DinGeo — i hele Danmark

Risiko for sundhedsskadelige stoffer i boligen

Et adresseopslag på DinGeo giver dig risikovurderinger af PCB, asbest og bly i ejendommens forskellige byggematerialer. Afgasning af de hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stoffer til indeluften er desværre et problem som boligejere og boligkøbere bør tage meget alvorligt. Specielt boligkøbere bør overveje de sundhedsskadelige stoffer fordi (i) tilstandsrapport ignorerer stofferne; Og (ii) hverken ejerskifteforsikring eller husforsikring dækker de normalt meget store omkostninger det kræver at slippe af med sundhedsskadelige stoffer.

DinGeos risikoanalyse af sundhedsskadelige stoffer er baseret på Machine Learning opbygget og udviklet af Niras. Algoritmen er oplært med kemiske bygningsdata indsamlet igennem et meget lang årrække og den viser sig ofte at ramme rigtigt. Hvis du vil vide mere om sundhedsskadelige stoffer i dit indeklima, så har du brug for en egentlig måling.

PCB fjernelse
Desværre er der alt for ofte farlig kemi i danske byggematerialer. Med et DinGeo adresseopslag får du et risikoestimat for PCB, asbest og bly i forskellige dele af ejendommens byggematerialer

DinGeo vurdering af sundhedsskadelige stoffer

Et adresseopslag på DinGeo viser risiko for PCB-, asbest- og/eller blyforurening med streg under risiko. DinGeo kender intet til de egentlige koncentrationer af sundhedsskadelige stoffer i opslagsboligens indeklima.

Risikovurderingerne er baseret på en Machine Learning (ML)-algoritme. ML-Algoritmen har trænet på flere årtiers bygningskemiske undersøgelser og bruger BBR oplysninger såsom byggeår, renoveringsår, tagmaterialer og vægmaterialer. Der er tale om et professionelt værktøj som Niras har brugt internt med stor success og som nu stilles offentlig tilgængeligt på DinGeo.

Efter vores bedste overbevisning repræsenterer vurderingerne det første eksempel på kunstig intelligens brugt på en dansk boligportal. Du kan være sikker på at DinGeo griber alle muligheder for at informere dig om danske boliger.

På et adresseopslag er risiko angivet med en grøn (lille risiko) eller rød (stor risiko) farvede bold for forskellige bygningsdele. Størrelsen af boldene angiver sandsynligheden for at den kunstige intelligens har ret (vurderet ud fra de mange tusinde træningsdata).

Grunden til at en ML-algoritme robust kan forudsige risiko for sundhedsskadelige stoffer baseret på BBR oplysninger er at brugen af stofferne er tids- og materialebestemt (Læs mere om BBR »). F.eks. er begyndte brugen af PCB i byggematerialer i Danmark i 1950 og stoffet blev hurtigt et populært tilsætningsstof i bl.a. fugemasser og lim. Selvom de sundhedsskadelige effekter af PCB var kendte allerede i 1930'erne blev stoffet desværre først forbudt i byggematerialer i Danmark i 1977. Som isoleringsmateriale i kondensatorer blev PCB endda først forbudt i lysstofarmaturer i 1986. Resultatet er, at PCB den dag i dag desværre er til stede i op mod hvert fjerde danske parcelhus fra 1950-1977.

Asbest er brugt i perioden 1920-1986 og bly er blevet brugt helt frem til 2002 (bruges dog stadig som strålingsafskærmning på sygehuse o.lign.)

Risikovurdering for sundhedsskadelige stoffer i bolig
Et adresseopslag på DinGeo viser om der er risiko for sundhedsskadelige stoffer i ejendommen.

Mere info:
Niras: Miljøfarlige stoffer i indeklima

Sundhedsskadelige stoffer i din bolig

Hvad gør jeg hvis min bolig har byggematerialer med høj risiko for sundhedsskadelige stoffer?

Hvis din bolig har høj risiko for PCB, asbest og/eller bly forurening bør du i første omgang få foretaget en egentlig måling af indeklimaet. Der findes nedrivnings- og saneringsfirmaer, der er specialiseret i at lokalisere og fjerne bygningsmaterialer med sundhedsskadelige stoffer. Udover måling af indeklimaet vil de kunne hjælpe dig med, at gennemgå boligen og vurdere de enkelte bygningsdele ift forurening.


Boligkøb og tilstandsrapport

Ved boligkøb indgår der stort set altid en tilstandsrapport, som vurderer boligens tilstand. Rapporten er påkrævet hvis boligsælgeren vil kunne fraskrive sig det 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler ved boligen (bygningen), som man ellers har som sælger. Sundhedsskadelige stoffer er desværre ikke en del af den nuværende tilstandsrapport.

Man kan spekulere at de store omkostninger, der knytter sig til renovering af bygninger med sundhedsskadelig kemi har medført en berøringsangst ift. problemstillingen. Ikke desto mindre er det problematisk at boligkøbere ikke informeres om problematikken med sundhedsskadelige stoffer som har potentiale til at påvirke boligens indeklima i en meget uheldig retning. De manglende oplysninger om indeklima i tilstandsrapporter repræsenterer efter vores bedste overbevisning et kæmpe hul og man kan argumentere at danske boligkøbere burde få en bedre vejledning på området.


Nedbringelse af sundhedsskadelige stoffer i indeklimaet

I almennyttige boligbyggerier, skoler og andre offentlige bygninger bliver der i disse år fjernet PCB for mange hundrede millioner kroner. At omkostningerne er høje kan eksemplificeres med de almenyttige boliger i Farum Midtpunkt, der i 2015 fik fjernet PCB-materialer - Prisen for renoveringen var omkring 1,5 millioner kroner per lejlighed. Grunden til den høje pris er at byggeaffald, som indeholder PCB, skal håndteres efter regler om forurenet og farligt affald, og håndteringen af materialer med PCB stiller desuden krav til begrænsning af støv fra arbejdsområdet og brug af værnemidler.

Private boligejere står alene med problemstillingen. Det er både vanskeligt og dyrt at slippe af med sundhedsskadelige stoffer i byggematerialerne. Hvis indholdet af sundhedsskadelige stoffer er så stort, at det er direkte sundhedsskadeligt, kan det blive et stort økonomisk problem for boligejer, da det kan være nødvendigt at rive huset ned. Ydermere kan dele af huset og indboet være så forurenet, at det skal brændes som farligt affald, alt sammen for husejerens, dvs. din, regning.


Forsikringen dækker ikke

Som privat boligejer er du hverken dækket af ejerskifteforsikring eller husforsikring. Der eksisterer desuden ingen offentlig støtteordninger til fjernelse af sundhedsskadelige stoffer.

PCB nævnes intet sted i tilstandsrapporten
Alle boligkøbere kender tilstandsrapporter, der gennemgår og beskriver vigtige detaljer om boligen. Sundhedsskadelige stoffer bliver desværre aldrig nævnt i tilstandsrapporterne.

Mere info:
BYG-ERFA: PCB i byggematerialer – undersøgelser og faldgruber
DR: Boligejere står alene med giftige dampe

PCB

De Miljø- og sundhedsskadelig stoffer i bygningsdelene kan være afgørende for et godt indeklima og din sundhed. Specielt er Poly-Chlorede Biphenyler (PCB) et kæmpeproblem da de kan fordampe og sive ud i luften. Det vurderes at op mod 62.000 danske boliger på grund af "forurenede byggematerialer" har for meget PCB i indeluften. PCB er en miljøgift, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, og pårvirker immunforsvaret - De helbredsmæssige konsekvenser er ikke endnu fuldt ud kendte.

Poly-Chlorede Biphenyler (PCB) er på Stockholm-konventionens liste over verdens 12 værste miljøgifte. De helbredsmæssige omkostninger ved lave koncentrationer af PCB i indeklimaet er ikke endnu fuldt kendte, men stoffet er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, og påvirker immunforsvaret. PCB er desværre til stede i op mod hvert fjerde danske parcelhus fra 1950-1977 og det vurderes, at op mod 62.000 danske boliger på den baggrund har for meget PCB i indeluften.

PCB i indeklimaet kan hverken ses, lugtes eller smages. Som udgangspunkt er alle bygninger, der er opført, ombygget eller renoveret i perioden fra 1950 til 1977 under mistanke for at indeholde PCB-holdige materialer. Er der mistanke om PCB i en bygning, bør indeluften undersøges.

PCB kan optages i kroppen gennem mad, ved indånding og hudkontakt. Det er svært nedbrydeligt og ophobes i fødekæden som tungmetaller. PCB har en halveringstid i kroppen på op til 10 år. PCB medfører ikke akut sygdom eller ubehag, men efter lang tids påvirkning er der risiko for hudproblemer, leverskader, skader på skjoldbruskkirtel, immunforsvar og hormonsystem. PCB er som stofgruppe klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker af International Agency for Research on Cancer.

PCB i indeklimaet svarer til Radon derved at forureningen hverken kan ses, lugtes eller smages (Læs om Radon her »).

Rapporten "Kortlægning af PCB i materialer og indeluft" fra 2013 skønner, at indholdet af PCB i byggematerialet i op mod 60.000 en- og to-families huse er på over 5.000 mg/kg. Sundhedsstyrelsens rapport "Helbredsrisici ved PCB i indeklimaet" ligeledes fra 2013 konkluderede:

... Det anbefales ud fra en sundhedsmæssig tilgang at have særligt fokus på steder med høj forurening af indeklimaet, stor anvendelse af bygningen til ophold og steder, hvor børn, unge og kvinder i den fødedygtige alder opholder sig.

Sundhedsstyrelsen har fastsat den maksimale risikofrie grænse til 300 nanogram per m3 luft. Ingen ved dog nøjagtigt, hvor højt PCB-niveauet skal være, før det er sundhedsskadeligt.

Et dansk projekt undersøger nu langtidseffekten af PCB i indeklimaet. Projektet tager udgangspunkt i to større københavnske almennyttige boliger, hvis navne er hemmeligholdt af hensyn til beboerne. Siden 1970’erne har boligerne huset 37.186 personer, herunder omkring 4.000 kvinder, der i samme periode har været gravide. Sædkvaliteten hos deres børn er i særligt fokus. Godt og vel en fjerdedel af beboerne har haft adresse i en forurenet bolig, mens tre fjerdedele har boet i tilsvarende boliger uden forurening. Ved at sammenligne helbdredsfaktorer for beboere i forurenede boliger med beboere i tilsvarende boliger uden forurening. Forskningsprojektets konklusioner offentliggøres i 2019.

PCB forgiftnig
PCB er et flygtigt stof, som kan vandre fra fx fuger eller maling ind i tilstødende murværk og karme. Der er eksempler på, at PCB er vandret fra en forurenet fuge ind i den omgivende beton og derfra tilbage i en nyrenoveret fuge. Den længerevarende effekt af PCB i små doser fra indeklima er ikke fuldt ud kendte. Sundhedsstyrelsen anbefaler fokus på nedbringelse af PCB i bygninger hvor børn, unge og kvinder i den fødedygtige alder opholder sig.
Foto af fuge med PCB - fra https://renover-sikkert.dk/

Mere info:
PCB-GUIDEN: http://pcb-guiden.dk
Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Sundhedsstyrelsen: Kortlægning af PCB i materialer og indeluft
Sundhedsstyrelsen: Helbredsrisici ved PCB i indeklimaet
WHO: Dioxins and their effects on human health
Bolius: Sundhedsskadelig PCB i byggematerialer
Bolius: Sådan undersøger du, om der er PCB i din bolig
Ingeniøren: Så syg bliver man af at bo i PCB-bolig

Asbest

Asbest er et naturligt forekommende mineral der har en meget høj slid- og brudstyrke. Derfor var det i mange år et populært materiale i specielt tage, men også andre bygningskomponenter som isolering og klæbemidler blev det brugt i.

En ulempe ved asbest er, at fibrene er yderst sundhedsskadelige, hvis de kommer ind i kroppen og kan medføre en lang række kræftsygdomme i lunger, strube, mave og tarm. Derfor blev asbest totalforbudt i 1989.

Asbest skader ikke, så længe det er helt og fibrene ikke kan sprede sig. Derfor er det primært i forbindelse med skader og nedtagning, at asbest er et problem. Her skal man benytte specialuddannede fagfolk og benytte masker og værnemidler og asbest skal bortskaffes efter særlige regler.

Som boligkøber gør du dig selv en stor tjeneste ved at gennemgå boligen for asbest inden køb og bed evt. om garanti for, at der ikke findes asbest i bygningen.

Asbest er hovedsageligt et problem ved nedrivningsarbejde og boligrenoveringer, hvor der frigives asbestfibre i støv til omgivelserne. Asbest kan medføre meget store ekstraomkostninger for boligejer. Det er desværre omkostninger der meget sjældent vil være dækket af forsikringen.

Asbest
I bygninger opført før 1990, er der risiko for, at der findes asbest. Asbestfibre er så små, at de kan trænge helt ned i lungernes mindste dele. Her kan de forårsage kræft og støvlunger (asbestose).

Mere info:
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg: renover.sikkert.dk

Bly

Bly er et tungmetal (Plumbum, Pb), der er nemt at arbejde med og samtidig har en meget høj rustbeskyttelse. Derfor har det været meget populært til tagbelægninger, tagrender og faldstammer og udenfor byggeriet i benzin, patroner og vinhætter. Samtidig har det også en meget dækkende evne som pigment i maling, hvor ’blyhvidt’ i sig selv har været en institution.

I kroppen har bly den ulyksalige virkning, at det overtager calciums plads i nervesystemet og dermed forårsager en række nervelidelser herunder balancesvigt, men også på langt sigt kan bly påvirke hjernen og hæmme indlæringen hos specielt børn. Selv ganske små mængder af bly kan påvirke mennesker og mange anbefaler derfor en nultolerance overfor bly fremfor en grænseværdi.

Som følge heraf blev bly helt forbudt i byggeriet i 2007. Mange ældre boliger (de fleste boligerer opført før 2007) kan derfor indeholde bly. Et af de steder hvor man især skal være opmærksom er ved nedpilning af ældre tapet eller malede vægge. Her kan bly sidde på det støv, der frigøres og dermed komme ind i kroppen. Er du gør-det-selv-typen er en maske derfor et minimumskriterie ved nedbrydningsarbejde.