DinGeo — i hele Danmark

Fredede og Bevaringsværdige Bygninger

Kulturstyrelsen har registreret ca. 355.000 bevaringsværdige -og ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark. Der kan være restriktioner, men også økonomiske fordele ved at eje et fredet eller bevaringsværdigt hus. En analyse har vist at bevaringsværdige enfamilieshuse har en 30 % højere salgspris ift tilsvarende "ikke bevaringsværdige" huse. Med et adresseopslag på DinGeo kan du se om en bygning er fredet eller bevaringsværdig.

En bygning fredes hvis den har arkitektoniske, kulturhistoriske, miljømæssige og/eller historiske kvaliteter af national betydning. En fredet bygning skal desuden være i god stand og have bevaret sin originalitet. I fredede bygninger sikres interiøret i lige så høj grad som husets ydre.

Mens det er staten, der administrerer fredningerne, er det kommunerne, der har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger. Det er kommunen, der udpeger de bevaringsværdige bygninger, og kommunen, der udarbejder kommune -og lokalplaner, som skal sikre bygningerne. Lokalplanerne henvender sig oftest mod bygninger med bevaringsværdi på 1-4, og typisk med regler for hvilke materialer og farver, der må anvendes ved en istandsættelse. Formålet med at udpege bygninger som bevaringsværdige, er at sikre dem og/eller kvarterets oprindelige udtryk.

Fredede og bevaringsværdige bygninger udgør en ressource både for den enkelte boligejer såvel som for samfundet som helhed. En Realdania analyse "Værdien af bygningsarven" konkluderede at bygningsarv betyder:

  • 30 % højere salgspriser for bevaringsværdige enfamilieshuse
  • 13 % højere priser for boliger i områder, der har mere end 15 % bevaringsværdige bygninger.

Parcelgården i Holte er fredet
Rækkehusene i Parcelgården i Holte er fredet på baggrund af deres høje arkitektonisk kvalitet. De blev bygget i perioden 1950-54 og opført med gule mursten og røde tagsten; husene er tegnet af arkitekt Palle Suenson.

Mere info:
Slots- og Kulturstyrelsen: Bygningsfredning
Historiske Huse: Forening for ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger
Realdania: Bygningsarvens Værdi
Bolius: Fredede huse
Bolius: Bevaringsværdige huse

Fredede og Bevaringsværdige bygninger på DinGeo

DinGeo henter data direkte fra Fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB) databasen, stillet frit tilgængelig af Slots- og Kulturstyrelsen.

Med et adresseopslag på DinGeo bliver du præsenteret for de basale FBB informationer. Hvor data eksisterer er der angivet:

  • Vurderingsdetaljer, der ligger bag den samlede bevaringsværdi.
  • Bygningens arkitektoniske stilart.
  • Bevaringsværdiens betydning ift lokalplaner og kulturarv
Der gives desuden et link direkte til FBB databasen - Her vil du i nogle tilfælde kunne finde uddybende informationer, samt billedmateriale.

De bevaringsværdige bygningerne har forskellige grader af bevaringsværdi, angivet ved en karakter, der går fra 1 til 9, hvor 1-3 regnes for en høj bevaringsværdi, 4-6 for middel og 7-9 for lav værdi. Hvor fredede huse absolut ikke må rives ned, er det op til kommunalbestyrelsen at beslutte om et bevaringsværdigt hus må ændres, ombygges eller rives ned.

Fredning og bevaringsværdi på DinGeo
Et adresseopslag på DinGeo viser fredningsstatus og bevaringsværdi på bygningen.

Mere info:
Slots- og Kulturstyrelsen: FBB databasen
Historiske Huse: Forening for ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger