DinGeo — i hele Danmark

Stigende Grundvand

Mange steder i Danmark ligger grundvandet tæt på overfladen og med klimaændringer vil det sandsynligvis stige i fremtiden. Grundvandsstigninger kan dermed blive et langt større problem for Danmark, end effekten af andre klima-faktorer. Uden store investeringer vil områder hvor grundvandet når op til overfladen blive omdannet til vådområder.

Med DinGeo kan du hurtigt og let finde den modellerede grundvandsdybde på en adresse; DinGeo viser den nuværende grundvandsdybde, samt den forventede dybde frem mod år 2050. Du skal sådan set bare indtaste adressen, og så får du oplysningerne serveret.

Som boligejer er der flere ting du kan gøre for at forsvare dig mod en høj grundvandsstand. Som boligkøber bør du inddrage risiko for højt grundvand sammen med andre oversvømmelsesrisici (stormflod, vandløbsstigninger og skybrud) på adressen. Husk også at forholde dig kritisk til de modellerede grundvandsdybder og bid mærke i de mange usikkerheder der er forbundet med de modellerede data.

Sump
Vådområder dannes hvor grundvandsspejlet møder jordoverfladen og grundvandet udstrømner til overfladevand. Et adresseopslag på DinGeo fortæller dig om risiko for højt grundvand.

Grundvandsdybder på DinGeo

Grundvandsspejlet varierer over året og vil ligge højt i perioder, hvor der er meget nedbør. Om sommeren er der generelt mere tørt og planter bruger regnvand. Dybden til grundvandet varierer desuden meget fra område til område som man kan se på grundvandskortet.

DinGeo indsamler information om grundvandsdybderne på alle danske adresser. Med tekst beskrives den gennemsnitlige grundvandsstand i perioden 1991-2010, samt hvor stor en stigning i grundvandsspejlet der kan forventes frem til 2050. De modellerede grundvandsdybder for perioden 2021-2050 er baseret på en såkaldt våd klima-model med mere og kraftigere nedbør.

Grundvandsbeskrivelsen inkluderer desuden den sæssonmæssige variation. For begge perioder beskrives den gennemsnitlige grundvandsstand samt en "høj grundvandsstand". Den høje grundvandsstand repræsenterer den højeste fem-døgns grundvandsstand, ifm. nedbørsperioder, der gennemsnitligt kun vil overskrides én gang hvert 10. år.

Med de mange parametre kan det være svært at overskue betydningen af grundvandsdata. DinGeo markerer med farvede flag adresser, hvor grundvandsstanden kan være problematisk. Husk også at læse om den store usikkerhed, der knytter sig modellerne (beskrevet nedenfor under afsnittet "Usikkerhed").


Hvad kan du bruge oplysningerne til som boligejer?

Et højtstående grundvandsspejl kan forårsage store skader på en bolig. Materialer og konstruktioner kan tage skade af at stå under vand, og vandet kan påføre huset og inventaret mange følgeskader.

Et højtstående grundvandsspejl har desuden stor indflydelse på hvor hurtigt vand kan synke ned i jorden. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på dit nuværende og sandsynlige fremtidige grundvandsniveau også i forhold til skybrud, hvor nedbørsvand vil have svært ved at synke ned i områder med højt grundvandsspejl.

En høj grundvandsstand kan ofte løses med et omfangsdræn rundt omkring huset. I nogle tilfælde er det nødvendigt at pumpe grundvandet væk med en grundvandspumpe. Når grundvandet sænkes kan det medføre sætningsskader på bygninger, hvis jorden synker sammen som følge af dræningen.


Hvad kan du bruge oplysningerne til som boligkøber?

Der er ingen tvivl om, at der i Danmark er blevet bygget mange huse de forkerte steder. I midten af 1800-tallet, inden den systematiske dræningsindsats begyndte, var 20-25% af Danmark dækket af moser.

En gennemgang af de på DinGeo indsamlede data, viser at ca. 1 million danske adresser (ud af de samlede 3.6 millioner adresser) har et meget højt grundvandsspejl (få centimeters dybde) under kraftigt nedbør.

Skal du købe hus er det fornuftigt at inkludere dybden til grundvandsspejlet i dine overvejelser. Nogengange kan du bruge vejnavnet. F.eks. et vejnavn som Mosevej, der signalerer et område, hvor der har været en mose og dermed høj grundvandsstand. Ellers kan du bruge DinGeo til at give dig et groft fingerpeg omkring grundvandsspejlet. Spørg eventuelt kommunen om der er faktisk målinger af grundvandsdybden i området.

Stigende Grundvand på DinGeo
Et adresseopslag på DinGeo viser modellerede grundvandsdybder. Det drejer sig om Grundvand i perioden 1991-2010 og Fremtidige grundvandsstigninger i perioden 2021-2050. For begge perioder er der angivet den gennemsnitlige grundvandsdybde, samt en "høj grundvandsstand", der repræsenterer højeste fem-døgns grundvandsstand, og som overskrides i gennemsnit én gang hvert 10. år.

Mere info:
Klimatilpasning: Grundvandskort
GEUS: Viden Om Grundvand
Bolius: Hold huset tørt med et omfangsdræn
Bolius: Klimaændringers betydning for nedbør, grundvand og kloakker

Grundvandsspejlet

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand, og vandet siver ned igennem jorden. Grundvandsspejlet kan derfor sagtens ligge meget højere end de store grundvandsbassiner ned i jorden. Nogle steder ligger grundvandspejlet tæt på overfladen hvilket er problematisk.

Fremtidige grundvandsstigninger

Det sandsynlige scenarie med ændret klima og mere fremtidigt nedbør vil grundvandsspejlet hæves, hvilket fører til, at områder vil blive omdannet til vådområde.

Undersøgelser viser, at grundvandet mange steder allerede er steget med ca. en halv meter de seneste fire-fem år. Nogle klimamodeller over fremtidens klima viser, at grundvandet kan stige med op til fem meter nogle steder. Det vil føre til markante ændringer både for landbrug og boligejere. Et meget højt grundvandsspejl vil modvirke nedsivning af regnvand og medføre større oversvømmelser ifbm skybrud og vandløbsstigninger. Effekten af grundvandsstigninger kan blive langt større end effekten af, at vandet i havet stiger i takt med, at klimaet ændrer sig.

Usikkerhed på Grundvandsdybderne

De på DinGeo viste data hentes fra grundvandskortet, der udstilles af klimatilpasning.dk. Den underliggende grundsvandsmodel er opdelt i i 500 x 500 meter celler og derfor relativ grov i forhold til opslag på en enkelt adresse. Der er desuden en lang række usikkerheder på grundvandsdata som beskrevet her.

Direkte målinger

For mere detaljeret information om grundvandsspejlet er det en god ide også, at undersøge dybden til grundsvandsspejlet, der ofte er målt direkte i omkringliggende geologiske boringer

Grundvand
Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand, og vandet siver ned igennem jorden (figur stammer fra Vandetsvej.dk)

Mere info:
Klimatilpasning: Grundvandskort
Vandetsvej.dk: Undervisningsmateriale om Grundvand