DinGeo — i hele Danmark

Geologi

Danmarks overfladenære geologi er formet af isbevægelse og afsmeltning under Kvartærperiodens mange store og voldsomme klimasvingninger. De geologiske forhold kan være en vigtig parameter for boligejere. Geologi har således betydning for blandt andet risiko for sætningsskader, oversvømmelse og radonforurening. Med et adresseopslag på DinGeo kan du se hvilken geologi, der ligger under alle ejendomme i Danmark.

De Geologiske oplysninger på DinGeo viser hvilken jordart, der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i 1 meters dybde. Desuden medfølger en kort beskrivelse af jordarten og dens mulige betydning for de overliggende boliger.

DinGeo Geologi
Sætningsskader og sætningsrevner kan føre til, at vand og fugt trænger ind i murværk og resten af huset. Sætningsskader skyldes, at den geologiske undergrund giver efter og huset sætter sig, således at fundament og underlag forskyder sig i forhold til hinanden.

Geologiske Data på DinGeo

De Geologiske data på DinGeo viser hvilken jordart, der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i 1 meters dybde. Data er hentet fra Danmarks Jordartskort. Kortet er lavet af geologer, der ved hjælp af et meterlangt håndbor, et såkaldt karteringsbor, der i spidsen har en rille, hvori en prøve af jordarten opsamles, har kortlagt hele Danmark. Opmålingen af jordartskortet begyndte i 1888 og udgaven der vises på DinGeo blev først færdig i 1989.

Danmarks Geologi på interaktivt kort
Danmarks Jordartskort (se det her »). Kortet er indsamlet af geologer, der over hele Danmark har lavet jordartsbestemmelser for hver 100 til 200 m, men hvis geologien er meget varieret, med hyppige skift i jordarter, opsamledes prøverne med kortere intervaller. Samlet set repræsenterer kort mere end 100 års arbejde.

Danmarks overfladenære geologi består næsten udelukkende af kvartære aflejringer, d.v.s. aflejringer der er dannet indenfor de sidste ca. 2,5 mio. år. Langt Størsteparten er dog afsat indenfor de seneste 100.000 år.

Geologerne har under deres systematiske indsamling skelnet mellem 44 forskellige jordartstyper, men disse er sammenfattet i 11 hovedaflejringstyper.

Med et adresseopslag på DinGeo bliver du præsenteret for en kort beskrivelse af den hovedaflejringstype, der findes under adressen.

Jordarternes egenskaber i forbindelse med geotekniske forhold har betydning ved bygning og konstruktion. Jordarternes bæreevne og frostbestandighed afhænger af kornsammensætning, indhold af organisk materiale og strukturforhold. Typisk er isbelastede aflejringer som moræneler og smeltevandssand-grus, hvis de ligger på oprindeligt leje, gode at bygge på, mens tertiære, plastiske lerarter nær jordoverfladen og på skråninger kan være meget farlige at bygge på. Desuden er fx senglaciale og postglaciale tørv og gytjeaflejringer problematiske og kræver næsten altid fundering i forbindelse med byggeri.

Geologiske Data på DinGeo
Et adresseopslag på DinGeo viser geologi under ejendommen.

Mere info:
GEUS: Jordartskort