DinGeo — i hele Danmark

Horsens Kommune

Horsens Kommune har 89.030 indbyggere, hvilket gør den til landets 12. største målt på indbyggerantal. Kommunen har et årligt budget på 5.5 mia. kroner. Borgmester siden 2012 er Peter Sørensen fra Socialdemokraterne.

Horsens har nøgletal, der falder tæt på gennemsnittet. Folkeskolerne er dog et område hvor kommunen ligger over middel og klarer sig flot - Se nøgletallene nedenfor under "Børn og Unge", hvor trivsel, karaktergennemsnit og undervisningeffekt ligger i den bedste tredjedel blandt danske kommuner.

Horsens Kommune er udgangspunkt for Danmarks længste vandløb – Gudenåens udspring er en lille kilde, der pibler op af jorden ved Tinnet Krat (syd for Brædstrup). Langs Gudenåen findes smukke og markante terrasseflader, der er skabt helt fra slutningen af sidste istid og frem til i dag. Langs ådalen indvindes der grus, sand og kvartssand - Horsens Kommune er Danmarks suverænt største råstofproducent og råstofproduktionen giver beskæftigelse til over hundrede ansatte i kommunen. Ellers er kommunen mest kendt for stål -og byggerivirksomheder. Der er desuden en del af kommunens beskæftigede, der pendler til Aarhus.


Kontakt

Adresse:
Horsens Kommune
Rådhustorvet 4,
8700 Horsens

Email:
horsens.kommune@horsens.dk

Webside:
horsenskom.dk

Nøgletal for Horsens Kommune

Dårligt helbred #21/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 11 procent af indbyggerne i Horsens Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

Middellevetid #32/98

Middellevetiden i Horsens Kommune er 81.0 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Horsens Kommune sig på plads nr. 32. Over de sidste fire år er middellevetiden i Horsens Kommune øget med 1.1 år.

! Alkoholforbrug #44/98

Der er en del i Horsens Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.7 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Horsens Kommune på en 44. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #91/98

Der er desværre alt for mange rygere i Horsens Kommune. I 2013 røg 24.8 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #40/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Horsens Kommune er det desværre kun 28.3 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Horsens Kommune på en 40. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #67/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Horsens Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 17.0 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 67. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #68/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Horsens Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1688 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1639 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #86/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Horsens Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 16.5 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #67/98

I 2019 var 1.8 per 1000 indbyggere i Horsens Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #18/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 18 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Horsens Kommune behandlet 4156 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 33 dage. Prisen var i 2019 505 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Horsens Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #19/98

Blandt Horsens Kommunes folkeskoleelever trives 34.7 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 19. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (34.7 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #29/98

Horsens Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.124. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 29. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #21/98

I 2017 var Horsens Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.2. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #38/96

I 2018 var 2.9 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Horsens Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 38. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #77/98

Der er i Horsens Kommune 50.2 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 77. plads.

! Anbragte Børn #65/98

1.0 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 65. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #87/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Horsens Kommune 68.5 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 87. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Horsens Kommune her »
! Udgifter til idræt #66/98

Horsens Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Horsens Kommune i gennemsnit 743 kr. om året pr. borger på idræt. 540 kr. på drift og 203 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #83/98

Horsens Kommune har 14.5 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 83. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #74/98

Borgerne i Horsens Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.4 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #69/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Horsens Kommune 7.8 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #79/98

I 2017 var der i Horsens Kommune 2.3 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #56/98

I 2017 var der i Horsens Kommune 35.6 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #73/98

Horsens Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 167,192 kr.Det er den 73. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #39/98

Horsens Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 59,552 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #57/98

I Horsens Kommune er der 3.1 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 57. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #36/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Horsens Kommune 25.2 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 36 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #22/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Horsens Kommune 22.56, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 22 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #57/98

Horsens Kommune har en langfristet gæld på 17,002 kr per indbygger.Det er danmarks 57. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #59/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 74.7 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Horsens Kommune på 59. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 74.6 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #8/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Horsens Kommune at vokse med 12.2 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #30/98

I Horsens Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.3 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #52/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Horsens Kommune var 299,875 kr. Det er en den 52. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #60/98

3.6 procent af befolkningen i Horsens Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #34/98

Der er jobvækst Horsens Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 3.0 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Horsens Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Horsens Kommune
Der er 713 boliger til salg i Horsens Kommune

Dags dato (1. december 2023) er der 713 boliger til salg i Horsens Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 799 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Horsens Kommune:

Se alle boliger til salg i Horsens Kommune her »

Grundskoler i Horsens Kommune

Folkeskoler i Horsens Kommune


Horsens Kommune er inddelt i 19 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 30 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Horsens Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 64,402 kr., er den 62. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Horsens Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Horsens Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Horsens Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Horsens Byskole - - - -
Horsens Byskole - - - -
Hovedgård Skole - - - -
Løsning skole - hovedafdeling - - - -
Brædstrup Skole - - - -
Brædstrup Skole | 3.609   0.0 | 463,853 kr. horsens_braedstrup 
Nim Skole og Børnehus | 3.873   - 504,438 kr. horsens_nim 
Sdr. Vissing Skole - - - -
Hovedgård Skole, folkeskoleafdeling | 3.576   0.0 | - horsens_hovedgaard 
Søvind Skole | 3.523   - 512,497 kr. horsens_soevind 
Østbirk Skole | 3.556   0.0 | 505,127 kr. horsens_oestbirk 
Gedved Skole | 3.812   0.0 | 528,580 kr. horsens_gedved 
Dagnæsskolen | 3.683   0.0 | 460,442 kr. horsens_dagnaes 
Egebjergskolen | 3.686   0.0 | 503,537 kr. horsens_egebjerg 
Endelave Skole - - - horsens_endelave 
Hattingskolen - - - -
Langmarkskolen | 3.651   0.0 | 314,074 kr. horsens_langmark 
Søndermarkskolen - - - -
Stensballeskolen | 3.717   0.0 | 574,247 kr. horsens_stensballe 
Lundskolen | 3.641   0.0 | 487,076 kr. horsens_lund 
Østerhåbskolen | 3.686   0.0 | 507,642 kr. horsens_hatting 
Østerhåbskolen | 3.686   0.0 | 507,642 kr. horsens_torsted 
Bankagerskolen | 3.668   0.0 | 508,150 kr. horsens_bankager 
Højvangskolen, folkeskoleafdeling | 3.697   0.0 | - -
Slotsskolen - - - -
Horsens Byskole, folkeskoleafdeling | 3.421   0.0 | - horsens_midtby 
Horsens Byskole, folkeskoleafdeling | 3.421   0.0 | - horsens_slot 
Horsens Byskole, folkeskoleafdeling | 3.421   0.0 | - horsens_soendermark 
Learnmark Horsens, Step 10 - - - -
Højvangskolen - - - horsens_hoejvang 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Horsens Kommune

I Horsens Kommune er der 5 Privatskoler.

Privatskoler i Horsens Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Tønning-Træden Friskole 0.0 |
Bakkelandets Friskole -
Vestbirk Friskole -
Hulvej Privatskole 0.0 |
Sct Ibs Skole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Horsens Kommune

Der er 2 Ghettoområder i Horsens Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Sundparken Horsens 1462 43.0 69.2 1.46 80.3 55.7
Sønderbro Horsens 1501 39.4 42.3 1.67 69.0 58.0