DinGeo — i hele Danmark

Hæftelser

Hæftelser er vigtige for boligejere såvel som boligkøbere. Med DinGeo kan du hurtigt og let finde tinglyste hæftelser på alle ejendomme i hele Danmark. Du skal sådan set bare indtaste adressen, og så får du oplysningerne serveret.

Ved boligkøb kan hæftelser give en indikation af, hvor villig sælger er til at give afslag i prisen. Det er nemlig de færreste sælgere, der er villige til at sælge til en pris under deres gæld i huset.

Som boligejer (eller ven/familie til en boligejer) bør du løbende holde øje med ejendommens hæftelser. Der findes p.t. boliglån for flere milliarder kroner, der med stor fordel kunne omlægges. DinGeo indikerer hvilke lån boligejeren bør overveje at omlægge.

Du kan også bruge DinGeo til at overvåge dine hæftelser i forhold til vurderingsprisen. Er der en voksende friværdi i ejendommen kan det ofte betale sig at omlægge lånene, så du enten kan skære dyre banklån helt væk eller få en lavere belåningsgrad og dermed lavere biddragssats på realkreditlånet.

Boliglån
Hæftelser er vigtige for boligejere såvel som boligkøbere.

Tinglyste hæftelser på DinGeo

Med et adresseopslag på DinGeo bliver du præsenteret for tinglyste hæftelser i ejendommen. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og/eller realkreditpantebreve, der repræsenterer lån ydet mod sikkerhed i den faste ejendom. De forskellige hæftelsestyper er beskrevet længere ned på siden.


Hvad kan du bruge oplysningerne til som boligejer?

Som boligejer er det vigtigt hele tiden at holde øje med sine boliglån. Hvis markedet, renten eller din økonomiske situation ændrer sig i løbet af lånets løbetid, kan du i mange tilfælde høste en betydelig gevinst ved lægge dine lån om. Omlægning af realkreditlån sker typisk ved at forlænge løbetiden, omlægge til en anden lånetype, opkonvertere ved rentestigning eller nedkonvertere ved rentefald. Det kan også ofte være fordelagtigt at omlægge realkreditlån for at få en lavere biddragssats.

Som boligejer (eller ven/familie til en boligejer) bør du løbende holde øje med ejendommens hæftelser. Der findes p.t. boliglån for flere milliarder kroner, der med stor fordel kunne omlægges. DinGeo indikerer hvilke lån boligejeren bør overveje at omlægge.

DinGeo angiver med farvede flag de hæftelser, der med fordel kan undersøges nærmere. Hæftelser der umiddelbart ser fornuftige ud får et grønt flueben.

Hvad kan du bruge oplysningerne til som boligkøber?

Ved boligkøb kan hæftelser give en indikation af, hvor villig sælger er til at give afslag i prisen. Det er nemlig de færreste sælgere, der er villige til at sælge til en pris under deres gæld i huset.

Husk på at hæftelserne fortæller om det optage lån på låntagningstidspunktet. Der er ingen information omkring restbeløbet.

Hvorfor vise tinglyste hæftelser?

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at åbne for gratis adgang til tinglysningen. Den frie adgang til for eksempel hæftelser giver en større transparens på det danske boligmarked og gør det relativ enkelt for almindelige mennesker, at hente og se data, der tidligere krævede betaling og mestendels var forbeholdt profesionnelle aktører på boligmarkedet.

DinGeo har indsamlet tinglysningsdata på samtlige ejendomme i Danmark med henblik på bedre at tilgængeliggøre data på adresseniveau. Al håndtering af datasættet sker med hensyn til behandling af personfølsomme oplysninger. Med DinGeo adresseopslagene er der desuden et direkte link til det tilsvarende adresseopslag på tinglysning.dk.


Tinglyste hæftelser på DinGeo
Et adresseopslag på DinGeo viser parametre der er vigtige for at vurdere risiko for radonforurening i indeklimaet. Det drejer sig om Radonklassificering (Den på kommuneniveau overordnede radonrisiko) Geologi (Detaljerede geologiske data, der fortæller om boligen er bygget på radonproducerende jordarter) Byggeår (Beskyttelsen mod radonindsivning afhænger af byggeår) Bygningen (Relevante detaljer omkring bygningen, inklusiv kælderforhold).

Mere info:
Råd til Penge: Sådan kan du vinde på at omlægge dit realkreditlån
Finans.dk: Dyre boliglån for 82 mia. kr. forgylder obligationsejerne. Mange boligejere betaler fortsat mere, end de behøver.
Tinglysning: Opslag på fast ejendom
Tinglysning: Download tingbogsattest (med NemId)
DR: Sådan hentede vi 26 millioner datarækker fra tinglysningen

Hvad er en Hæftelse?

Hæftelse er den juridiske term for en økonomisk forpligtelse eller et krav i en ejendom. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og/eller realkreditpantebreve, der repræsenterer lån ydet mod sikkerhed i den faste ejendom.

Med et pantebrev stiller ejeren sin ejendom som sikkerhed overfor en långiver, der så bliver panthaver. Afdrager boligejeren ikke på lånet som aftalt, kan panthaveren begære tvangsauktion over ejendommen uden først at skulle foretage udlæg.

Der eksisterer flere forskellige hæftelsestyper i fast ejendom. Tabellen nedenfor viser de forskellige typer og deres samlede antal.

Hæftelsestype Antal
Realkreditpantebrev 1.640.818
Ejerpantebrev 800.419
Pantebrev 309.762
Afgiftpantebrev 272.418
Andet pantebrev 251.561
Skadesløsbrev 106.710
Udlæg 61.701
Forhøjelse 2.310
Ejerpant 1.938
Vilkårsændring 586
Indekspantebrev 56
Arrest 17

Nogle af de mest almindelige typer af tinglyste hæftelser er beskrevet kort nedenfor.

Realkreditpantebrev

Realkreditpantebreve er den mest almindelige type hæftelse, med ca. 1,64 millioner tinglyste realkreditpantebreve i Danmark.

Et realkreditpantebrev tinglyses når der optages et realkreditlån. Rrealkreditpantebrevet er et gældsbrev, hvor køber erkender at skylde det tinglyste beløb til realkreditinstituttet. For normale helårsboliger er den lovmæssige grænse for realkreditlån 80 % af købesummen.

Der kan være rigtig mange penge at spare ved at omlægge realkreditlån. På DinGeo markerer vi realkreditlån hvor en omlægning ser ud til at kunne betale sig.

Du skal også sørge for at holde øje med biddragssatsen på dit realkreditlån, også i forhold til din ejendoms vurderingspris. Er du den heldige ejer af en bolig, der er steget i værdi, bør du se, om det kan betale sig at få omlagt dit lån, så du enten kan skære det dyre banklån helt væk eller få en lavere belåningsgrad. Sidstnævnte skærer i din bidragssats, som er omkostningen, du betaler til det enkelte realkreditselskab for at administrere dit lån. Bidragssatsen er dit løbende bidrag til realkreditinstituttet og den afhænger af størrelse på dit realkreditlån i forhold til boligens værdi. Satsen afhænger endvidere af hvilken type lån du har og hvorvidt det er med eller uden afdrag. Du kan se de gældende bidragssatser hos MyBanker.

Ejerpantebrev

Ejerpantebreve er den næstmest almindelige hæftelesestype med ca. 800.000 tinglysninger. Med et ejerpantebrev reserverer ejeren et pant i sin ejendom, med mulighed for at underpantsætte dette, for eksempel til sin bank. Ejerpantebrevet er dermed ikke nødvendigvis udtryk for et lån i boligen, men viser blot, at en del af boligens friværdi er ledig.

Ejerpantebreve anvendes typisk som sikkerhed for lån i pengeinstitutter med tinglyst prioritetsstilling. Når ejeren har betalt sit lån i banken, kan ejeren igen få sit ejerpantebrev udleveret. Og hvis ejeren senere igen har behov for at låne penge, kan han så igen stille det samme ejerpantebrev til sikkerhed for det nye lån. En af de store fordele ved dette er, at ejeren sparer afgift, idet der én gang for alle er betalt afgift (1,5% af beløbet på ejerpantebrevet).

Når man køber en ejendom med et ejerpantebrev i, er det en god ide, at man får aftalt med sælgeren, at man overtager ejerpantebrevet som en del af handelen. På den måde har man fået en meget billig måde at kunne stille sikkerhed på, hvis man på et senere tidspunkt skal låne penge.

Pantebrev

Det ordinære pantebrev er oftest et sælgerpantebrev. Et sælgerpantebrev er et gældsbevis, hvor køber reelt låner den sidste del af købesummen af sælger mod sikkerhed i ejendommen. I langt de fleste tilfælde sælges pantebrevet dog videre til eksempelvis et pengeinstitut, da sælger som regel er interesseret i at få provenuet fra salget udbetalt med det samme.

Afgiftspantebrev

Der er ca. 270.000 registrerede afgiftspantebreve. Et afgiftspantebrev har intet gældsforhold, men ekisterer udelukkende med henblik på at spare tinglysningsafgift på et eventuelt fremtidigt pantebrev. Et afgiftspantebrev er en form for tilgodebevis på tinglysningsafgift, så hvis du på et senere tidspunkt vil optage lån i ejendommen kan du bruge af afgiftspantebrevene som betaling for tinglysningsafgiften. Der kan godt være flere afgiftspantebreve på en ejendom.

Skadesløsbreve

Der er ca. 106.000 tinglyste skadesløsbreve i Danmark. Skadesløsbreve er en hæftelse, hvor en ejer af en fast ejendom giver en bestemt kreditor sikkerhed i sin ejendom, i tilfælde hvor størrelsen af gælden ikke er endeligt fastlagt. Skadesløsbrevet stilles som sikkerhed for et bestemt engagement - for eksempel en kassekredit eller lignende.
Hvad er en Hæftelse
Hæftelse er den juridiske term for en økonomisk forpligtelse eller et krav i en ejendom. Hæftelser er typisk tinglyste pantebreve, ejerpantebreve og/eller realkreditpantebreve, der repræsenterer lån ydet mod sikkerhed i den faste ejendom.

Mere info:
MyBanker: Sammenlign bidragssatser på realkreditlån

Er der fejl i hæftelser?

DinGeo henter oplysninger fra tinglysning.dk. Du kan slå op og tjekke dine oplysninger direkte her: Tinglysning adresseopslag. Meld meget gerne tilbage hvis du mener der er uoverensstemmelser mellem oplysningerne på DinGeo og tinglysning.dk

Ønsker du at få fjernet oplysninger om dine hæftelser må du kontakte tinglysning.dk. Du kan også læse mere her: Aflysning Hæftelse Fast Ejendom.pdf

Mere info:
Tinglysningsretten