DinGeo — i hele Danmark

BBR - Boligoplysninger

BBR indeholder offentligt tilgængelige data fra Statens Ejendomsdatabase. Oplysningerne i BBR dækker bl.a. boligareal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold og ydervægs- og tagdækningsmaterialer. Med et adresseopslag på DinGeo kan du på alle danske adresser se BBR oplysninger og downloade den officielle BBR meddelelse.

BBR er den centrale ejendomsdatabase i Danmark. Ejendomsskatter udregnes bl.a. på baggrund af BBR oplysningerne. Boligejere er ikke altid opmærksomme på, eller interesserede i, at opdatere BBR oplysningerne. Det er derfor vanskeligt for det offentlige at opretholde en god datakvalitet.

Boligoplysninger
BBR er den centrale ejendomsdatabase, med flere hundrede data på alle adresser i Danmark

BBR og BBR fejl

BBR er en stor og kompleks database, der knytter flere hundrede data til alle ejendomme i Danmark.

Arealoplysningerne er blandt de vigtigste i BBR. De bliver bl.a. brugt til at fastsætte værdien af ejendommen og danner grundlag for beregning af både boligskat og salgsværdi. Boligejere landet over slipper billigere i skat, fordi de bevidst eller ubevidst har angivet mindre arealer end de faktiske. Ved boligsalg kan der være motivation til at angive højere arealer. En ejendomsmægler er forpligtet til at indhente relevante oplysninger fra BBR ved en ejendomshandel.

Staten er registeransvarlig myndighed for BBR og fastsætter reglerne for registret. Kommunerne har derimod ansvaret for, at BBR registret ajourføres, mens det er ejerens pligt at sikre, at de oplysninger, der står i BBR er korrekte.

Det vurderes at op mod 25 procent af alle danske enfamilieshuse er opmålt forkert. På landsplan betyder det, at fem procent af Danmarks samlede bygningsmasse er opmålt for småt. Årligt koster det staten og kommunerne millioner af kroner i form af tabt ejendomsværdiskat, diverse afgifter og bloktilskud. Ingen har overblik over det samlede beløb.

BBR - Jura

Boligejer er ansvarlig for, at BBR oplysningerne er korrekte på adressen. Evt. rettelser til BBR skal ske til den lokale kommune, som er ansvarlig for opdatering af registret.

Hvis du er i tvivl om BBR oplysninger, så kan du via DinGeo stille gratis spørgsmål til en boligadvokat eller hente hjælp ved at læse BBR-spørgsmål/svar i Boligbrevkassen:

 • Salg: Ændring af status i BBR
  Besvaret 23. marts 2018
  Jeg er indehaver af en stor gård som p.t. har status af enfamilieshus. I den nyeste lokalplan står der at mit hus kan opdeles i op til 3 boliger. Kan jeg ændre status på BBR uden at skulle igennem en...

 • Fejl og Mangler: Registrering i BBR
  Besvaret 23. marts 2018
  Har lige solgt hus, som jeg har haft i knapt tre år.
  Den tidligere ejer har renoveret huset meget og bl.a. sat en karnap på ca 3 kvm på huset. Den er ikke registreret i BBR. Den skal der nu...

 • Dokumenter: Garage er ikke godkendt
  Besvaret 21. december 2017
  Vi er i tvivl om hvordan vi står juridisk, da vi har en garage som ikke er registereti BBR. Da vi købte huset for 21 år siden, var garagen allerede bygget. Inden den 1. Jan. 2018 har SKAT, herunder...

 • Diverse: Hvorfor er tilbygning registreret som udhus?
  Besvaret 5. september 2017
  Har lige købt et hus, hvor der er en tilbygning som er bygget sammen med huset, hvor der er badeværelse, gang og bryggers, men tilbygningen er registreret som et udhus? Hvordan kan jeg finde ud af...

 • Nybyggeri og Ombygning: Skal jeg have byggetilladelse?
  Besvaret 21. august 2017
  Jeg bor i et muret hus fra 1966 hvor der er bygget en garage på 21 m2 sammen med huset. Jeg overvejer at sætte en vindues-parti og en terrassedær i garagen, i stedet for porten. Meningen er at...

 • Køb: Afblændet olietank risiko?
  Besvaret 26. april 2017
  Vi har fundet et hus vi ønsker at købe, i salgsopstillingen fremgik intet, men et gik på BBR afsløre at der ligger en afblændet olietank fra 1960. Huset overgik til fjernevarme i 80'erne, så jeg...

 • Fejl og Mangler: Skal huset opfylde krav fra byggeår?
  Besvaret 21. februar 2017
  Hvis der i BBR, salgsannoncen og i kobsaftalen står at huset er opført i 2004, skal huset så ikke opfylde alle gældende krav dengang i 2004?

 • Dokumenter: Hæfter sælger for fejl i dokumenter?
  Besvaret 10. november 2016

 • Leje: Lejenedsættelse?
  Besvaret 28. april 2016
  Vi er en familie på 4 som lejer et rækkehus.I kontrakten star det at arealet vi lejer er 120 kvm. Dette blev ikke tjekket af mig inden lejeaftalens indgåelse.Nu er jeg blevet opmerksom på at der er...

 • Dokumenter: Forkert byggeårsangivelse
  Besvaret 30. april 2015
  Vi købte et hus fra 1959 for seks år siden. For nyligt sidder jeg og kigger på historiske luftfotos fra 1954 på kortal.dk, og opdager til min store overraskelse, at vores hus allerede eksisterede i...

 • Køb: Overskridelse af overtagelsesdag
  Besvaret 11. november 2014
  Hej,Vi har underskrevet købsaftale på et hus. Købsaftalen er betinget af, at sælger skulle få opdateret BBR-meddelelsen - dvs. få godkendt et rum i huset, der er ombygget fra garage til boligareal,...

 • Andelsbolig: 20 kvm. er godkendt til erhverv – ikke bolig
  Besvaret 11. september 2014
  Hej, Jeg har købt en andelsbolig på 170 kvm. (bolig). Da jeg skal havde en godkendelse af en ombygning hos kommunen, viser det sig, at det ene rum mod gaden på ca. 20 kvm er godkendt til erhverv og...

 • Nybyggeri og Ombygning: Ændring af annex godkendt til erhverv
  Besvaret 4. august 2014
  Hej,Sidste år købte min kone og jeg en ejendom, hvor der var et annex med. Dette var lejet ud og det har vi forsat med at gøre. Jf. BBr er anexet dog kun godkendt til erhverv, hvorfor vi går med...

 • Luft foto
  Op mod 25 procent af alle danske enfamilieshuse har forkerte BBR arealer. Kommunerne bruger de luftfoto du kan se på Dingeo.dk til at jage BBR-arealfejl, inklusiv bygninger, der ikke er registreret i BBR.

  Mere info:
  OIS: Portal til BBR oplysninger
  BBR: Beskrivelse af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
  Bolius: BBR fejl er en bombe under husejere

  Boligoplysninger på Dingeo

  Et opslag på Dingeo.dk viser en udvalgt delmængde af de tilgængelige BBR oplysninger. Nogle oplysninger har en info-ikon, hvor der er yderligere information. Nedenfor føgler en kort beskrivelse af de viste parametre:

  Anvendelse

  Beskriver bygningens faktiske hovedanvendelse. Eksempler på anvendelse er:
  • Stuehus til landbrugsejendom.
  • Fritliggende eenfamilieshus (parcelhus).
  • Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
  • Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder to-familiehus (vandret adskillelse mellem enhederne).
  • Kollegium.
  • Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem).
  • Anden bygning til helårsbeboelse.
  • Sommerhus.

  Boligtype

  Beskriver boligtypen. Eksempler er:
  • Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken).
  • Blandet erhverv og beboelse med eget køkken.
  • Enkeltværelse (boligenhed med fast kogeinstallation, fælles køkken eller intet køkken).
  • Fællesbolig eller fælleshusholdning.
  • Sommer-/fritidsbolig.

  Bebygget areal

  Det bebyggede areal er bygningens ”fodaftryk” på jorden. Arealet måles til ydersiden af de begrænsende ydervægge i gulvniveau. Arealet af åbne, overdækkede terrasser, åbne altaner og åbne indgangspartier (udendørs trapper) medregnes ikke i det bebyggede areal. Såfremt sådanne arealer lukkes, skal arealet medregnes i det bebyggede areal. Garage og carport medregnes i det bebyggede areal for hovedhuset, hvis de er indbyggede, dvs. at arealet ligger inden for bygningens ydermure og under samme tagkonstruktion som den øvrige del af bebyggelsen.

  Samlet boligareal

  Samlet boligareal er den del af bygningens areal, der anvendes til beboelse. Boligareal kan være både større- og mindre end det bebyggede areal.

  Antal værelser

  Antallet af værelser i boligen. Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed med hensyn til størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (d.v.s. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse som f. eks. hobbyrum, gildestue på loft eller i kælder. Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entré og gang, bryggers, viktualierum, opbevaringsrum i kælder eller på loft osv.), medregnes ikke.

  Kælderareal

  Det samlede kælderareal omfatter arealet af den eller de etager, hvor gulvet ligger under det omgivende terræn og dermed ikke må anvendes til beboelse. Kælderarealer opmåles til ydersiden af de begrænsende ydervægge. Arealer i krybekældre og lignende medtages ikke.

  Loftsareal

  Boligens beboelige loft areal.

  Grundens areal

  Grundens areal bruges hovedsageligt til at udregne bebyggelsesprocenten, dvs. hvor meget der må bygges på grunden. Når der planlægges nye projekter på en grund, hvad enten det er en tilbygning eller andet, er det vigtigt først at beregne, om grunden har tilstrækkelig med plads i forhold til bebyggelsesprocenten. Bebyggelsesprocenten fastsættes af den pågældende kommune og er normalt 30 procent for et helårshus.

  Byggeår

  Datoen for den faktiske ibrugtagelse af bygningen. For den ældre bygningsmasse vil opførelsesåret i visse tilfælde være indberettet ud fra bygningens "omtrentlige alder". For nybyggeri dannes opførelsesåret maskinelt som årstallet, hvor byggeriet er meddelt fuldført/ibrugtaget eller datoen for første delvise ibrugtagningstilladelse (alt efter hvilken dato der er den første).

  Seneste ombygning

  Årstal for seneste væsentlige om- og/eller tilbygning (årstal for ibrugtagningstilladelse eller fuldført). Ved væsentlige om- og/eller tilbygninger forstås sådanne, hvor værdien af forbedringerne udgør mindst 15 pct. af bygningsværdien inden forbedringernes gennemførelse.

  Opvarmning

  Beskriver ejendommens opvarmning. Eksempler er:
  • Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg).
  • Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr (radiatorsystemer eller varmluftanlæg).
  • Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovn og lignende).
  • Varmepumpe.
  • Centralvarme med to fyringsenheder (fast brændsel og olie eller gas).
  • Elovne, elpaneler.
  • Gasradiatorer.
  • Ingen varmeinstallationer.

  Vandforsyning

  Beskriver ejendommens vandforsyning. Eksempler er:
  • Offentligt alment vandforsyningsanlæg.
  • Privat alment vandforsyningsanlæg.
  • Vandværk der forsyner 10 eller flere ejendomme.
  • Vandindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme).
  • Vandværk, der forsyner 1 eller 2 ejendomme.
  • Brønd.
  • Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner mindre end 10 ejendomme).
  • Ingen vandforsyning.

  Byggematerialer

  Beskriver Ydervæggenes materiale. Består ydervæggene af flere forskellige slags materiale, angives kun den type, der mest er anvendt (størst areal). Eksempler er:
  • Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten).
  • Letbeton (lette bloksten, gasbeton).
  • Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)
  • Bindingsværk (med udvendig synligt træværk).
  • Træbeklædning.
  • Betonelementer.
  • Metalplader.
  • Plader af fibercement (asbestfri).
  • PVC.
  • Glas.
  • Andet materiale.

  Tag

  Tagdækningsmateriale. Er taget dækket af flere forskellige slags materiale, angives kun den type, der mest er anvendt (størst areal). Eksempler er:
  • Built-up (fladt tag).
  • Tagpap (med taghældning).
  • Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit).
  • Cementsten.
  • Tegl.
  • Metalplader (bølgeblik, aluminium o. lign.).
  • Stråtag.
  • Fibercement (asbestfri).
  • PVC
  • Glas
  • Andet
  BBR data på Dingeo
  BBR data på Dingeo. Der er uddybende beskrivelser for udvalgte data, markeret med info-ikon.