DinGeo — i hele Danmark

Kommuneoversigt

Det grundlovsfæstede kommunale selvstyre betyder, at danske kommuner har stor frihed til, at prioritere hvordan de løfter deres mange velfærdsopgaver. Det kommunale selvstyre er en af hovedårsagerne til, at der er stor forskel på den kommunale service i forskellige dele af landet. Med DinGeo kommuneoversigt kan du let sammenligne de 98 danske kommuner på en lang række nøgletal.

På samme måde som en svigerfamilie følger med, når man gifter sig, således følger der en kommune med når man flytter ind i en bolig. Om man kan lide det eller ej, så har kommunen indflydelse på din livskvalitet og økonomi. Hvor meget investerer din kommune f.eks. i skoler, sportsfasciliteter og tilbud til børn og unge? Hvordan er den kommunale service på eksempelvis byggesagsbehandling? Er der fokus på sundhed? Og så videre. Desuden er der store forskelle de kommunale skattetakster (kommune- og kirkeskatteprocenten og grundskyldspromillen).

Jordforurening
DinGeo gør det let at sammenligne landets kommuner på centrale nøgletal.

Nøgletal

DinGeo har samlet små 40 forskellige og central nøgletal på alle landets kommuner. Nøgletallene er opdelt i seks hovedgrupper: Sundhed, Service, Børn og unge, Befolkning, sport og kultur, Økonomi og Vækstmuligheder. De enkelte nøgletal er beskrevet nedenfor med links til datakilder og uddybende beskrivelser:

Sundhed

Dårligt helbred

Selvvurderet fysisk helbred anses som en en af de bedste indikatorer på befolkningens helbred. Der er dramatiske forskelle på tværs af landets kommuner med det bedste helbred (7 procent med dårligt helbred) i hovedstadskommunerne København, Frederiksberg, Lyngby-Taarbæk og Tårnby og helt op til 20 procent af befolkningen med dårligt helbred i Lolland kommune. Data stammer fra en spørgeskemaundersøgelse for den nationale sundhedsprofil i 2019.
Datakilde: Den Nationale Sundhedsprofil (2019), data indsamlet af DR »

Middellevetid

Middellevetiden angiver den forventede gennemsnitlige levetid for en nyfødt - Middellevetidsestimatet er baseret på dødeligheden for de foregående fem år. Middellevetiden er generelt stigende over hele landet, men der er dog små variationer med laveste forventet levetid 77,4 år i Lolland kommune og højeste levetid 83,1 år i Gentofte Kommune
Datakilde: Danmarks Statistik »

Alkoholforbrug

Alkohol er en af de enkeltfaktorer, som har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Et stort alkoholforbrug øger risikoen for en lang række sygdomme. Det drejer sig om mere end 200 sygdomme, herunder kræftsygdomme, mave-tarm-sygdomme, lungesygdomme, leverlidelser, muskel-skelet-sygdomme, fosterpåvirkning og afhængighed. Derudover øger alkohol risikoen for at komme ud for en ulykke og for at dø for tidligt. Siden 2007 har landets kommuner haft ansvaret for at drive den offentlige alkoholbehandling. Der er desværre store forskelle i alkoholforbrug og behandlingskvalitet mellem kommunerne. Fanø kommune har den højeste procentdel af alkoholmisbrugere mens Vejen Kommune har de mest afholdne indbyggere.
Datakilder: Alkoholstatistik 2015. Kommunale og regionale data »
Kommunal alkoholbehandling 2018 »

Rygning

Der er kæmpestor forskel på, hvor mange rygere, der er i de rige og fattige kommuner i Danmark. I Rudersdal Kommune i Nordsjælland bliver der pulset mindst, og her ryger kun 12,6 procent af indbyggerne. Helt anderledes ser det ud i Langeland Kommune, hvor antallet af rygere er mere end dobbelt så højt. Her ryger hele 27,5 procent af indbyggerne. Rygning er et af de sundhedsområder som kommunen har god mulighed for at påvirke via information og rygestopkurser.
Datakilder: Den nationale sundhedsprofil »

Fysisk Aktivitet

Knap 29 pct. af landets voksne befolkning lever ikke op til WHO’s minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet. Men ud af denne gruppe vil hele syv ud af ti gerne være mere fysisk aktive, viser Den Nationale Sundhedsprofil. Danske Kommuner har forskellige borgertilbud og fokus på fysisk aktivitet.
Datakilder: Den nationale sundhedsprofil »

Svær Overvægt

Der er i Danmark nu 600.000 svært overvægtige medborgere. Fagfolk anser svært overvægtige som misbrugere på linje med alkoholikere. Overvægt påvirker folkesundheden og lægger et kæmpemæssigt pres på de offentlige sundhedsbudgetter. Mange kommuner gør en aktiv indsats for at hjælpe. Ligesom andre vigtige sundshedsfaktorer er der stor variation i andelen af borgere med overvægt på tværs af landet. Der er færrest overvægtige i Gentofte Kommune og flest i Læsø Kommune
Datakilder: Den nationale sundhedsprofil »

Patienter per praktiserende læge

Antallet af praktiserende læger falder i øjeblikket, mens antallet af patienter stiger. Samtidig sker der en stigning i antallet af borgere med kroniske lidelser, både fordi vi får flere ældre danskere, og nye behandlingsmuligheder gør, at mange lever i længere tid med mere end én sygdom. De praktiserende læger må sige nej til nye patienter, når de har 1.600 tilmeldt. For nogle kommuner betyder det, at borgere ikke har egen læge, men derimod henvises til midlertidige regionalt drevne klinikker.
Datakilder: PLO Analyse »

Borgere med multisygdom

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Kommunerne har store udgifter til multisyge. Læsø Kommune har den højeste andel af multisyge mens der er færrest i Hørsholm Kommune.
Datakilder: Sundhedsdatastyrelsen »

Førtidspensionister

De seneste år er tildelingen af førtidspension steget kraftigt på tværs af landet. Selv om der generelt tildeles et større antal førtidspensioner over hele landet, så er der fortsat stor forskel på, hvor stor en andel af en kommunes borger, som får førtidspension. Eksempelvis topper Bornholm med 3 tildelinger af førtidspension per 1.000 indbyggere. Omvendt ligger kommuner som Dragør og Rudersdal i den anden ende med henholdsvis 0,5 og 0,4 tildelinger per 1.000 indbyggere. Forskellen mellem kommuner kan blandt andet skyldes forskel i borgernes socio-økonomiske forhold og forskellig praksis i sagsbehandlingen.
Datakilder: Så mange får førtidspension i din kommune »

Service

Byggesagsbehandling

Der er stor forskel i pris, sagsbehandlingstid og klager på byggesagsbehandlingen i de 98 danske kommuner. Variationerne indikerer, at kompetencerne og serviceniveauet på byggesagsbehandling varierer en del fra kommune til kommune. Byggesagsbehandlingen er en god indikator for kommunens attitude ift god borgerservice. Du kan se alle detaljerne her.
Datakilder: Samlet oversigt over kommunernes byggesagsbehandling »