DinGeo — i hele Danmark

Jordforurening

Spredt ud over Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og/eller tankanlæg. Dertil kommer et tilsvarende antal grunde der er under mistake for at være forurenede. Med et adresseopslag på DinGeo kan du på alle danske adresser få oplysning om jordforureninger på selve adressen, såvel som i nærområdet.

Forurenet jord truer grundvandet, naturen og menneskers sundhed. Den danske stat og specielt regionerne gør en kæmpe indsats for at kortlægge og vurdere farligheden af jordforureninger. I disse år sker der desuden en oprydning ef​ter fortidens synder, hvor både private grundejere, såvel som regionerne renser jorden ved udvalgte jordforureninger.

De fleste forurenede grunde findes i byerne, men både i små landsbyer og ude i det åbne land er der også grunde, der er forurenede med skadelige kemikalier. Ved boligsalg har ejendomsmægleren pligt til at indhente oplysninger om, hvorvidt en ejendom er kortlagt som forurenet.

Jordforurening
Jordforurening stammer hovedsageligt fra tidligere tider, hvor vi i Danmark tog mindre hånd om miljøet i forbindelse med lossepladser, benzintanke, industri og/eller anden erhvervsdrift.

Jordforurening og Sundhed

Jorden på en ejendom kan være forurenet i større eller mindre grad. Jordforurening kan spænde fra en ufarlig slags, hvor du kan bo uden nogen som helst akut sundhedsfare, og til den sundhedsfarlige slags, hvor familier må evakueres på grund af sundhedsfare. Størstedelen af de forurenede grunde i Danmark befinder sig i den lette ende af skalaen hvor der ikke er en akut og umiddelbar sundhedsrisiko.

Selv lettere jordforureninger kan dog være problematiske da effekten af langtidspåvirkning af forurening på mennesker, ikke endnu er kendt. Der vides derfor meget lidt om risikoen for skader, hvis man gennem flere år har været i kontakt med lettere forurenet jord.

Børn er særligt følsomme over for forurening. Hvis du bor i et forurenet område med små børn, bør du derfor sørge for at de altid vasker hænder inden et måltid og efter udendørsleg. Sørg desuden for, at børnenes negle er kortklippede og at de bruger forskellige sko indenfor og udenfor.

Afhængig af forureningsgrader er det ikke nødvendigvis sundhedsskadeligt at spise frugt og grønt, der er dyrket i lettere forurenet jord, hvis du følger nogle få og fornuftige råd: Vask og rengør både frugt og grøntsager inden tilberedning eller spisning. Dyrk ikke jordbær og krydderurter i forurenet jord og skræl rodfrugter inden spisning. Sørg for, at børn ikke leger, graver eller spiser i dyrkningsarealet og vask hænder efter havearbejde – også hvis du bruger havehandsker.

Det kan også være svært at købe, sælge eller belåne en bolig, som ligger på en forurenet grund. I takt med regionernes kortlægning af forurenede og muligt forurenede grunde stiger antallet af boligejere, der får afslag på deres låneansøgninger hos realkreditinstitutterne med den begrundelse, at deres ejendom muligvis er forurenet

Jordforurening og Sundhed
Børn er særligt udsatte i forhold til forurening.

Mere info:
Furresø Kommune: En hverdag med jord i byen
Miljøstyrelsen: Information om Jordforurening
Region Hovedstaden: Sådan oprenser vi forurening

DinGeo information om jordforurening

Med et adresseopslag på DinGeo bliver du informeret om jordforurening på grunden, samt forureninger i nærområdet. På DinGeo kan du desuden hente en officiel Jordforureningsattest.

Jordforureningsdata der vises på DinGeo stammer fra Danmarks Miljøportal, Arealinformation. Jordforureningsdata indsamles og adminstreres af regionerne. Du kan læse mere om jordforurening i din region her: Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland, eller Region Nordjylland

Jordforureningsområderne er inddelt i to hovedgrupper, baseret på hvorvidt områderne er undersøgt eller ej:

V1
Jordforurening vidensniveau 1 (V1) betyder, at regionen har kigget på historiske data for området og noteret, at der for eksempel har ligget et renseri, en gammel losseplads eller anden industri, der typisk har kunnet give anledning til jordforurening.
V2
Jordforurening vidensniveau 2 (V2) betyder, at man undersøgt grunden nærmere og fundet ud af, der er forurening på grunden (vidensniveau 2).
V2 - Nuancering
Siden 1. januar 2007 har regionerne nuanceret V2 forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad jordforureningen betyder for boligejer og hendes daglige brug af hus og have. Hvis undersøgelsen er af ældre dato kan boligejer bede regionen om en nuancering. Nuanceringssystemet er bygget op efter samme princip som tilstandsrapporten på en ejendom. Systemet inddeler forureningen i tre forureningskategorier (F0, F1 og F2):
  • F0: Jordforurening, som ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have.
  • F1: Jordforurening, som ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have, hvis du følger nogle simple råd.
  • F2: Jordforurening, som kan have sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have, eller som skal undersøges nærmere.

Hvis en region vurderer, at forureningen kan true sundheden hos børn eller i en bolig, eller at drikkevandet kan udsættes for nedsivning af farlige stoffer, igangsætter regionerne en nærmere undersøgelse. Viser det sig her, at grunden faktisk er forurenet, får den stemplet V2 (vidensniveau 2). Og herefter er det op til regionen at prioritere, om grunden skal undersøges yderligere med henblik på oprensning. Regionerne er af Lov om Jordforurening forpligtet til at prioritere trusler mod grundvandet, og trusler mod menneskers sundhed højest. Desuden er de forpligtet til inden for et år at undersøge en bolig, hvis borgerne anmoder om det, efter at den er kortlagt på vidensniveau 1.

Det er regionerne, der kortlægger forurenede grunde. Der er p.t. kortlagt ca. 15.000 V2-grunde, hvor der altså er fundet forurening der kan være skadeligt for grundvand og/eller menneskers sundhed. Dertil kommer 14.000 V1-grunde, som er kortlagt som muligt forurenede – her er jorden ikke undersøgt endnu, men man ved, at der har været aktiviteter, som kan give forurening.

Oplysningerne fra regionerne har varierende detaljegrad og kvalitet. Det skyldes bl.a. at nogle registreringer er meget gamle og overleveret fra de gamle amter til regionerne. Desuden er der ikke ensartet praksis for registreringen på tværs af de fem regioner. Dette kan være en kilde til fejl i data. I nogle tilfælde er samme forurening registreret flere gange og nogle gange også som både V1 og V2 forurening.

Regionerne har ansvar for at kortlægge, undersøge og afværge risici forbundet med jordforurening. Hvert år finder regionerne nye arealer, hvor gamle autoværksteder, renserier eller lossepladser kan have udledt giftige stoffer i jorden. Når mistanken om en gammel forurening opstår, bliver arealet klassificeret som såkaldt V1 (vidensniveau 1). Er din grund markeret som V1, har du ret til at få den undersøgt af regionen inden for et år. Ikke alle grunde, der er under mistanke, viser sig at være giftige, når man foretager nærmere undersøgelser. Erfaringerne i regionerne er generelt, at man finder forurening på cirka 30 procent af de grunde, der er kortlagt på vidensniveau 1

Jordforurening på DinGeo opslag
Et adresseopslag på DinGeo viser om grunden er forurenet og om der findes forurenede grunde i nærområdet. Det lille kort viser nærområdet med jordforureninger markeret med rød og mulige forureninger markeret med blå farve.

Mere info:
Danmarks Miljøportal: Arealinformation.