DinGeo — i hele Danmark

Oversvømmelsesdirektivet

EU's oversvømmelsesdirektiv er en del af den danske lovgivning. Det drejer sig om loven, der i folkemunde kaldes oversvømmelsesloven. Kystdirektoratet har ifm loven udpeget (indtil videre) 14 afgrænsede risikoområder, hvor en større oversvømmelse fra havet, fjorde eller vandløb må anses som sandsynlig. Med DinGeo kan du tjekke om en bolig ligger i et af de udpegede områder - Det er ganske let med et DinGeo adresseopslag.

Kommuner med risikoområder skal i følge loven udarbejde en risikostyringsplan, med fokus på forebyggelse, sikring og beredskab i forbindelse med større oversvømmelser. Det vil bl.a. sige, at borgere der bor i områderne skal oplyses om oversvømmelsesrisikoen. Det kan også betyde at kommunerne helt skal ophøre med, at opføre nye bygninger (beboelse og/eller industrianlæg) i risikoområderne.

Havvand og vandløb kan naturligvis også oversvømme områder, der ikke er defineret af kystdirektoratet; Illustreret af de store oversvømmelser i vinteren 2020 langs Gudenåen, der ikke (endnu) er udpeget som risikoområde. Det er desuden vigtigt, at understrege, at risikoområderne kun relaterer sig til havvand på land og vandløbsstigninger. Analyserne fokuserer altså ikke (indtil videre) på områder, der geografisk set er udsatte på baggrund af højt grundvand og/eller ekstremregn.

kystdirektoratets risikoområder
Kystdirektoratet har under plantrin 2 udpeget 14 risikoområder: Esbjerg, Fredericia, Holstebro, Juelsminde, Kolding, Korsør, Køge Bugt – København, Nyborg, Odense Fjord, Randers Fjord, Sydlolland, Vejle, Vordingborg og Aabenraa

Mere info:
Retsinformation: Oversvømmelsesloven (Hav)
Retsinformation: Oversvømmelsesloven (Vandløb)

Geodata fra oversvømmelsesdirektivet på DinGeo

Oversvømmelsesdirektivet er et EU direktiv fra 2007. Danmark har implementeret direktivet via lovbekendtgørelse nr. 1085 af 22. september 2017 og nr. 894 af 21. juni 2016. I Danmark er direktivet udmøntet i en tretrinsraket og med krav om at de ansvarlige myndigheder hvert sjette år skal revurdere og ajourføre bedømmelser, analyser og planer.

  • Under plantrin 1 er der udpeget områder med en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse. Et af resultaterne er definitionen af risikozoner rangeret fra 1 (meget lav) til 5 (meget høj). På DinGeo kan du se interaktive kort for plantrin 1 oversvømmelsesrisiko knyttet til vandløb og til havvand på land
  • Under plantrin 2 er der udarbejdet meget mere detaljerede kort over faren for oversvømmelse. I 2019 er der færdiggjort en ajourføring af fare- og risikokortlægningen for oversvømmelse i de områder, der blev udpeget i plantrin 1. På DinGeo kan du se interaktivt kort med plantrin 2 risikoområderne.
  • Under plantrin 3 udarbejdes og opdateres risikostyringsplaner for de udpegede risikoområder.

Med et adresseopslag oplyses der på DinGeo om adressen ligger indenfor plantrin 1 og/eller 2 risikoområderne.

Oversvømmelsesdirektivet data på DinGeo
Et adresseopslag på Dingeo angiver om ejendommen befinder sig i et risikoområde.

Mere info:
Kystdirektoratet: Oversvømmelsesdirektivet
Kystdirektoratet: Plantrin 1
Kystdirektoratet: Plantrin 2
Kystdirektoratet: WebGIS

Risikoområder

Boligejere (og boligkøbere) har selv ansvaret for at sikre deres bolig mod oversvømmelse. Med oversvømmelsesdirektivet følger der dog også et ansvar til kommunerne om, at oplyse grundejerne i højrisiko områder.

Det er dog langt fra alle de berørte kommuner, der på skrivende tidspunkt har udarbejdet en risikostyringsplan. Derfor er det nok desværre også kun de færreste boligejere i risikoområderne som er klar over at deres bolig er udpeget som højrisiko for oversvømmelse.

Med et DinGeo-adresseopslag kan du se om ejendommen befinder sig indenfor eller udenfor risikoområderne.

De indtil videre 14 områder, der er udpeget som højrisiko under oversvømmelseslovens plantrin 2, er er er beskrevet i kystdirektoratets rapport fra 2018 beskrevet her:


Esbjerg

Risikoområdet er nyudpeget af Kystdirektoratet (i 2018) ifm plantrin 2. Området er vurderet højrisiko primært på baggrund af oversvømmelsesrisikoen for stormflod med havvand på land (Vadehavet). Esbjerg by har oplevet store udfordringer ved Ringen og ved Strandby Plads; bl.a. ved den historiske høje vandstand ved stormfloden i 1999 (4,80 meter over normal).

Området inkluderer beboelsesområder i Esbjerg og på Fanø. Hele 6.480 adresser befinder sig indenfor risikoområdet og kystdirektoratet vurderer at 5.276 personer vil blive berørt ved en stor stormflod. Berørt vil desuden blive hospitalet, forurenende virksomheder og flere forsyningsvirksomheder. Esbjerg Kommune har på skrivende tidspunkt ikke endnu udarbejdet en risikostyringsplan (fristen er midt-2021).

Risikoområde Esbjerg
Risikoområde Esbjerg Interaktivt kort

Fredericia

Risikoområdet Fredericia blev udpeget under plantrin 1 og udvidet til at dække et lidt større areal under plantrin 2. Området er potentielt truet af oversvømmelse primært fra hav. Du kan finde meget mere information i Risikostyringsplan for Fredericia Kommunes. Historisk set har man i Fredericia tidligere oplevet store oversvømmelser fra Lillebælt, f.eks. i forbindelse med stormflod i 1872, 1904 og 2006.

Fredericia risikoområde inkluderer boligområder og havneområder med industri (inklusiv potentielle forurenende virksomheder). Udsat er desuden hospital, fredede bygninger og renseanlæg. Fredericia Kommune har estimeret at værdier opgjort til et beløb på ca. 1,6 mia. kr. er truet ifm oversvømmelser.

Oversvømmelse Risikoområde Fredericia
Risikoområde Fredericia - Interaktivt kort

Holstebro

Risikoområdet Holstebro blev udpeget allerede under plantrin 1 defineret mere præcist under plantrin 2. Risikoområdet er defineret på baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra vandløbet Storåen, der løber gennnem centrum af byen. Den hidtil største oversvømmelse fandt sted den 18. marts 1970, men også i 2007 og 2011 oplevede man oversvømmelser i Holstebro. Ved 1970-ovesvømmelsen blev store dele af Holstebro midtby sat under vand. I dag ligger der ca. 300 bygninger indenfor 1970-oversvømmelsesområdet

Ved oversvømmelse vil ca. tusinde personer blive berørt sammen med hospitalet, fjernvarmeværk og renseanlæg.

Risikoområde Holstebro
Risikoområde Holstebro - Interaktivt kort

Juelsminde

Risikoområdet Juelsminde blev udpeget allerede under plantrin 1 og defineret mere præcist under plantrin 2. Hedensted Kommune har samlet relevant information om oversvømmelser her », inklusiv den lovpligtige Risikostyringsplan for Risikoområde Juelsminde. Risikoen er blandt andet vurderet på baggrund af den højeste vandstand fra stormfloden i 1872 på 2.15 meter

Juelsminde risikoområde inkluderer hovedsageligt beboelsesejendomme, men dog også et renseanlæg. Hedensted Kommune vurderer at en stormflod af samme størrelsesorden som 1872-stormfloden vil berøre over 900 ejendomme og give skader på over 2 milliarder kr.

Oversvømmelse Risikoområde Juelsminde
Risikoområde Juelsminde - Interaktivt kort

Kolding

Kystdirektoratet har i 2018 udpeget Kolding indre by samt områder omkring Kolding Å som risikoområde for oversvømmelse. Området følger overordnet Kolding Ådal ind i landet og afgrænses mod vest ved Ejstrup. Risikoområdet Kolding er udpeget primært på baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra hav (Kolding fjord) og i mindre grad fra vandløb (Kolding Å). Risikoen er blandt andet vurderet på baggrund af den højeste vandstand fra stormfloden i 1872 på 3.35 meter Det er den højeste registrerede stormflod, der har ramt området.

Kolding Kommune har ikke endnu udarbejdet en risikostyringsplan.

Risikoområde Kolding
Risikoområde Kolding - Interaktivt kort

Korsør

Risikoområdet Korsør blev udpeget under plantrin 1 og udvidet til at dække et større område under plantrin 2. Området er hovedsageligt udsat ift oversvømmelse fra hav. Risikoen er vurderet på baggrund af den historiske vandstand fra stormfloden i 2006, som er den højest registrerede stormflod, der har ramt området.

Korsør risikoområde består for en stor del af beboelsesejendomme og mere end seks tusinde indbyggere vurderes at ville blive berørt ved én stor stormflod, en såkaldt tusindårshændelse. Udsat er desuden fjernvarmeværk, hospital og potentielt forurenende virksomheder.

Oversvømmelse Risikoområde Korsør
Risikoområde Korsør - Interaktivt kort

Køge Bugt – København

Risikoområdet Køge Bugt - København blev udpeget under plantrin 1 og udvidet til at dække et endnu større geografisk areal under plantrin 2. Københavns Kommune har vurderet at én stor stormflod, en såkaldt tusindårshændelse fra syd, kan give skader for 19 milliarder kroner. Cowi har vurderet, at anlægsudgifterne til en sikring af København kan udføres for 3,5 milliarder kroner.

Ved oversvømmelse vil op til firstusinde personer blive berørt sammen med flere hospitaler, og mange forurenende virksomheder. Massive oversvømmelser kan i København påvirke infrastruktur som Metroen, DSB’s baneanlæg og Københavns Lufthavn. For Metroens vedkommende kan en stormflod betyde, at den er ude af drift i to år. Det kæmpestore risikoområde inkluderer 10 kommuner, der alle er lovmæssig forpligtet til, at udarbejde risikostyringsplaner i relation til oversvømmelsesdirektivet. Risikoområde Køge Bugt – København er beskrevet i kystdirektoratets rapport fra 2018 download rapport

Risikoområde Køge Bugt – København
Køge Bugt – København - Interaktivt kort

Nyborg

Nyborg er i januar 2019 af Kystdirektoratet blevet udpeget som særligt udsat ifm. stormflodshændelser og er via EU's oversvømmelsesdirektiv forpligtiget til at udarbejde en risikostyringsplan til nedbringelse af risiko for skader ved stormflod. Risikoområdet er defineret på baggrund af en havvandstand på +2,88 m svarende til den højest registrerede vandstand (Stormflod i 1872)

Ved oversvømmelse vil mere end fire tusinde personer blive berørt sammen med hospitalet, Nyborg slot, fjernvarmeværk og renseanlæg. Inden udgangen af 2021 skal Nyborg have udarbejdet risikostyringsplaner, der beskriver hvordan kommunen vil reducere risikoen for oversvømmelse.

Risikoområde Nyborg
Risikoområde Nyborg - Interaktivt kort

Odense Fjord

Risikoområdet Odense Fjord blev udpeget under plantrin 1 og opdateret ganske lidt under plantrin 2. Området er hovedsageligt udsat ift oversvømmelse fra hav, men også vandløbet Odense å. Kommunerne Odense, Nordfyns og Kerteminde har i fællesskab udarbejdet en Risikostyringsplan for Odense Fjord.

Odense Fjord risikoområdet dækker et stort geografisk areal. En stor del af området er landbrugsarealer, men der også beboelsesområder - Mere end fire tusinde indbyggere vil blive berørt ved én stor stormflod, en såkaldt tusindårshændelse. Udsat er desuden fjernvarmeværk, flere renseanlæg og potentielt forurenende virksomheder.

Oversvømmelse Risikoområde Odense Fjord
Risikoområde Odense Fjord - Interaktivt kort

Randers Fjord

Risikoområdet Randers Fjord er udpeget primært på baggrund af oversvømmelsesrisiko fra Kattegat og Gudenåen. Placering ved både å og fjord betyder nemlig udfordringer ifm stigende vandstande og risiko for stormfloder i takt med klimaforandringerne. Randers Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan.

Randers Fjord risikoområder er stort og det vurderes at over tretusinde personer vil blive berørt ved oversvømmelse sammen med flere renseanlæg, potentielt forurenende virksomheder og beredskabscentre. Risikoområde Randers Fjord er beskrevet i kystdirektoratets rapport fra 2018. Randers Kommune har igangsat projektet Flodbyen Randers - Byen til vandet, der løber over fire etaper frem mod 2040.

Oversvømmelse Risikoområde Randers Fjord
Risikoområde Randers Fjord - Interaktivt kort

Sydlolland

Risikoområdet Sydlolland blev udpeget under plantrin 1 og udvidet til at dække et større område under plantrin 2. Området er hovedsageligt udsat ift oversvømmelse fra hav. Risikovurderingen er bl.a. baseret på baggrund af oversvømmelserne ved den historiske stormflod, som især ramte Lolland og Falster tilbage i 1872. Her omkom cirka 80 personer, mens flere end 500 skibe strandede på de lokale kyster. Lolland Kommune har udarbejdet den lovkrævede Risikostyringsplan for området.

Det sydlollandske risikoområde består for en stor del af landbrugsarealer, men også en del beboelsesejendomme i specielt Nakskov og Rødby. Næsten to tusinde indbyggere vurderes at ville blive berørt ved én stor stormflod, en såkaldt tusindårshændelse. Udsat er desuden hospital, motorvej og potentielt forurenende virksomheder.

Oversvømmelse Risikoområde Sydlolland
Risikoområde Sydlolland - Interaktivt kort

Vejle

Risikoområdet Vejle blev udpeget allerede under plantrin 1 og defineret mere præcist under plantrin 2. Området er potentielt truet af oversvømmelse primært fra hav (Vejle fjord) og fra vandløb (Vejle Å og Grejs Å). Du kan finde meget mere information i Vejle Kommunes Risikostyringsplan for oversvømmelse Vejle midtby. Risikoen er blandt andet vurderet på baggrund af den højeste vandstand fra stormfloden i 1872 på 2.15 meter. Vejle midtby oplevede den seneste større oversvømmelse i efteråret 2019.

Vejle risikoområdet er stort og inkluderer beboelsesejendomme, hospitaler, virksomheder (inklusiv 3 potentielt forurenende virksomheder), to fjernvarmeværker og renseanlæg.

Oversvømmelse Risikoområde Vejle
Risikoområde Vejle - Interaktivt kort

Vordingborg

Kystdirektoratet har i 2018 udpeget Vordingborg (beboelsesområder og industri) og Masnedø som risikoområde for oversvømmelse. Risikoområdet Vordingborg er udpeget på baggrund af den potentielle oversvømmelsesrisiko fra hav. Området blev udsat for en massiv oversvømmelse ved stormfloden i 1872, hvor vandstanden var 2.86 meter.

Vordingborg Kommune har ikke endnu udarbejdet en risikostyringsplan. Men du kan finde kommunens klimatilpasningsplan

Risikoområde Vordingborg
Risikoområde Vordingborg - Interaktivt kort

Aabenraa

Aabenraa har flere gange været ramt af voldsomme oversvømmelser. Blandt andet stormfloden i 1872, som ikke er overgået siden. Risikoområdet Aabenraa blev udpeget under plantrin 1 og opdateret ganske lidt under plantrin 2. Området er udsat ift oversvømmelse fra hav. Du kan finde meget mere information i Risikostyringsplan for Aabenraa Kommune.

Aabenraa risikoområde inkluderer boligområder i den indre by og havneområder med industri (inklusiv potentielle forurenende virksomheder). Udsat er desuden hospital, fredede bygninger, fjernvarmeværk og renseanlæg.

Oversvømmelse Risikoområde Aabenraa
Risikoområde Aabenraa - Interaktivt kort