Ejendomsvurdering

Hvad er min bolig værd? Hvad er min nabos bolig værd? Der eksisterer efterhånden en del onlineudbydere der forsøger at besvare dette spørgsmål. På DinGeo kan du se flere prisvurderinger, inklusiv den vægtede AVM vurdering - Den muligvis mest præcise boligvurdering i Danmark.

Korrekte og præcise ejendomsvurderinger er ekstremt interessante for boligejere, boligkøbere og skattemyndigheder. I disse år ofres der store ressourcer på nye automatiske ejendomsvurderinger, der medtager en lang serie geodata. Det har dog vist sig svært præcist at vurdere en boligs værdi, førend den rent faktisk sælges på det frie marked.

DinGeo giver dig et godt udgangspunkt ved at servere flere uafhængige ejendomsvurderinger, samt en serie af andre geodata.

Boligskat

DinGeo vurdering af ejendomspris

Det er svært korrekt at prissætte et aktiv førend det er handlet. For bedst muligt at vurdere en boligs aktuelle sandsynlige salgspris er det kritisk at sammenholde så mange boligoplysninger som muligt.

Med et adresseopslag på DinGeo bliver du præsenteret for flere uafhængige prisvurderinger. Et DinGeo-opslag fortæller dig den vægtede AVM prisvudering, der er vores bedste bud på en forventet handelspris. Herudover vises en simpel- og justeret prisvurdering, samt den offentlige ejendomsvurdering.

AVM vurdering

Dingeo er den eneste danske boligportal, hvor du kan se Analytical Valuation Model (AVM) prisvurderinger. AVM er udviklet af Geomatic for og med danske pengeinstitutter. Det er bankernes værktøj i forhold til at sikre en overholdelse af Basel II / III kapitaldækningsreglerne. AVM er muligvis de mest præcise boligvurderinger i Danmark.

Kontinuerlig forbedring af AVM

AVM er faktisk ikke én model, men et sub-set af mange modeller (ca. 80 stk), der hver især er optimeret efter regionale og geografiske forhold. Modellerne sammenlignes løbende i forhold til faktiske salgspriser og tilpasses kontinuerligt således, at AVM vurderingspriserne stemmer bedre og bedre overens med faktiske salgspriser.

Boligskat
kurverne viser afvigelse af vurderingspris i forhold til handelspris for AVM (blå kurve) og offentlig vurdering (rød kurve)

Grafen ovenfor viser afvigelsen på boligvurderinger i forhold til realiserede handelspriser i 2013. AVM vurderinger (blå kurve) stemmer betydelig bedre overens med salgspriserne i forhold til den offentlige ejendomsvurdering (rød kurve).

Med den kontinuerlige forbedring af AVM vurderingerne falder ca. 80 procent af alle vurderinger nu indenfor +/- 20 procent af faktisk handelspriser.

Der er p.t. udregnet AVM boligvurdering på 1.54 millioner danske ejerboliger.


Simpel Prisvurdering

Den simple prisvurdering er baseret på realkreditrådets (RKR) gennemsnitlige kvadratmeterpriser (realiserede handler) for området (postnummeret) ganget med boligens areal. Den simple prisvurdering tager ikke højde for boligens styrker og svagheder i forhold til den gennemsnitlige bolig i området.


Justeret Prisvurdering

Det justerede prisestimat er beregnet udfra tidligere salg på adressen og under antagelse af, at boligen ikke har ændret sin relative pris i forhold til områdets gennemsnitspriser. På denne måde kan vi bedre tage højde for boligens styrker og svagheder i forhold til områdets gennemsnit.


Den offentlige ejendomsvurdering

Den offentlige ejendomsvurdering danner grundlag for beskatning. Skat's ejendomsvurdering har som mål at udtrykke ejendommens værdi i handel og vandel ved kontant betaling. For ejerboliger fastlægges vurderingen med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område.

Siden 2011 har Skat dog ikke lavet nye ejendomsvurderinger, da man i øjeblikket arbejder på at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem, der gerne skulle mindske de store afvigelser fra de faktiske handelspriser, som det gamle ejendomsvurderingssystem medførte.

Beskatning af boligen sker gennem ejendomsværdiskatten og grundskylden.

Ejendomsvurderinger på DinGeo
Et adresseopslag på DinGeo viser flere uafhængige ejendomsvurderinger på adressen.

Mere info:
Geomatic
Skats ejendomsvurdering
Altinget: Regeringen dropper garanti om fastfrysning af boligskat
Bolius: Beskatning af ejerboliger

Nyt ejendomsvurderingssystem

Skat arbejder på at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem, der gerne skulle mindske de store afvigelser fra de faktiske handelspriser, som det gamle ejendomsvurderingssystem medførte.

Rigsrevisionen har således i en rapport om den offentlige ejendomsvurdering i 2013 konstateret, at 41 procent af de handlede parcelhuse var overvurderede af Skat, mens 34 procent var vurderet til mindre end 85 procent af de faktiske salgspriser. Skats nye "officielle" ejendomsvurderinger for ejerboliger forventes klar i 2019.