DinGeo — i hele Danmark

Solrød Kommune

Solrød Kommune har 22.147 indbyggere, hvilket gør kommunen til landets 11. mindste kommune. Kommunen har et årligt budget på 1.4 mia. kroner.

Solrød adskiller sig fra landets øvrige kommuner ved at have relativt lave udgifter til musikarrangementer, museer, kollektiv trafik og kontanthjælp. Omvendt bruger kommunen mange penge på beskæftigelsesindsats, det vil hovedsageligt sige drift af jobcentre, løntilskud til ansatte i kommuner og seniorjob.

Kommunen har længe været styret af partiet Venstre, og man har i modsætning til de socialdemokratiske nabokommuner syd for København ikke bygget så mange almennyttige boliger. Boligområderne i Solrød Kommune domineres derfor af parcel- og rækkehuse.


Kontakt

Adresse:
Solrød Kommune
Solrød Center 1,
2680 Solrød Strand

Email:
kommune@solrod.dk

Webside:
www.solrod.dk

Nøgletal for Solrød Kommune

Dårligt helbred #15/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 10 procent af indbyggerne i Solrød Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et under landsgennemsnittet og tyder på en relativ sund gennemsnitlig befolkning.

Middellevetid #11/98

Middellevetiden i Solrød Kommune er 81.7 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Solrød Kommune sig på plads nr. 11. Over de sidste fire år er middellevetiden i Solrød Kommune øget med 1.8 år.

! Alkoholforbrug #68/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Solrød Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 8.9 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Solrød Kommune på en 68. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #12/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Solrød Kommune, der ryger. I 2013 røg 17.6 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #35/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Solrød Kommune er det desværre kun 28.5 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Solrød Kommune på en 35. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #38/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Solrød Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 14.7 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 38. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #92/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Solrød Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1833 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1680 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #5/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Solrød Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 13.3 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #21/98

I 2019 var 1.2 per 1000 indbyggere i Solrød Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #65/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 65 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Solrød Kommune behandlet 779 byggesager med 1 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 53 dage. Prisen var i 2019 604 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Solrød Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #27/98

Blandt Solrød Kommunes folkeskoleelever trives 33.4 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 27. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (33.4 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #2/98

Solrød Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.355. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 2. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #12/98

I 2017 var Solrød Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.5. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #5/96

I 2018 var 1.4 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Solrød Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #91/98

Der er i Solrød Kommune 37.8 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 91. plads.

Anbragte Børn #24/98

0.6 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 24. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #27/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Solrød Kommune 75.0 procent.Det placerer kommunen på en flot 27. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Solrød Kommune her »
! Udgifter til idræt #34/98

Solrød Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Solrød Kommune i gennemsnit 954 kr. om året pr. borger på idræt. 652 kr. på drift og 302 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #84/98

Solrød Kommune har 14.5 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 84. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #47/98

Borgerne i Solrød Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.2 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #44/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Solrød Kommune 5.4 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #6/98

I 2017 var der i Solrød Kommune 0.8 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #66/98

I 2017 var der i Solrød Kommune 38.6 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #9/98

Solrød Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 241,430 kr.Det er den 9. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #3/98

Solrød Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 52,911 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #10/98

I Solrød Kommune er der 5.1 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 10. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #17/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Solrød Kommune 24.6 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 17 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #12/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Solrød Kommune 20.95, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 12 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #31/98

Solrød Kommune har en langfristet gæld på 13,293 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Solrød Kommune på en flot 31. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #5/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 80.7 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Solrød Kommune på en flot 5. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 80.9 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #23/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Solrød Kommune at vokse med 7.9 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #9/98

I Solrød Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.1 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #8/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Solrød Kommune var 383,499 kr. Det er en den 8. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #13/98

2.1 procent af befolkningen i Solrød Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #7/98

Der er jobvækst Solrød Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 5.8 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Solrød Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Solrød Kommune
Der er 187 boliger til salg i Solrød Kommune

Dags dato (2. december 2023) er der 187 boliger til salg i Solrød Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 788 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Solrød Kommune:

Se alle boliger til salg i Solrød Kommune her »

Grundskoler i Solrød Kommune

Folkeskoler i Solrød Kommune


Solrød Kommune er inddelt i 4 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 6 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Solrød Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 55,753 kr., er den 5. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Solrød Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Solrød Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Solrød Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Havdrup Skole | 3.554   0.0 | 493,397 kr. solroed-havdrup 
Uglegårdsskolen - Jersie Afdeling - - - solroed-uglegaard 
Uglegårdsskolen | 3.637   0.0 | - solroed-uglegaard 
Munkekærskolen | 3.520   0.0 | 585,153 kr. solroed-munkekaer 
10Solrød - - - -
Uglegårdsskolen - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Solrød Kommune

I Solrød Kommune er der 3 Privatskoler.

Privatskoler i Solrød Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Sydkystens Privatskole 0.0 |
Køge Bugt Privatskole 0.0 |
Jersie Privatskole -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.