du tjekke eventuelle restriktioner i Lokalplanerne der gælder for Hambros Alle 11, 2900 Hellerup eller kontakte Gentofte Kommune direkte.

Bevaringsværdien af Hambros Alle 11

Ikke-vurderet bygningSAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdiBevaringsværdi 9Bevaringsværdi 8Bevaringsværdi 7Bevaringsværdi 6Bevaringsværdi 5Bevaringsværdi 4Bevaringsværdi 3Bevaringsværdi 2Bevaringsværdi 1Bevaringsværdig bygningFredet bygning
< lav...              Bevaringsværdi               ...høj >

Bevaringsværdi 6 gives til jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren.


Du kan finde mere information om bygningen direkte i FBB databasen her »Mere info om fredede og bevaringsværdige bygninger:

Registeret over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) indeholder ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede bygninger.
Hvis en bygning er fredet og/eller bevaringsværdig kan der være restriktioner omkring renovering og ombygning. På den anden side kan der også være økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. Læs mere her »

Datakilder:
Kulturministeriet, Fredede og bevaringsværdige bygningerLokalområdet — Hambros Alle 11, 2900 Hellerup

Naboerne - Formue og Formåen

Formue og formåen
Formue og formåen (Conzoom type).


Beboerne i området omkring Hambros Alle 11, 2900 Hellerup er mestendels conzoom®-typen Formue og Formåen

Formue og Formåen

Den største andel af Formue og formåen er 40 til 60-årige par, men der er også et stort antal, som er fra midt 60'erne og op. Den ældre andel forskyder gennemsnittet med børn, men det er alligevel stadig hvert tredje par, der har to børn eller flere. De vokser op i store klassiske palævillaer af ældre dato eller helt nybyggede arkitekttegnede ejerboliger. Op mod hver fjerde har også et sommerhus i Danmark. Sommerhuset kan være handlet for over to millioner, så rigtig mange har tyverialarm både der og i hjemmet.

Langt de fleste har bil, hver tredje har to biler og over 10 % har en firmabil. Du ser dem suse rundt i store og dyre biler særligt i det nordlige strandvejsbælte i København, Nord for Aarhus, eller Hasseris i Aalborg. Såvel boliger som biler er det rene liebhaveri.

De fleste har taget en lang videregående uddannelse, men der er også en pæn andel af mellemlange uddannelser. Antallet af topledere og højere funktionærer er ganske højt, ligesom der er en del succesfulde selvstændige og forskere. Mere end hver fjerde har virksomhed på deres private adresse, hvor særligt mange er konsulentvirksomheder og ellers holdingsselskaber, der kan dække over mange aktiviteter og investeringer.

Halvdelen har en solid formue og en husstandsindkomst, der er langt højere end deres privatforbrug. Dette er på trods af, at hver femte kvinde faktisk går hjemme. Så Formue og formåen må siges at være ganske beskrivende for disse mennesker, som lever livet i overklassen.

Adfærd, livsstil og holdninger

Karrieren er en passion for Formue og formåen. De arbejder måske nok hårdt, men de fleste arbejder ikke længere end andre, som er beskæftiget på tilsvarende høje niveau. Ligesom mange andre typer kan Formue og formåen også godt lide at gøre det selv, men det er mest, når det drejer sig om handel med værdipapirer, da to ud af tre handler aktier ofte.

Deres fritid er dog hverken nedprioriteret eller tømt for indhold og typens interesser og aktiviteter er mange og spænder vidt. De har ofte gæster eller er selv på besøg hos venner og familie. De tager også ud, da de store kulturforbrugere med besøg på både udstillinger, museer, til forestillinger eller ballet/opera og klassisk koncert.

Desuden går de oftere i kirke end gennemsnittet. Gæster eller ej, så får de ofte lækker gourmetmad efter nye opskrifter. De prøver gerne nye og spændende produkter og betaler gerne ekstra for økologi og god kvalitet. Det gode liv kalder på slankemad hos hver fjerde, der måske i højere grad skal virke forebyggende end fedmebekæmpende. Deres interessefelt er meget bredt og inkluderer blandt andet boligdesign og indretning, mode, kultur, politik, samfundsøkonomi, skatteforhold og ernæring.

De ser moderne teknologi som en fordel i hverdagen og er først med de nyeste gadgets. Facebook er næsten lige så populært som LinkedIn, hvor 40 % er aktive. De handler gerne en del på nettet og bruger i øvrigt nettet som en vigtig kilde til information og nyheder.

Ellers henter de nyhederne fra Børsen, Berlingske og Politiken. Hver anden husstand modtager et af de store dagblade i postkassen hver morgen. Weekendavisen har også en del læsere hos Formue og formåen. En stor andel modtager fagblade som Dagens Medicin og Ingeniøren, hvilket afslører manges hverv. Blandt magasiner læser en del Mercedes-Benz Magazine eller Audi Magazine samt diverse bolig- og modemagasiner. Omkring halvdelen læser både skøn- og faglitteratur. I det hele taget læser Formue og formåen meget.

Den politiske interesse er større end blandt befolkningen som helhed, men særligt bolig-, erhvervs-, skatte- og EU-politik interesserer de sig for i højere grad.

For at holde pusten, løber de ofte på villavejene og særligt mange må en tur i cykelshortsene for at lufte de ganske dyre racercykler. Ellers skal du i fitnesscentret for at se dem svede. Tennis og ridning er dog også populære sportsgrene samt golf. De rejser en del og tager gerne på flere store og dyre ferier årligt. Nogle står på ski hver eneste vinter og de erhvervsaktive flyver flere gange månedligt, hvis altså ikke frekvensen er steget til hver eneste uge.

Formue og formåen er nok privilegerede, men de deler også ud. Hver femte er medlem af en natur- eller miljøorganisation og tæt på halvdelen af en humanitær organisation, som de støtter med pæne beløb. Størstedelen er i det Moderne segment i Gallups Kompas i kombination med at være Individorienterede eller Fællesskabsorienterede. Holdningsmæssigt adskiller Formue og formåen sig fra gennemsnittet. De føler godt, at de kan følge med udviklingen og samtidig bevare de traditionelle familieværdier. De mener ikke, at forskellen mellem rig og fattig er stor og de fleste synes også, at vi gør nok for de svage og ældre. Faktisk ville en del være tilfredse med en lavere skat, selvom de skulle klare flere ting selv. Det skal bare ikke gåud over de offentlige midler, der går til kunst og kultur. Desuden ser de Danmark om en relevant aktør uden for vores grænser.

Ved det seneste valg satte mange kryds ved Venstre, Radikale Venstre, Liberal Alliance eller det Konservative Folkeparti. Ved næste folketingsvalg er det de samme partier, der er blandt favoritterne for de, der har besluttet sig. Flere har iblandt denne type end blandt befolkningen bestemt sig, ligesom stort set alle kommer frem til stemmeurnerne.

vis mere »


Sidst opdateret 19 juni, 2020.

Mere info om Conzoom:

Naboerne er defineret via conzoom® geodemografisk klassificering, der opdeler og beskriver den danske befolkning i 9 grupper og 36 typer. Med et opslag på Dingeo kan du se hvilken gruppe og type, der er overrepræsenteret omkring opslagsadressen. Læs mere om Conzoom data her »

Datakilder:
Geomatic

Sådan stemmer naboerne

Hambros Alle 11 hører til afstemningsområdet Maglegård hvor der er 5.635 stemmeberettigede borgere.

Valgdeltagelse

Der var 5.150 i Maglegård, der afgav deres stemme. Det svarer til en utrolig flot valgdeltagelse på hele 91.4 procent, hvilket er langt over landsgennemsnittet på 84.5 procent.

Folketingsvalget 2019
Ved folketingsvalget i 2019 var Venstre det største parti i afstemningsområdet Maglegård med 1.484 stemmer. Det svarer til 28.8 procent af de afgivne stemmer.

Grafen nedenfor viser valgresultatet for Maglegård (venstre søjle) i forhold til landsresultatet (højre søjle).

Højdespringer

De Konservative fik relativt set mange stemmer i afstemningsområdet Maglegård, med et indeks på 333 i forhold til landsgennemsnittet.

Underperformer

Dansk Folkeparti klarede sig relativt set dårligst i afstemningsområdet Maglegård, med et indeks på 30 i forhold til landsgennemsnittet.

Mere info om Valgdata:

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling i Danmark. Valgdata fra det lokale afstemningsområder giver et godt indblik i lokalområdet.

Læs mere om data her »

Datakilder:
Den danske valgdatabase

Risiko for indbrud

Baseret på Rigspolitiets statistiske opgørelser vurderes indbrudsrisiko på Hambros Alle 11, 2900 Hellerup at være mellem.

Meget lav0.0-0.5 percent Lav 0.5-1.5 percent Mellem 1.5-3.0 percent Høj 3.0-6.0 percent Meget høj >6.0 percent

I perioden fra første kvartal 2016 og frem til og med andet kvartal 2018 er der anmeldt 125 indbrud i et område på en kvadratkilometer omkring Hambros Alle 11. Indenfor 1km2-kvadratcellen er der 3009 adresser. Omregnet betyder det at der i perioden årligt har været hvad der svarer til 16.62 indbrud per 1000 adresser. Det giver en estimeret indbrudsrisiko på 1.66 pct.


Grafen nedenfor viser den tidslige fordeling af indbrud.

!Lav opklaringsprocent i 2900 Hellerup

Opklaringsprocenten i 2900 Hellerup er meget lav. I perioden 2011-2018 blev kun 3-4% af alle indbrud opklaret. Det er endnu lavere end landsgennemsnittet på fem procent.


Mere info om Indbrudsrisiko:

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der har flest indbrud pr. indbygger. Der er god grund til at 56 procent af danskerne er bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. DinGeo viser landets mest detaljerede indbrudsrisiko, baseret på et detaljeret geodatasæt med en historisk oversigt over antallet af indbrud indenfor kvadratkilometerceller.

Kun fem procent af alle indbrud i Danmark bliver opklaret. Men der er store geografiske forskelle på, hvor mange indbrud der bliver opklaret. DinGeo viser chancen for at politiet opklarer indbrud i din by. Læs mere om Indbrudsrisiko her »

Indbrudsrisiko på kort

Datakilder:
Rigspolitiet: Statistik
Danmarks Radio: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by

Skoledistrikt Gentofte Kommune

Hambros Alle 11 hører under skoledistriktet Gentofte Kommune. I skoledistriktet er der 11 folkeskoler, nemlig

Bakkegårdsskolen

BakkegårdsskolenBakkegårdsskolen, Skolebakken 20 i Gentofte Kommune.
Elevantal:
730
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.70
Undervisningseffekt:
0.0
Forældre indkomst:
412.078 kr.
Info om Bakkegårdsskolen

Dyssegårdsskolen

DyssegårdsskolenDyssegårdsskolen, Dyssegårdsvej 26 i Gentofte Kommune.
Elevantal:
715
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.80
Undervisningseffekt:
0.2
Forældre indkomst:
817.246 kr.
Info om Dyssegårdsskolen

Gentofte Skole

Gentofte SkoleGentofte Skole, Baunegårdsvej 33 i Gentofte Kommune.
Elevantal:
757
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.75
Undervisningseffekt:
0.1
Forældre indkomst:
828.498 kr.
Info om Gentofte Skole

Hellerup Skole

Hellerup SkoleHellerup Skole, Dessaus Boulevard 10 i Gentofte Kommune.
Elevantal:
642
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.64
Undervisningseffekt:
0.2
Forældre indkomst:
591.283 kr.
Info om Hellerup Skole

Maglegårdsskolen

MaglegårdsskolenMaglegårdsskolen, Maglegård Skolevej 1 i Gentofte Kommune.
Elevantal:
710
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.84
Undervisningseffekt:
-0.1
Forældre indkomst:
879.840 kr.
Info om Maglegårdsskolen

Munkegårdsskolen

MunkegårdsskolenMunkegårdsskolen, Vangedevej 178 i Gentofte Kommune.
Elevantal:
536
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.66
Undervisningseffekt:
0.1
Forældre indkomst:
681.683 kr.
Info om Munkegårdsskolen

Ordrup Skole

Ordrup SkoleOrdrup Skole, Grønnevænge 16 i Gentofte Kommune.
Elevantal:
781
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.84
Undervisningseffekt:
0.5
Forældre indkomst:
717.732 kr.
Info om Ordrup Skole

Skovgårdsskolen

SkovgårdsskolenSkovgårdsskolen, Skovgårdsvej 56 i Gentofte Kommune.
Elevantal:
764
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.80
Undervisningseffekt:
-0.1
Forældre indkomst:
952.746 kr.
Info om Skovgårdsskolen

Skovshoved Skole

Skovshoved SkoleSkovshoved Skole, Korsgårdsvej 1 i Gentofte Kommune.
Elevantal:
705
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.82
Undervisningseffekt:
0.1
Forældre indkomst:
823.907 kr.
Info om Skovshoved Skole

Tjørnegårdsskolen

TjørnegårdsskolenTjørnegårdsskolen, Brogårdsvej 64 i Gentofte Kommune.
Elevantal:
672
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.74
Undervisningseffekt:
-0.1
Forældre indkomst:
713.960 kr.
Info om Tjørnegårdsskolen

Tranegårdskolen

TranegårdskolenTranegårdskolen, Lindorffs Allé 5 i Gentofte Kommune.
Elevantal:
508
Ældste klasse:
9. klasse
Gns trivsel:
3.79
Undervisningseffekt:
0.7
Forældre indkomst:
822.213 kr.
Info om Tranegårdskolen

Mere info om Skoler:

Skolevalget er af de vigtigste valg forældre tager på vegne af deres børn. Skoledata kan være et godt værktøj til at få indsigt og viden inden man vælger skole. DinGeo har samlet og kombineret en lang række skoledata (og skoledistriktsdata) således, at du på alle adresser kan få basal information om den lokale folkeskole. De enkelte tal er markeret med en pil op når de er højere/bedre end landsgennemsnittet, en rund gul skive når de rammer tæt på gennemsnittet og en rød pil ned når tallet er under gennemsnittet. Læs mere her »

Se skoledistrikt Gentofte Kommune på kort

Bredbåndsmuligheder

Gode bredbåndsmuligheder med COAX

Der er gode bredbåndsmuligheder på Hambros Alle 11, 2900 Hellerup.

 • Fibernet: ikke endnu tilgængeligt
 • COAX bredbånd (kabel-TV): 4 forskellige udbydere med hastighed op til 1000 / 100 Mbit/s
 • xDSL bredbånd (telefonstik): 14 forskellige udbydere med hastighed op til 20 / 2 Mbit/s *

Se fibernet dækningsgrad omkring Hambros Alle 11God mobildækning

Der er god 4G mobildækning på Hambros Alle 11 med vejledende downloadhastighed op til 50 - 100 Mbit/s. I Danmark findes der tre store mobilnetværk, der håndterer mobiltelefoni og mobilt bredbånd. På Hambros Alle 11 er dækningen for de tre netværk:

 • TDC: 30 - 50 Mbit/s
 • Tre: 20 - 30 Mbit/s
 • Telia-Telenor: 50 - 100 Mbit/s

Se 4G-dækningskort på Hambros Alle 11

Sidst opdateret 06 juli, 2020.
Du kan finde meget mere information og de bedste adresserelevante tilbud på siden
Internet og Mobildækning Hambros Alle 11, Hellerup
Se data direkte på tjekditnet.dkMere info om Bredbånd:

For moderne familier er digital infrastruktur efterhånden en nødvendighed på linje med drikkevand, elektricitet, offentlig transport o.s.v. De fleste boligkøbere inddrager bredbåndsmuligheder i deres boligsøgning og udenlandske undersøgelser har vist en målbar indflydelse på salgspriserne. Læs mere her »

DinGeo indsamler og viser detaljerede oplysninger om bredbånd og mobildækning på alle adresser i hele Danmark. Vi sammensætter desuden de uafhængige geodata med daglig opdaterede tilbud, så du kan overvåge bredbåndstilbud og sikre den bedste og billigste internetløsning på netop din adresse. Læs mere her »

Se fibernetdækning på kort

Se 4G-dækning på kort

Datakilder: Erhverstyrelsens Tjekditnet.dk, heylink.com, Trustpilot.dk

Geologi

Jordarten under Hambros Alle 11, 2900 Hellerup er Strandvolde.

Strandvolde er dannet efter sidste istid (Weichsel-istiden der sluttede for ca. 11.500 år) i det der hedder den Holocæne periode. Strandvoldene består af grus og sten, der er dannet via transport af grovkornet materiale langs tidligere kystlinier.

strandvold
Stenet strandvold. Foto: Peter Gjelstrup


Strandvolde er let gennemtrængeligt for vand og ved kraftig regn vil nedbøren derfor hurtigt synke ned i jorden, og dermed er risiko for oversvømmelse ved skybrud lille.

Strandvolde frigiver normalt ikke Radon og det er dermed ikke en jordart, der øger risiko for Radon i indeluften.

Mere info om Geologi:

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i ca. 1 meters dybde. De forskellige jordarter har forskellige egenskaber, der er vigtige i forhold til f.eks. risiko for sætningsskader, hydraulisk konduktivitet og risiko for oversvømmelse ved kraftig nedbør, og radonforurening af boligens indeluft.

Husk at du kan finde yderligere geologisk information fra de omkringliggende boringer (se nedenfor).

Se på kort

Læs mere om jordarter her »

Datakilder:
GEUS

Mere info om Boringer:

Der er udført mere end 300.000 undergrundsboringer i Danmark. DinGeo viser de boringer, der ligger tættest på opslagsadressen, med basale boringsoplysninger samt link til detaljerede borerapporter. Borerapporterne indeholder ofte nyttig og relevant informationer om geologi og grundvandsdybder. Læs mere om boringer her »

Datakilder:
GEUS

Geologiske boringer i nærheden af Hambros Alle 11

Den nærmeste overfladenære boring ligger 117 meter væk. Boringens lokalitet er navngivet Jacobsens Alle 8 A. Boringen blev afsluttet 12 oktober, 2011. Brøndborer var GeoDrilling A/S. Formålet med boringen var Jordvarme op/ned og anvendelse er angivet som Jordvarme op/ned. Boringen nåede en dybde på 180.0 meter. Du kan finde mere information i borerapporten 201. 7922 ».

Tabellen nedenfor lister de 10 nærmeste boringer sorteret efter afstand fra Hambros Alle 11.

Afstand, m Formål Dybde, m Borerapport
117 Jordvarme op 180.0 201. 7922 »
133 Jordvarme op 180.0 201. 7923 »
159 Forureningsbor. 6.0 201. 7548 »
222 Moniteringsboring 14.0 201. 6635 »
225 Vandforsyningsboring 27.0 201. 3762 »
238 Vandforsyningsboring 24.0 201. 3761 »
286 Vandforsyningsboring 24.8 201. 167 »
312 Forureningsbor. 6.0 201. 6755 »
315 Forureningsbor. 4.0 201. 8266 »
316 Forureningsbor. 5.0 201. 6754 »

Hvor langt er der fra Hambros Alle 11
til nærmeste

Risikovirksomhed

HOFOR Amagerværket
Kolonne 2


Afstand: 6,65 km


Kort Læs mere

Vindmølle

Højde: 50 m
Kapacitet: 600 kW


Afstand: 5,00 km


Kort Læs mere

Mobilmast

Høyrups alle 2
2900 Hellerup


Afstand: 197 meter


Kort Læs mere

Apotek

Hellerup Apotek


Afstand: 654 meter


Læs mere

Dagligvare

føtex food Strandvejen


Afstand: 345 meter


Læs mere

Renseanlæg

Lynetten renseanlæg


Afstand: 5,22 km


Læs mereKøb en detaljeret køberrapport om boligen og dens opland, så du er klædt på til bolighandlen