DinGeo — i hele Danmark

Trafikstøj

Der er støj overalt i det moderne samfund. Selvom vi måske vænner os til støjen, så er det langt fra problemløst at leve med støj. Det menes at 200 til 500 danskere hvert år dør pga. støjrelaterede sygdomme.

Med et adresseopslag på DinGeo kan du på alle danske adresser få oplysning om forskellige former for trafikstøj.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO, kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kræft, kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger. Støj kan påvirke ydeevnen og påvirke børns indlæring og motivation. Støj har således sundhedsskadelige virkninger på mennesker og kan ved længere tids påvirkning føre til egentlige helbredseffekter.

Trafik og støj
WHO mener at trafikstøj hvert år koster mindst 1.000.000 sunde leveår i Vesteuropa.

Mere info:
Videnskab.dk: Trafikstøj forbindes med øget risiko for tarmkræft

Trafikstøj på Dingeo

Med et adresseopslag på DinGeo bliver du præsenteret for de fem vigtigste trafikstøjsestimater på adressen.

Det drejer sig om trafikstøj fra

  • Større veje, inklusiv motorvej
  • Veje i by
  • Større jernbaner
  • Jernbane i by
  • Større lufthavn

Støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017 og er vejledende. Data er indsamlet og behandlet af kommunerne i hovedstadsområdet, Odense, Aalborg og Aarhus kommune samt Vejdirektoratet og Banedanmark. Der er primært indsamlet data for veje og jernbaner. Støjbelastningen er beregnet som et gennemsnit af den samlede mængde støj, der er indsamlet i løbet af et døgn på baggrund af trafiktællinger og vejrforhold.

De fem udvalgte støjestimater er alle estimeret i 1.5 meters højde i dagtimerne.

Trafikstøj på oversigtskort

På Dingeo adresseopslagssiden under trafikstøj vises øverst et oversigtskort. Kortet giver et samlet overblik over alle fem typer trafikstøj i nærområdet omkring adressen (markeret med en pin).

Trafikstøj oversigtskort på Dingeo

For de dele af landet, der er omfattet af støjkortlægningen, viser kortet den gennemsnitlige støj med en farvekode. Farvekoden går fra blå, som er den højeste støjbelastning (døgnværdien højere end 75 dB), til gul (døgnværdien mellem 55 og 59 dB). Der er ikke kortlagt svagere støjniveauer.


Trafikstøj i tabelformat

På Dingeo adresseopslagssiden under trafikstøj vises nederst de estimerede trafiksstøjsværdier for alle fem typer af trafikstøj.

Trafikstøj tabel på Dingeo

Der kan være støjramte adresser markeret i tabellen med "ingen registreret støj". Det skyldes at kortlægningen kun er komplet langs større veje og jernbaner, samt i de større byer.


Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017

De på DinGeo viste støjdata stammer fra Miljøstyrelsens kortlægning af støjbelastede boliger i 2017
støjkort
Resultatet af den landsdækkende støjkortlægning kan se på det interaktive støjkort

55-60
55-60 dB
60-65 dB
60-65 dB
65-70 dB
65-70 dB
70-75 dB
70-75 dB
Over 75 dB
Over 75 db
Den Danske støjkortlægning er lavet efter retningslinjerne i støjbekendtgørelsen. Kortlægningen er sket for at opfylde EUs støjdirektiv.
Trafikstøj på Dingeo
Et adresseopslag på DinGeo viser trafikstøj på et oversigtskort og detaljeret information i tabelformat.

Mere info:
Miljøstyrelsen: Den Danske støjkortlægning
Miljøstyrelsen: Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Konsekvenser ved trafikstøj

Der er både helbredsmæssige -og økonomiske konsekvenser af trafikstøj.

Et omfattende problem

Baseret på en ældre 2007-kortlægning estimeres at cirka 800.000 danske boliger, eller cirka en fjerdedel af boligmassen, er udsat for støj fra veje, der overskrider den vejledende grænseværdi på 58 decibel (dB). Næsten 200.000 af disse boliger er stærkt støjbelastet, hvor støjniveauet er 10 dB højere end grænseværdien eller endnu højere.

DinGeo har indsamlet trafikstøjdata fra 2017-kortlægningen på alle de ca. 3.6 millioner adresser, der er registreret i Danmark. Tabellen nedenfor viser antallet af støjramte adresser for de på DinGeo viste fem hovedtyper af trafikstøj (estimeret i dagtimerne i 1.5 meters højde over terræn)

Støjtype Antal støjramte adresser
Større veje, inklusiv motorvej 259.412
Veje i by 522.981
Større jernbaner 60.369
Jernbane i by 11.898
Større lufthavn 3.653

Helbredsmæssige konsekvenser

En dansk undersøgelse fra 2003 anslår, at i størrelsesordenen 800-2200 personer i Danmark årligt indlægges på sygehuse med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko som trafikstøj giver. Undersøgelsen vurderede desuden at, at vejstøj årligt er årsag til 200-500 for tidlige dødsfald om året, som følge af forhøjet blodtryk og hjertesygdom.

De helbredsmæssige konsekvenser afhænger af typen af trafikstøj. Larmen fra motorveje er for eksempel langt mere generende end andre former for trafikstøj, viser en ny undersøgelse fra Vejdirektoratet. Ifølge undersøgelsen føler over halvdelen af de nuværende naboer til motorveje sig meget generet af trafikstøj. Trafikstøj fra motorveje er derfor langt mere belastende end andre typer af vejstøj. Sammentælingen viser at 259.412 danske adresser er udsat for støj fra større veje, inklusiv motorveje.

Økonomiske konsekvenser

Trafikstøj har effekt på boligpriser. Den eksakte effekt er dog svær at kvantificere og den afhænger i øvrigt også af støjtypen, boligtypen og boligområdet. Støjgener har således en større negativ indvirkning på prisen for villaer i forhold til lejligheder.

Forskellige analyser i Danmark og i udlandet har fundet, at den negative effekt af vejstøj på husprisen spænder fra et fald på knap 0,1 pct. til et fald på ca. 2,2 pct. af husprisen pr. dB.

Trafikstøj på Dingeo
Støjramte naboer til motorveje oplever ofte trafikstøjen som stærkt generende.

Mere info:
Det Miljøøkonomiske Råd: Miljø og Økonomi 2011 - Trafikstøj
Miljøstyrelsen: Rolig Bolig