DinGeo — i hele Danmark

Allerød Kommune

Allerød Kommune har 24.942 indbyggere og et årligt budget på 1.7 mia. kroner. Allerød har målt pr. indbygger en høj skatteindtægt, og bidrager derfor også relativt meget til den kommunale udligningsordning.

Allerød Har landets tredjelaveste udgifter til kontanthjælp. Kun Læsø og Fanø bruger mindre på kontanthjælp end Allerød. Et andet område, hvor kommunen bruger få penge, er sygedagpenge. Omvendt bruger kommunen mange penge på folkeskoler. Den har desuden relativt høje udgifter til musikarrangementer, teatre samt dagtilbud til børn og unge.

Udover Allerød omfatter kommunen byerne Lillerød, Lynge-Uggeløse, Blovstrød, Vassingerød og Kollerød. Hele området har fra middelalderen været krongods, og de mange bynavneendelser på -rød tyder klart på omfattende kolonisation af området ved rydning af skov i den tidlige middelalder.


Kontakt

Adresse:
Allerød Kommune
Bjarkesvej,
3450 Allerød

Email:
kommunen@alleroed.dk

Webside:
www.alleroedkommune.dk

Nøgletal for Allerød Kommune

Dårligt helbred #5/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 8 procent af indbyggerne i Allerød Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et under landsgennemsnittet og tyder på en relativ sund gennemsnitlig befolkning.

Middellevetid #2/98

Middellevetiden i Allerød Kommune er 82.8 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Allerød Kommune sig på plads nr. 2. Over de sidste fire år er middellevetiden i Allerød Kommune øget med 1.4 år.

! Alkoholforbrug #76/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Allerød Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 9.5 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Allerød Kommune på en 76. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #4/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Allerød Kommune, der ryger. I 2013 røg 14.1 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #4/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Allerød Kommune er det heldigvis hele 33.4 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Allerød Kommune på en 4. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #9/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Allerød Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 9.8 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 9. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #75/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Allerød Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1727 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1560 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #2/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Allerød Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 12.7 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #6/98

I 2019 var 0.7 per 1000 indbyggere i Allerød Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #97/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 97 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Allerød Kommune behandlet 648 byggesager med 2 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 68 dage. Prisen var i 2019 836 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Allerød Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #16/98

Blandt Allerød Kommunes folkeskoleelever trives 35.4 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 16. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (35.4 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #21/98

Allerød Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.172. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 21. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #4/98

I 2017 var Allerød Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 8.1. Det er langt over 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #35/96

I 2018 var 2.7 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Allerød Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 35. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #9/98

Der er i Allerød Kommune 117.0 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 9. plads.

Anbragte Børn #22/98

0.6 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 22. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #4/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Allerød Kommune 81.1 procent.Det placerer kommunen på en flot 4. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Allerød Kommune her »
Udgifter til idræt #1/98

Allerød Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Allerød Kommune i gennemsnit 1836 kr. om året pr. borger på idræt. 1030 kr. på drift og 807 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #51/98

Allerød Kommune har 16.7 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 51. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #2/98

Borgerne i Allerød Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 10.0 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #54/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Allerød Kommune 6.0 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #82/98

I 2017 var der i Allerød Kommune 1.1 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #57/98

I 2017 var der i Allerød Kommune 35.9 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #7/98

Allerød Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 258,271 kr.Det er den 7. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #2/98

Allerød Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 52,431 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #2/98

I Allerød Kommune er der 6.3 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 2. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #14/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Allerød Kommune 24.3 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 14 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #23/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Allerød Kommune 23.8, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 23 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #19/98

Allerød Kommune har en langfristet gæld på 11,558 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Allerød Kommune på en flot 19. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #2/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 82.4 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Allerød Kommune på en flot 2. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 82.3 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #32/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Allerød Kommune at vokse med 5.5 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #31/98

I Allerød Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.3 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #5/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Allerød Kommune var 420,793 kr. Det er en den 5. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #1/98

1.2 procent af befolkningen i Allerød Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #61/98

Der er jobvækst Allerød Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 1.0 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Allerød Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Allerød Kommune
Der er 77 boliger til salg i Allerød Kommune

Dags dato (21. september 2023) er der 77 boliger til salg i Allerød Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 1103 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Allerød Kommune:

Se alle boliger til salg i Allerød Kommune her »

Grundskoler i Allerød Kommune

Folkeskoler i Allerød Kommune


Allerød Kommune er inddelt i 4 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 8 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Allerød Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 67,485 kr., er den 41. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Allerød Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Allerød Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Allerød Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Blovstrød Skole | 3.765   0.4 | 654,093 kr. alleroed-blovstroed 
Lynge Skole | 3.635   0.2 | - alleroed-lynge 
Skovvangskolen - 0.0 | - alleroed-lillevang 
Lillerød Skole - 0.0 | - alleroed-lillevang 
Kratbjergskolen afd. Engholm | 3.671   -0.1 | - alleroed-kratbjerg 
Kratbjergskolen afd. Ravnsholt | 3.622   -0.1 | - alleroed-kratbjerg 
Kratbjergskolen - - - -
Lillevang Skole | 3.782   - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.