DinGeo — i hele Danmark

Nybro Gasbehandlingsanlæg
Risikovirksomhed i Janderup

Nybro Gasbehandlingsanlæg på Nybrovej 185 (6851 Janderup) modtager naturgas fra Nordsøen til bearbejdning, rensning og kontrol, samt videreformidling til gasnettet. Der tilsættes f.eks. et svovlholdigt stof, som gør at naturgassen kan lugtes (røbestof).

Risikovurdering
Kolonne 3
naturgas

Nybro Gasbehandlingsanlæg er en Kolonne 3 risikovirksomhed (den højeste klassificering). Naturgas der ankommer til anlægget kan ikke lugtes selv ved store koncentrationer. Et større udslip af naturgas med høje koncentrationer kan medføre irritation, kvælningsfornemmelser og eventuelt vejrtrækningsstop. Ved meget høje koncentrationer i længere tid, kan påvirkningen være dødelig..

En ukontrollabel gasbrand kan brede sig til et oplag af svovlholdigt røbestof. Sker dette, kan der udvikles giftige røggasser, som ved indånding kan udvikle sig til lungeødem hos udsatte personer. Ved et gasudslip/brand vil der ske alarmering af de kommunale redningsberedskaber.

Luftfoto fra forår 2018 med grønfarvet markering af matriklen 23-Kærup By, Janderup, der hører til risikovirksomheden Nybro Gasbehandlingsanlæg på adressen Nybrovej 185 i Janderup. Se mange flere luftfoto her ».


Nybro Gasbehandlingsanlæg ligger i Varde Kommune og den tilsynsførende myndighed er Miljøstyrelsen. Syd- & Sønderjyllands politi har en beredskabsplan som du kan finde her ».

Risikovirksomhed Nybro Gasbehandlingsanlæg
Nybro Gasbehandlingsanlæg er en kolonne 3 risikovirksomhed i Varde Kommune.

Info om Risikovirksomheder:

Risikovirksomheder er virksomheder der fremstiller/opbevarer/bruger signifikante mængder af giftige, brandfarlige og/eller eksplosionsfarlige stoffer. Helt grundlæggende er der tale om virksomheder hvor uheld kan have meget alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø.

Der er speciallovgivning for de ca. 150 risikovirksomheder, der p.t. er udpeget i Danmark. Tilsynsførende myndighed skal kontrollere, at virksomhederne tager de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld. Samtidig skal Politiet udarbejde beredskapsplaner hvis et uheld finder sted. Læs mere om risikovirksomheder » eller se liste med alle danske risikovirksomheder »


Datakilder:
Digital MiljøAdministration