DinGeo — i hele Danmark

Stigende grundvand

Grundvand er et stort og voksende problem for mange danske boligejere. Det gælder specielt for de mange boliger, der er bygget i områder hvor grundvandspejlet allerede i dag ligger tæt på overfladen. Disse boliger er desværre ekstremt udsatte ift oversvømmelser og med stigende grundvand vil problemet vokse i fremtiden. Boligejere med højt grundvand står, som lovgivningen er i dag, alene med ansvaret for at finde en løsning. Med et adresseopslag på DinGeo kan du se detaljerede grundvandsdata.

Det basale problem med et højtstående grundvandsspejl er, at nedbør hurtigt kan skubbe grundvandsspejlet helt op til overfladen. Når grundvandspejlet når overfladen, så virker typiske klimaløsninger til at lede overfladevand ned i jorden (f.eks. faskiner og dræn) ikke længere.

Mange boligejere ved, at de har et højtliggende grundvandsspejl, baseret på deres oplevelser fra tidligere nedbørsperioder. For boligkøbere kan det, på den anden side, være utrolig svært at vurdere om grundvand udgør et problem for en given bolig. Heldigvis er det muligt for potentielle boligkøbere at bruge geodata til at undersøge dybden til grundvandet for den bolig de er interesserede i. DinGeo gør det let med et simpelt adresseopslag.

Sump
Vådområder dannes hvor grundvandsspejlet møder jordoverfladen og grundvandet udstrømner til overfladevand. Et adresseopslag på DinGeo fortæller dig om risiko for højt grundvand.

Grundvandsdybder på DinGeo

Den danske stat har i slut-2020 frigivet det Hydrologiske Informations- og Prognosesystem (HIP), der med høj geografisk opløsning, 10 x 10 meter celler, modellerer dybde til grundvandsspejlet. HIP er et imponerende og kompliceret værktøj udarbejdet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi (2016-2020) med KL, Danske Regioner, Miljøstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering som de ansvarlige parter, og i et tæt samarbejde med Danmarks Miljøportal, DMI og GEUS (link til HIP »).

HIP er udviklet af- og til eksperter. Målgruppen er hovedsageligt faggrupper, myndigheder og virksomheder, der bruger modellerne til klimatilpasning, vandforvaltning, beredskabsaktiviteter og anden planlægning. HIP har mange parametre, der kan gøre det være svært for ikke-eksperter, at overskue betydningen af de mange grundvandsdata. DinGeo har indsamlet udvalgte informationer på alle danske adresser og angiver i tekst og illustrationer adresserelevante informationer om grundvandsstanden. Med tekst beskrives den gennemsnitlige grundvandsstand i perioden 1991-2020, samt hvor stor en stigning i grundvandsspejlet der kan forventes i fremtiden.

Grundvandsspejlet varierer over året og vil ligge højt i perioder, hvor der er meget nedbør. Om sommeren er der generelt mere tørt og planter bruger regnvand. Om vinteren er der mindre fordampning. På DinGeo viser vi grundvandsdybder for vinterhalvåret, hvor grundvandet, gennemsnitlig set, ligger højest.

Dybden til grundvandet varierer meget fra område til område, og på måder, der ikke altid følger landskabet, som man kan se på grundvandskortet.


Hvad kan du bruge oplysningerne til som boligejer?

Et højtstående grundvandsspejl kan forårsage store skader på en bolig. Materialer og konstruktioner kan tage skade af at stå under vand, og vandet kan påføre huset og inventaret mange følgeskader.

Da lovgivningen, som den er i dag, ikke regulerer, hvem der har ansvaret for at finde en løsning på problemerne med et stigende grundvandsspejl, står grundejerne i dag selv med problemerne. Grundvandsløsninger er både dyre og vanskelige. Oftest er det en meget stor opgave for den enkelte grundejer eller for en gruppe grundejere at løse problemerne.

Generne ved et højt grundvandssspejl kan i nogle tilfælde udbedres med et omfangsdræn rundt omkring huset. I andre tilfælde er det nødvendigt at pumpe grundvandet væk med en grundvandspumpe. Men her skal man dog sørge for at snakke med kommunen da det kan være ulovligt at pumpe grundvand direkte i kloak (uden at betale spildevandsafgift). Sænker man grundvandet med grundvandspumpe kan det medføre sætningsskader på bygninger, hvis jorden synker sammen som følge af dræningen.


Hvad kan du bruge oplysningerne til som boligkøber?

Der er ingen tvivl om, at der i Danmark er blevet bygget mange huse de forkerte steder. I midten af 1800-tallet, inden den systematiske dræningsindsats begyndte, var 20-25% af Danmark dækket af moser.

En gennemgang af de på DinGeo indsamlede data, viser at ca. 1 million danske adresser (ud af de samlede 3.6 millioner adresser) har et højt grundvandsspejl, der kan være problematisk

Skal du købe hus er det fornuftigt at inkludere dybden til grundvandsspejlet i dine overvejelser. Nogengange kan du bruge vejnavnet. F.eks. et vejnavn som Mosevej, der signalerer et område, hvor der har været en mose og dermed høj grundvandsstand. Vigtigst af alt er selvfølgelig at konsultere de relevante geodata via DinGeo til at give dig et fingerpeg omkring grundvandsspejlet.

Endelig skal boligkøbere være opmærksomme på den uheldige hale, at problemet efter al sandsynlighed vil vokse i fremtiden, som følge af mere nedbør. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på dit nuværende og sandsynlige fremtidige grundvandsniveau også i forhold til skybrud, hvor nedbørsvand vil have svært ved at synke ned i områder med højt grundvandsspejl.

Stigende Grundvand på DinGeo
Et adresseopslag på DinGeo viser modellerede grundvandsdybder fra HIP-modellen. Det drejer sig om historiske grundvandsdybder i perioden 1991-2020 og fremtidige grundvandsstigninger i perioderne 2041-2070 og 2071-2100.

Mere info:
HIP: Et Hydrologisk Informations- og Prognosesystem
GEUS: Viden Om Grundvand
Bolius: Højt grundvand: Boligejere kæmper alene mod oversvømmede græsplæner
Bolius: Klimaændringers betydning for nedbør, grundvand og kloakker

Grundvandsspejlet

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand, og vandet siver ned igennem jorden. Grundvandsspejlet kan derfor sagtens ligge meget højere end de store grundvandsbassiner ned i jorden. Nogle steder ligger grundvandspejlet tæt på overfladen hvilket er problematisk.

Fremtidige grundvandsstigninger

Det sandsynlige scenarie med ændret klima og mere fremtidigt nedbør vil grundvandsspejlet hæves, hvilket fører til, at områder vil blive omdannet til vådområde.

Undersøgelser viser, at grundvandet mange steder allerede er steget med ca. en halv meter de seneste fire-fem år. Nogle klimamodeller over fremtidens klima viser, at grundvandet kan stige med op til fem meter nogle steder. Det vil føre til markante ændringer både for landbrug og boligejere. Et meget højt grundvandsspejl vil modvirke nedsivning af regnvand og medføre større oversvømmelser ifbm skybrud og vandløbsstigninger. Effekten af grundvandsstigninger kan blive langt større end effekten af, at vandet i havet stiger i takt med, at klimaet ændrer sig.

Direkte målinger

For mere detaljeret information om grundvandsspejlet er det en god ide også, at undersøge dybden til grundsvandsspejlet, der ofte er målt direkte i omkringliggende geologiske boringer

Grundvand
Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand, og vandet siver ned igennem jorden (figur stammer fra Vandetsvej.dk)

Mere info:
Klimatilpasning: Grundvandskort
Vandetsvej.dk: Undervisningsmateriale om Grundvand