DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger

Hvad er din bolig værd netop nu? Der eksisterer efterhånden en del boligportaler, der forsøger at besvare dette spørgsmål. I al beskedenhed får du den bedste information om ejendomsvurderinger med et adresseopslag på DinGeo.

Med et adresseopslag på DinGeo får du den vægtede AVM, der udregnes af GeoMatic og er en af Danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurderinger. Inden DinGeo var AVM kun tilgængelig for professionelle brugere i den finansielle sektor.

Med et adresseopslag på DinGeo får du mulighed for at forholde dig kritisk til ejendomsvurderinger på baggrund af:

  • DinGeo lister 4-5 forskellige uafhængige ejendomsvurderinger. En simpel sammenligning af de forskellige vurderinger giver et godt fingerpeg i forhold til usikkerheder/fejl på de enkelte vurderinger.
  • DinGeo giver mere end blot ét tal per vurdering. Vi beskriver med tekst og grafer nogle af de vigtigste geodata, der indgår i de computerberegnede ejendomsvurderinger.

DinGeo og computerberegnede ejendomsvurderinger
Hvad er din bolig værd netop nu? Et adresseopslag på DinGeo giver dig uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger.

Historien bag frie ejendomsvurderinger

Computerberegnede ejendomsvurderinger revolutionerede det Amerikanske boligmarked i 2006 da Zillow introducerede boligvurderinger på en åben og frit tilgængelig webside. I Danmark var bankerne Nykredit, Sydbank, Spar Nord og AL Bank de første, der kopierede Zillow, da de i 2015 lancerede Bolighed.dk. Danske bank fulgte hurtigt trop med deres MobilApp Sunday. De frie ejendomsvurderinger har mødt en del kritik fra danske boligejere der ikke ønsker vurderingen på deres bolig frit tilgængelig.

Computerberegnede ejendomsvurderinger har eksisteret i Danmark længe inden 2015, hvor de blev frit tilgængelige. SDC og Geomatic udarbejdede allerede i 2009 automatiske computerberegnede ejendomsvurderinger til fagprofessionelle. Vurderingerne var dengang, og er stadig i dag, et vigtigt værktøj for banker, forsikringsselskaber, ejendomsmæglere, pensionskasser og realkreditinstitutter, til blandt andet kreditvurdering og anden analyse af kunder. DinGeo anser det som en sund demokratisering af data, at en boligejers AVM ejendomsvurdering nu også er tilgængelig for boligejeren selv via et simpelt adresseopslag på DinGeo.

I disse år udvikler SKAT nye computerberegnede ejendomsvurderinger, der bygger på en lang serie geodata (Læs om SKATs ejendomsvurderinger her»). De nye og mere præcise offentlige ejendomsvurderinger forventes at blive frit tilgængelige på internettet i 2020.

Ejendomsvurderinger og boligkøb

I forbindelse med boligkøb kan computerberegnede ejendomsvurderinger være et godt værktøj. Du kan bruge dem til at tjekke om ejendomsmægleren har sat en rimelig eller lige lovlig optimistisk pris på den bolig du er interesseret i.

Som boligkøber skal man dog huske på at en computerberegnet ejendomsvurdering ikke er en facitliste. Ejendomsmægleren har sandsynligvis taget udgangspunkt i en computerberegnet ejendomsvurdering da hun satte udbudsprisen og herudover inkluderet faktorer, der måske ikke er taget højde for i computermodellen.

Vurdering af egen bolig

Ejendomsvurderinger kan ramme et ømt punkt hvor hjerte og følelser overlapper økonomiske interesser. I forbindelse med boligsalg kan boligejer føle at den computerberegnede vurdering er for lav. På den anden side kan vurderingen virke urealistisk høj i forbindelse med boligskat.

Mener du, at din ejendomsvurdering er forkert, så har du ret - En velkendt aforisme i statistik siger: alle modeller er forkerte. Computerberegnede ejendomsvurderinger bliver dog efterhånden mindre og mindre forkerte - I boksen længere nede på denne side er beskrevet hvordan AVM vurderingen kontinuerligt forbedres.

Ejendomsvurderinger på internet
Det kan virke forkert og provokerende, at en følelseskold computer beskriver ens hjem med kolde tal.

Bolig med havudsigt
Hvordan udvikler vi computerberegnede ejendomsvurderinger, der korrekt tager højde for alle geodata? Unikke forhold kan for eksempel gøre det problematisk at implementere tommelfingerreglen, at havudsigt fordobler værdien af en bolig.

Mere info:
EB: Nykredit blæser på boligejerne
TV2: Ny beregner viser, hvad din bolig er værd om 2 år: - Det er helt åndssvagt

Ejendomsvurderinger med DinGeo

Med et adresseopslag på DinGeo bliver du præsenteret for flere uafhængige prisvurderinger. Et DinGeo-opslag fortæller dig den vægtede AVM prisvudering, der er vores bedste bud på en forventet handelspris. Herudover vises en simpel- og justeret prisvurdering, den offentlige ejendomsvurdering og endelig har du mulighed for at indhente vurdering fra Bolighed.

Menubar til adresseopslag
For at finde information om ejendomsvurderinger på en given adresse skal du vælge "Ejendomsvurdering" i undermenuen på en adresseopslagsside.

AVM vurdering

Dingeo er den eneste danske boligportal, hvor du kan se Analytical Valuation Model (AVM) prisvurderinger (https://geomatic.dk/dk/insights/ejendomsvaerdimodel-avm/). AVM er udviklet af Geomatic for og med danske pengeinstitutter. Det er bankernes værktøj i forhold til at sikre en overholdelse af Basel II / III kapitaldækningsreglerne. AVM er muligvis de mest præcise boligvurderinger i Danmark.

Kontinuerlig forbedring af AVM

AVM er faktisk ikke én model, men et sub-set af mange modeller (ca. 80 stk), der hver især er optimeret efter regionale og geografiske forhold. Modellerne sammenlignes løbende i forhold til faktiske salgspriser og tilpasses kontinuerligt således, at AVM vurderingspriserne stemmer bedre og bedre overens med faktiske salgspriser.

Boligskat
kurverne viser afvigelse af vurderingspris i forhold til handelspris for AVM (blå kurve) og offentlig vurdering (rød kurve)

Grafen ovenfor viser afvigelsen på boligvurderinger i forhold til realiserede handelspriser i 2013. AVM vurderinger (blå kurve) stemmer betydelig bedre overens med salgspriserne i forhold til den offentlige ejendomsvurdering (rød kurve).

Med den kontinuerlige forbedring af AVM vurderingerne falder ca. 80 procent af alle vurderinger nu indenfor +/- 20 procent af faktisk handelspriser.

Der er p.t. udregnet AVM boligvurdering på 1.54 millioner danske ejerboliger. AVM mangler for ejerboliger hvor der ikke er et tilstrækkeligt grundlag af geodata til at vurdere en fair boligpris.


Simpel Prisvurdering

Den simple prisvurdering er baseret på realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser (realiserede handler) for området (postnummeret) ganget med boligens vægtede areal. Den simple prisvurdering tager ikke højde for boligens styrker og svagheder i forhold til den gennemsnitlige bolig i området.


Justeret Prisvurdering

Det justerede prisestimat er beregnet udfra tidligere salg på adressen og under antagelse af, at boligen ikke har ændret sin relative pris i forhold til områdets gennemsnitspriser. På denne måde kan vi bedre tage højde for boligens styrker og svagheder i forhold til områdets gennemsnit.


Den offentlige ejendomsvurdering

Den offentlige ejendomsvurdering danner grundlag for beskatning. Skat's ejendomsvurdering har som mål at udtrykke ejendommens værdi i handel og vandel ved kontant betaling. For ejerboliger fastlægges vurderingen med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område.

Siden 2011 har Skat dog ikke lavet nye ejendomsvurderinger, da man i øjeblikket arbejder på at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem, der gerne skulle mindske de store afvigelser fra de faktiske handelspriser, som det gamle ejendomsvurderingssystem medførte.

Den offentlige ejendomsvurdering er derfor p.t. ikke retvisende i forhold til en forventet salgspris (læs mere om den offentlige ejendomsvurdering her »)


Bolighed.dk

Bolighed tilbyder nogle af de mest præcise ejendomsvurderinger i Danmark og repræsenterer et godt alternativ til AVM vurderingen. Du kan via DinGeo hente ejendomsvurderinger fra Bolighed på en given adresse.

Ejendomsvurderinger på DinGeo
Et adresseopslag på DinGeo viser flere uafhængige ejendomsvurderinger på adressen.

Mere info:
Geomatic
Skats ejendomsvurdering
Altinget: Regeringen dropper garanti om fastfrysning af boligskat
Bolius: Beskatning af ejerboliger