DinGeo — i hele Danmark

Risiko for PCB i boligen

Poly-Chlorede Biphenyler (PCB) er på Stockholm-konventionens liste over verdens 12 værste miljøgifte. De helbredsmæssige omkostninger ved lave koncentrationer af PCB i indeklimaet er ikke endnu fuldt kendte, men stoffet er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, og påvirker immunforsvaret. PCB er desværre til stede i op mod hvert fjerde danske parcelhus fra 1950-1977 og det vurderes, at op mod 62.000 danske boliger på den baggrund har for meget PCB i indeluften. Med et adresseopslag på DinGeo kan du på alle danske adresser få oplysning om risiko for PCB forurening i indeluften.

PCB i indeklimaet kan hverken ses, lugtes eller smages. Som udgangspunkt er alle bygninger, der er opført, ombygget eller renoveret i perioden fra 1950 til 1977 under mistanke for at indeholde PCB-holdige materialer. Er der mistanke om PCB i en bygning, bør indeluften undersøges.

PCB fjernelse

DinGeo vurdering af risiko for PCB i indeklimaet

Med et adresseopslag på DinGeo bliver du præsenteret for risiko for PCB forurening med streg under risiko. DinGeo kender intet til den egentlige PCB koncentrationen i din bolig.

PCB-data er hentet fra pcb-guiden. Risikovurderingen er udelukkende baseret på ejendommens alder og type.


Byggeår

Brugen af PCB i byggematerialer begyndte i Danmark i 1950 og stoffet blev hurtigt et populært tilsætningsstof i bl.a. fugemasser og lim. Selvom de sundhedsskadelige effekter af PCB var kendte allerede i 1930'erne blev stoffet desværre først forbudt i byggematerialer i Danmark i 1977. Som isoleringsmateriale i kondensatorer blev PCB endda først forbudt i lysstofarmaturer i 1986.

Resultatet er, at PCB den dag i dag desværre er til stede i op mod hvert fjerde danske parcelhus fra 1950-1977. Med Dingeo kender vi byggeår via BBR-registeret (Læs mere om BBR »).


Byggetype

Undersøgelser har vist at omfanget af PCB kilder er forskelligt afhængigt af hvilken bygningstype, der undersøges. Dingeo kender byggetypen via BBR-registeret (Læs mere om BBR »).

Risikovurdering for PCB forurening i bolig
Et adresseopslag på DinGeo viser om der er risiko for PCB forurening i ejendommen.

Mere info:
PCB-GUIDEN: http://pcb-guiden.dk
Bolius: Sundhedsskadelig PCB i byggematerialer
Bolius: Sådan undersøger du, om der er PCB i din bolig

PCB og Sundhedsrisiko

PCB kan optages i kroppen gennem mad, ved indånding og hudkontakt. Det er svært nedbrydeligt og ophobes i fødekæden som tungmetaller. PCB har en halveringstid i kroppen på op til 10 år. PCB medfører ikke akut sygdom eller ubehag, men efter lang tids påvirkning er der risiko for hudproblemer, leverskader, skader på skjoldbruskkirtel, immunforsvar og hormonsystem. PCB er som stofgruppe klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker af International Agency for Research on Cancer.

PCB i indeklimaet svarer til Radon derved at forureningen hverken kan ses, lugtes eller smages (Læs om Radon her »).

Rapporten "Kortlægning af PCB i materialer og indeluft" fra 2013 skønner, at indholdet af PCB i byggematerialet i op mod 60.000 en- og to-families huse er på over 5.000 mg/kg. Sundhedsstyrelsens rapport "Helbredsrisici ved PCB i indeklimaet" ligeledes fra 2013 konkluderede:

... Det anbefales ud fra en sundhedsmæssig tilgang at have særligt fokus på steder med høj forurening af indeklimaet, stor anvendelse af bygningen til ophold og steder, hvor børn, unge og kvinder i den fødedygtige alder opholder sig.

Sundhedsstyrelsen har fastsat den maksimale risikofrie grænse til 300 nanogram per m3 luft. Ingen ved dog nøjagtigt, hvor højt PCB-niveauet skal være, før det er sundhedsskadeligt.

Et dansk projekt undersøger nu langtidseffekten af PCB i indeklimaet. Projektet tager udgangspunkt i to større københavnske almennyttige boliger, hvis navne er hemmeligholdt af hensyn til beboerne. Siden 1970’erne har boligerne huset 37.186 personer, herunder omkring 4.000 kvinder, der i samme periode har været gravide. Sædkvaliteten hos deres børn er i særligt fokus. Godt og vel en fjerdedel af beboerne har haft adresse i en forurenet bolig, mens tre fjerdedele har boet i tilsvarende boliger uden forurening. Ved at sammenligne helbdredsfaktorer for beboere i forurenede boliger med beboere i tilsvarende boliger uden forurening. Forskningsprojektets konklusioner offentliggøres i 2019.

PCB forgiftnig
Den Ukrainske politker Viktor Yushchenko blev i 2004 udsat for en akut forgiftning med en kemisk substans (TCDD), der svarer til PCB. Yushchenko overlevede. Den længerevarende effekt af PCB i små doser fra indeklima er ikke fuldt ud kendte. Sundhedsstyrelsen anbefaler fokus på nedbringelse af PCB i bygninger hvor børn, unge og kvinder i den fødedygtige alder opholder sig.

Mere info:
Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Sundhedsstyrelsen: Kortlægning af PCB i materialer og indeluft
Sundhedsstyrelsen: Helbredsrisici ved PCB i indeklimaet
WHO: Dioxins and their effects on human health
Ingeniøren: Så syg bliver man af at bo i PCB-bolig

PCB i din bolig

Hvad gør jeg hvis min bolig har høj risiko for PCB i indeklimaet?

Hvis din bolig har høj risiko for PCB forurening bør du i første omgang få foretaget en egentlig måling af indeklimaet. Der findes nedrivnings- og saneringsfirmaer, der er specialiseret i at lokalisere og fjerne PCB. Udover måling af indeklimaet vil de kunne hjælpe dig med, at gennemgå boligen og vurdere de enkelte bygningsdele ift PCB forurening.


Boligkøb og Tilstandsrapport

Ved boligkøb indgår der stort set altid en tilstandsrapport, der vurderer boligens tilstand. Rapporten er påkrævet hvis boligsælgeren vil kunne fraskrive sig det 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler ved boligen (bygningen), som man ellers har som sælger. PCB er desværre ikke en del af tilstandsrapporten i dag [De store omkostninger der knytter sig til renovering af PCB-ramte bygninger har muligvis medført en berøringsangst ift. problemstillingen].

Som boligkøber bliver man således ikke informeret om PCB-problematikken.


Nedbringelse af PCB i indeklima

I almennyttige boligbyggerier, skoler og andre offentlige bygninger bliver der i disse år fjernet PCB for mange hundrede millioner kroner. At omkostningerne er høje kan eksemplificeres med de almenyttige boliger i Farum Midtpunkt, der i 2015 fik fjernet PCB-materialer - Prisen for renoveringen var omkring 1,5 millioner kroner per lejlighed. Grunden til den høje pris er at byggeaffald, som indeholder PCB, skal håndteres efter regler om forurenet og farligt affald, og håndteringen af materialer med PCB stiller desuden krav til begrænsning af støv fra arbejdsområdet og brug af værnemidler.

Private boligejere står alene med problemstillingen. Det er både vanskeligt og dyrt at slippe af med PCB. Som privat boligjer er du hverken dækket af ejerskifteforsikring eller husforsikring. Der eksisterer ingen offentlig støtteordninger til fjernelse af PCB her. Bolius har lavet et overslag på prisen for fjernelse af PCB: Sådan fjerner du PCB fra boligen »


Forsikringen dækker ikke

Hvis PCB kun findes i begrænset omfang i huset, eksempelvis i fuger rundt om ældre vinduer, er det muligt at afhjælpe problemet i forbindelse med fx en udskiftning af vinduerne. Men hvis indholdet af PCB i huset er så stort, at det er direkte sundhedsskadeligt, kan det blive et stort økonomisk problem for dig, da det kan være nødvendigt at rive huset ned. Ydermere kan dele af huset og indboet være så forurenet med PCB, at det skal brændes som farligt affald, alt sammen for husejerens, dvs. din, regning.

Det er nemlig ikke muligt at forsikre sig mod eventuelle problemer. Hverken ejerskifteforsikringen eller husforsikringen dækker omkostningerne ved at slippe af med PCB.

PCB nævnes intet sted i tilstandsrapporten
Ved boligkøb indgår der stort set altid en tilstandsrapport, der gennemgår og beskriver vigtige detaljer om boligen.. PCB er desværre ikke endnu en del af tilstandsrapporten.

Mere info:
BYG-ERFA: PCB i byggematerialer – undersøgelser og faldgruber
DR: Boligejere står alene med giftige dampe