DinGeo — i hele Danmark

Viborg Kommune

Viborg Kommune har 96.477 indbyggere, hvilket gør den til landets niendestørste målt på indbyggerantal. Kommunen har et årligt budget på 5.9 mia. kroner. Borgmester siden 2017 er Ulrik Wilbek fra Venstre.

Viborg Kommune har relativt pæne nøgletal. Specielt på "Sundhed" er der flotte nøgletal, bl.a. med Danmarks 14'nde højeste middellevetid (blandt de 98 kommuner), med fysisk aktive borgere, der gennemsnitlig set er mådeholdne med alkoholindtag.

Viborg er en af de ældste byer i Danmark. Allerede fra den tidlige middelalder var den centrum for administration og landstinget for Nørrejylland havde sit sæde i byen. I 2007 fik kommunen hovedsædet for den nye Region Midtjylland og ifm. udflytning af statslige arbejdspladser har Viborg Kommune modtaget små 300 nye stillinger. Regionshospitalet Viborg er en af de største arbejdspladser i kommunen med omkring 2.900 ansatte.


Kontakt

Adresse:
Viborg Kommune
Prinsens Alle 5,
8800 Viborg

Email:
viborg@viborg.dk

Webside:
www.viborg.dk

Nøgletal for Viborg Kommune

Dårligt helbred #31/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 12 procent af indbyggerne i Viborg Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

Middellevetid #14/98

Middellevetiden i Viborg Kommune er 81.5 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Viborg Kommune sig på plads nr. 14. Over de sidste fire år er middellevetiden i Viborg Kommune øget med 1.0 år.

Alkoholforbrug #3/98

Relativt få indbyggere i Viborg Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 5.5 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Viborg Kommune på en 3. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #35/98

Der er desværre en del rygere i Viborg Kommune. I 2013 røg 20.6 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #27/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Viborg Kommune er det heldigvis hele 29.5 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Viborg Kommune på en 27. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #41/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Viborg Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 15.1 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 41. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #59/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Viborg Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1651 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1576 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #72/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Viborg Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.9 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #51/98

I 2019 var 1.6 per 1000 indbyggere i Viborg Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #21/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 21 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Viborg Kommune behandlet 5299 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 65 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Viborg Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Viborg Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #36/98

Blandt Viborg Kommunes folkeskoleelever trives 31.9 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 36 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (31.9 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #36/98

Viborg Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.092. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 36. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #30/98

I 2017 var Viborg Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.1. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #32/96

I 2018 var 2.6 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Viborg Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 32. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #66/98

Der er i Viborg Kommune 54.7 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 66. plads.

Anbragte Børn #25/98

0.7 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 25. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #45/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Viborg Kommune 73.3 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 45. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Viborg Kommune her »
! Udgifter til idræt #37/98

Viborg Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Viborg Kommune i gennemsnit 941 kr. om året pr. borger på idræt. 698 kr. på drift og 243 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #45/98

Viborg Kommune har 17.3 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 45. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #43/98

Borgerne i Viborg Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.3 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #41/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Viborg Kommune 5.1 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #35/98

I 2017 var der i Viborg Kommune 1.5 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #20/98

I 2017 var der i Viborg Kommune 24.7 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #66/98

Viborg Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 170,175 kr.Det er den 66. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #33/98

Viborg Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 58,845 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #52/98

I Viborg Kommune er der 3.3 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 52. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #65/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Viborg Kommune 25.7 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 65 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #31/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Viborg Kommune 23.7, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 31 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #28/98

Viborg Kommune har en langfristet gæld på 12,797 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Viborg Kommune på en flot 28. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #47/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 76.2 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Viborg Kommune på 47. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 76.3 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #39/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Viborg Kommune at vokse med 4.2 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #46/98

I Viborg Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.5 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #51/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Viborg Kommune var 300,058 kr. Det er en den 51. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #38/98

3.2 procent af befolkningen i Viborg Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #68/98

Der er jobvækst Viborg Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 0.3 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Viborg Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Viborg Kommune
Der er 1059 boliger til salg i Viborg Kommune

Dags dato (1. december 2023) er der 1059 boliger til salg i Viborg Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 796 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Viborg Kommune:

Se alle boliger til salg i Viborg Kommune her »

Grundskoler i Viborg Kommune

Folkeskoler i Viborg Kommune


Viborg Kommune er inddelt i 26 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 29 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Viborg Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 62,264 kr., er den 24. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Viborg Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Viborg Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Viborg Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Skolefællesskabet Skals - Ulbjerg Skole - - - -
Skolefællesskabet Mønsted - Sparkær - - - -
Bjerringbro Skole | 3.500   - - -
Bjerringbro Skole (Koldskær) - 0.0 | - viborg_boegeskov 
Rødkærsbro skole | 3.561   0.0 | 444,712 kr. viborg_roedkaersbro 
Bjerringbro Skole (Vestre Ringvej) - 0.0 | - viborg_egeskov 
Mønsted Skole | 3.450   0.0 | 440,364 kr. viborg_moensted 
Sparkær Skole | 3.399   - 415,826 kr. viborg_sparkaer 
Stoholm Skole | 3.438   0.0 | 451,073 kr. viborg_stoholm 
Vestfjendsskolen | 3.627   0.0 | 444,552 kr. viborg_vestfjeld 
Frederiks Skole - 0.0 | - viborg_frederiks 
Karup Skole | 3.420   0.0 | 422,563 kr. viborg_karup 
Brattingsborgskolen | 3.783   - 487,138 kr. viborg_brattingmoeldrup 
Møldrup Skole | 3.624   0.0 | 454,350 kr. viborg_moeldrup 
Skals Skole | 3.686   0.0 | 448,586 kr. viborg_skals 
Ulbjerg Skole | 4.023   - 446,762 kr. viborg_ulbjergskals 
Hammershøj Skole - 0.0 | - viborg_hammershoej 
Sødalskolen | 3.527   0.0 | 290,343 kr. viborg_soedal 
Ørum Skole | 3.629   0.0 | 425,079 kr. viborg_oerum 
Møllehøjskolen | 3.685   - 493,148 kr. viborg_moellehoej 
Hald Ege Skole | 3.662   0.0 | 523,889 kr. viborg_haldege 
Løgstrup Skole | 3.658   0.0 | 497,481 kr. viborg_loegstrup 
Nordre Skole | 3.663   - - viborg_nordre 
Overlund Skole | 3.534   0.0 | 593,450 kr. viborg_overlund 
Søndre Skole | 3.650   0.0 | 469,628 kr. viborg_soendre 
Vestre Skole | 3.629   0.0 | 308,220 kr. viborg_vestre 
Vestervang Skole | 3.683   -1.0 | 485,838 kr. viborg_vestervangnordre 
Finderuphøj Skole | 3.733   - 462,950 kr. viborg_finderuphoej 
Houlkærskolen | 3.805   1.0 | 441,056 kr. viborg_hoikaer 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Viborg Kommune

I Viborg Kommune er der 11 Privatskoler.

Privatskoler i Viborg Kommune