DinGeo — i hele Danmark

Risikovirksomheder

En risikovirksomhed er en virksomhed, der ifølge EUs Sevesodirektiv udgør en tussel, som kan føre til store uheld med alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø. Der er ca. 150 registrerede risikovirksomheder i Danmark, dvs. større lagre af olie, gas, fyrværkeri, kemikalier eller andet farligt indhold. Med et adresseopslag på DinGeo kan du se afstand til nærmeste risikovirksomheder. Du kan se liste med alle risikovirksomheder i Danmark her ».

Når industrien fremstiller, opbevarer eller bruger store mængder af giftige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige stoffer, er der eksempler på, at det kan føre til uheld med alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø i og udenfor virksomheden.

Risikovirksomheder i Danmark
Ødelagte huse i Seest efter eksplosionen den 3. november 2004 på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik.

DinGeo og Risikovirksomheder

Med et opslag på DinGeo kan du se om en adresse ligger tæt på en risikovirksomhed. Du får desuden en beskrivelse af den nærmeste risikovirksomhed, og hvad der gør den farlig.

En risikovirksomhed kan være en fabrik, der opbevarer elller producerer giftige stoffer, fyrværkeri- og brændstof-lagre, som kan eksplodere. Risikovirksomheder inddeles i to kategorier: kolonne 2 og kolonne 3. Det er stoffernes anvendelse eller den oplagrede mængde, der afgør, hvilken kolonne en risikovirksomhed tilhører. Kolonne 3-virksomhederne anvender eller oplagrer den største mængde farlige stoffer. Der er ca. 150 risikovirksomheder i Danmark.

Åbenhed om Risikovirksomheder

Informationer om risikovirksomheder var tidligere svært tilgængelige i Danmark. Myndighederne begrundede officielt lukketheden med, at virksomhedernes farlige stoffer kunne tænkes at udgøre en risiko i terroraktioner...

Ombudsmanden har dog klart angivet at data skal gøres tilgængelige således at naboer og boligkøbere kan få oplysninger om risici ved de farlige virksomheder. Heldigvis har også EU med det nye Seveso-direktiv lagt pres på medlemsstaterne, at være mere årvågne og åbne omkring risikovirksomeder. EU's Seveso-direktiv sigter mod følgende mål:

  • Større åbenhed for borgerne. Myndighederne skal lægge informationer på nettet om risikovirksomhederne, så man hurtigt kan finde ud af, om man er nabo til en risikovirksomhed, og hvordan man skal reagere, hvis der sker et uheld.
  • Alle risikovirksomheder skal udarbejde en forebyggelsespolitik, der sikrer, at virksomheden løbende forbedrer sit sikkerhedsniveau.
  • Borgerne i EU skal have adgang til at prøve myndighedernes afgørelser om fx afstanden mellem risikovirksomheder og bebyggelse.
  • Flere virksomheder, der håndterer stoffer, som er farlige ved indånding, bliver omfattet af EU-reglerne.

DinGeo og Risikovirksomhedsdata

Dingeo har indsamlet data primo 2019.

Seveso-direktivet

Historien er desværre rig på industriulykker, der har haft store konsekvenser for nærmiljøet. Et eksempel er den 10. juli 1976 hvor 2.5 kg af det giftige stof dioxin blev frigivet i den italienske by Seveso, ca. 9 km. fra Milano. Følgevirkningerne var forfærdelige for beboerne i området, ikke mindst fordi hverken arbejderne eller befolkningen var informeret om risikoen. Efterfølgende har der været store europæiske industriulykker i f.eks. Enschede, Holland (2000) og Toulouse, Frankring (2001)

Seveso-direktivet er et ud af mange EU-initiativer der dikterer, at offentlige data bør stilles til rådighed for offentligheden. Vi på DinGeo er meget tilfredse med EU-initiativerne - Åbenhed og frigivelse af information til borgerne er DinGeo's eksistensberettigelse.

Seest ulykken

Den 3. november 2004 skete der en ulykke på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik i Koldingforstaden Seest. Eksplosionerne var af samme kraft som da World Trade Center styrtede i jorden. Rystelsene målte 2.1 på richterskalaen.

Over 2000 mennesker fra 760 husstande måtte evakueret og nærmest mirakuløst omkom kun en person. Hele 176 huse blev så medtaget, at beboerne ikke umiddelbart kunne vende tilbage og omkring 75 huse måtte rives ned. De samlede økonomiske skader løb op i 750 mio. kr.

En uafhængig ekspertgruppe konkluderede, at ulykken var et hændeligt uheld.

NB: Forsvarets lagre og depoter er af hensyn til nationens sikkerhed ikke medtaget.

Risikovirksomheder i Danmark
Et adresseopslag på DinGeo viser afstanden til nærmeste risikovirksomhed, samt information om virksomheden.

Mere info:
Miljøstyrelsen: Risikovirksomheder
Retsinformation: Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
Ombudsmanden: Terrortrussel kan ikke begrunde afslag på aktindsigt i risikovirksomheder
Miljøstyrelsen: Risikohåndbogen
Europa-Kommissionen: Seveso-direktivet