DinGeo — i hele DanmarkDanmarks overfladegeologi og landskab er formet af isbevægelser og afsmeltning under Kvartærperiodens (de sidste ca. 2,5 millioner år) mange store og voldsomme klimasvingninger.

Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i 1 meters dybde. Kortet er lavet af geologer der ved hjælp af et meterlangt håndbor, et såkaldt karteringsbor, der i spidsen har en rille, hvori en prøve af jordarten opsamles, har kortlagt hele Danmark. Opmålingen af jordartskortet begyndte i 1888 og udgaven der vises på dingeo blev færdig i 1989. Geologerne har lavet en jordartsbestemmelse for hver 100 til 200 m, men hvis geologien er meget varieret, med hyppige skift i jordarter, opsamledes prøverne med kortere intervaller.

https://www.dingeo.dk Danmarks Geologi på interaktivt kort

Jordartskortet består overvejende af kvartære aflejringer, d.v.s. aflejringer dannet indenfor de sidste ca. 2,5 mio. år. Langte Størsteparten er dog afsat indenfor de seneste 100.000 år. Geologerne der har lavet kortet har under deres systematiske indsamling skelnet mellem 44 forskellige jordartstyper, men på kortet er de sammenfattet til 11 hovedaflejringstyper.

Jordarternes egenskaber i forbindelse med geotekniske forhold har betydning ved bygning og konstruktion. Jordarternes bæreevne og frostbestandighed afhænger af kornsammensætning, indhold af organisk materiale og strukturforhold. Typisk er isbelastede aflejringer som moræneler og smeltevandssand-grus, hvis de ligger på oprindeligt leje, gode at bygge på, mens tertiære, plastiske lerarter nær jordoverfladen og på skråninger kan være meget farlige at bygge på. Desuden er fx senglaciale og postglaciale tørv og gytjeaflejringer problematiske og kræver næsten altid fundering i forbindelse med byggeri.

http://www.dingeo.dk Danmarks Geologi på interaktivt kort

Kilde:
http://data.geus.dk/arcgis/rest/services/GtW/S014_Jordartskort_200000/MapServer
http://www.geus.dk/departments/quaternary-marine-geol/gis/j200-dk.html http://www.geus.dk/departments/groundwater-mapping/surface-map-dk.htm