DinGeo — i hele Danmark

Vindmøller

Der er opstillet over 6.000 vindmøller i Danmark. Møllerne er ikke altid populære naboer på grund af støj- og synsgener, der potentielt kan påvirke både helbred og boligpriser. Med et adresseopslag på DinGeo kan du på alle danske adresser få oplysning om afstand til -og størrelse af de nærmeste vindmøller. Du kan desuden se et kort over alle danske vindmøller, der desuden viser lokalplaner for eksisterende og planlagte vindmøller.

Mange områder i Danmark er allerede tætbefolket af vindmøller, og her er modstanden mod vindmøller ofte stærk. Flere kommuner har valgt helt at droppe planlagte vindmølleprojekter af frygt for vrede naboer. Koncentrationen af vindmøller er, på den anden side, lav i byområder, hvor der også ofte er større støtte til vindmølleindustrien.

Vindmøller på Tåsinge
To 126,5 meter høje Siemens Vindmøller på Tåsinge. Møllerne opfylder naboafstandskravet på 4 gange vindmøllens totalhøjde fra det nærmeste hus.
Fotograf: Henning Hansen, Tåsinge

Vindmøller på DinGeo

Med et adresseopslag på DinGeo bliver du præsenteret for afstanden til den nærmeste vindmølle. Data stammer fra Energistyrelsens Stamdataregisteret, som omfatter alle danske elproducerende vindkraftanlæg større end 6 kW.

Vindmøller på Dingeo
Vindmøllekortet kan du se geografisk placering af alle danske vindmøller.

Mere info:
Energistyrelsen: Stamdataregisteret over Vindkraftanlæg
Erhvervsstyrelsen: Erhvervsstyrelsen GIS-værktøj

Vindmøller, sundhed og boligpriser

Vindmølledebatter bliver ofte meget følelsesladede, da der stadig mangler faste fakta. Opstilling af vindmøller er stadig så tilpas nyt, at der ikke endnu er helt overblik over møllernes effekt på naboernes helbed og nærområdets ejendomspriser. Den stærke modstand mod vindmøller er meget håndgribeligt demonstreret via flere jydske kommuner, der i 2017 helt måtte droppe vindmølleprojekter på baggrund af stærke klager fra vrede naboer.

Helbredseffekter

Borgere og interesseorganisationer har længe rapporteret sammenhæng mellem støjgener fra vindmøller og stresssymptomer som hovedpine, træthed og anspændthed. Det offentlige Danmark har på den baggrund igangsat en helbredsundersøgelse, der undersøger sammenhæng mellem støj fra vindmøller og hjerte-kar- lidelser, depression, højt blodtryk, søvnforstyrrelser, diabetes og påvirkning af fødselsvægt. Undersøgelsen forventes klar i slutningen af 2017. Kræftens Bekæmpelse deltager i undersøgelsen på baggrund af deres erfaringer med sammenhængen mellem støj og helbredseffekter fra både tidligere og igangværende undersøgelser om trafikstøj. Læs mere om trafikstøj her». Verdenssundhedsorganisation (WHO) er ligeledes i gang med undersøgelser, der skal bruges til at lave nye vejledninger for vindmøller og folkesundhed.

Støj fra vindmøller

Støj fra vindmøller breder sig over et stort frekvensområde, og støjen indeholder både lave og høje frekvenser. Naboer til vindmøller er ofte mest påvirket af lavfrekvent støj, der kan samlignes med den rungen, man fornemmer i kroppen, når en lastbil i nærheden står i tomgang. Meget store møller udsender mest lavfrekvent støj. Lavfrekvent støj er specielt problematisk da den i modsætning til højere toner kan rejse flere kilometer gennem luften, og den har lettere ved at trænge ind i huse.
Se vindmøller på kortet
Støj fra vindmøller aftager med afstanden.

Den 1. januar 2012 trådte den reviderede vindmøllebekendtgørelse i kraft, hvorved der blev indført grænser også for den lavfrekvente støj fra vindmøller. Grænseværdien er fastsat til 20 dB som indendørs støjniveau, og den gælder for de møller, der anmeldes efter, at bekendtgørelsen er trådt i kraft.

Vindmøllecirkulæret har fastlagt at en vindmølle ikke må placeres nærmere beboelse end fire gange møllens højde.


Boligpriser

Beboelse er en af de væsentligste begrænsninger for placeringen og størrelsen af potentielle vindmølleområder, både pga. naboafstandskravet på 4 gange vindmøllens totalhøjde, og støjgrænserne.

Landvindmøller påvirker ifølge nogle undersøgelser huspriser i op til 3 km afstand. Naboer til vindmøller har mulighed for at søge om erstatning, hvis vindmøllerne betyder, at værdien af deres ejendom falder. I de hidtidige afgørelser har der kun i under halvdelen af sagerne skønnet værditab for naboer - og kun beskedne beløb. Kun meget få boliger i afstande over 4,5 km har fået tilkendt erstatning.

Lavfrekvent støj kan have helbredseffekter
Støj fra vindmøller indeholder både støj ved lave og høje frekvenser. Det meste af støjen kommer fra vingernes rotation og er højfrekvent, men der er også støj ved lave frekvenser. Ultralavfrekvent støj kan ikke altid opfattes af vores ører, men påvirker muligvis alligevel helbreddet.

Mere info:
Vindmølleindustrien: Kystnære møller påvirker ikke huspriser
jv.dk: Længe ventet vindmølleundersøgelse vil måske skuffe
stilhed.eu: Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller.
Borgere i Norddjurs : Viden om kæmpevindmøller
VindInfo: Sammenhængen mellem vindmøllestøj og helbredseffekter