DinGeo — i hele Danmark

Risiko for oversvømmelse ved stormflod

Stormflod er en del af Danmarks historie. Anderledes kan det ikke være for et fladt land med 7.300 kilometer kystlinje. Desværre er stormflod et hastigt voksende problem i Danmark. Det skyldes hovedsageligt det varmere klima, der medfører havniveaustigninger og flere voldsomme storme. Med et adresseopslag på DinGeo kan du på alle danske adresser få detaljerede oplysninger om risiko for oversvømmelse som følge af stormflod.

Stormflod har de senere år medført mange oversvømmede boliger. Risiko for oversvømmelser kan allerede nu aflæses på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter. Inden et boligkøb er det derfor en god ide, at overveje risiko for oversvømmelse meget nøje.


Greve Skybrud
Ved Stormfloden i 1872 blev store dele af Lolland og Falster oversvømmet, og 80 mennesker omkom (28 på Lolland og 52 på Falster).

Stormflod og havniveaustigninger

Stormflod er oversvømmelser, som skyldes ekstrem vandstand i havet. En stormflod kan finde sted når kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Risiko for oversvømmelse ved stormflod er størst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen.

Stormflod er undtaget fra forsikringsdækning og eventuel erstatningsdækning afgøres af stormrådet. Det er uklart om der i fremtiden vil være politisk opbakning til at staten fortsat dækker stormflod. Det er specielt problematisk for boligejere i udsatte områder hvor stormflodsoversvømmelser er et næsten årligt tilbagevendende fænomen.

Klimasikring inkluderer både kystbeskyttelse og digebygning for at modstå havstigninger og stormflod. Kystanalysen fra marts 2017 angiver kommunernes behov for oversvømmelsesbeskyttelse klassificeret fra 1 (lav) til 5 (høj).

Klimaændringer og havniveaustigninger

Stormflod og havniveaustigninger er interessante på en længere tidsskale specifikt i forbindelse med forventede klimaforandringer over de næste årtier, hvor (1) det generelle havniveau forventes at stige og (2) frekvensen og styrken af stormflodsrelaterede havstigninger forventes at øges. Der forventes at det generelle havniveau vil stige helt op til 2 meter allerede i dette århundrede.

Et DinGeo opslag viser rødt flag ved Risiko for oversvømmelse ved stormflod for de adresser der vil opleve oversvømmelse ved en havstinging på 1,5 meter (Stormflod eller klima-induceret havstigning). Et gult flag indikerer oversvømmelse ved havstigning på 3 meter.

Oversvømmelsesrisiko
Kystanalysen fra marts 2017 (Plantrin 1) angiver kommunernes behov for kystbeskyttelse klassificeret fra 1 (lav) til 5 (høj) Kortet ovenfor angiver de 14 specifikke områder Kystdirektoratets analyse fra 2020 (plantrin 2) udpeger som specielt udsatte ift oversvømmelse. Læs mere om kystdirektoratets risikoområder

Mere info:
Klimatilpasning.dk: Stormflod
Stormrådet.dk: Stormrådet
Washington Post: The alarming science driving much higher sea level projections for this century
DR: Minister: Oversvømmelser er kommuner og grundejeres eget ansvar