DinGeo — i hele Danmark

Lynge Skole
Folkeskole i Allerød Kommune


Antal Elever
620
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,6
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,2
Mere Info 
Social Trivsel
4,1
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,7
Mere Info 
Ro og Orden
3,9
Mere Info 
Inspiration
3,2
Mere Info 
Elevfravær
4,7%
Mere Info 
Dansk Herkomst
94,0%
Mere Info 
Udgift per elev
80.841 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
29.779
Mere Info 
Boliger til salg
22
Mere Info 

Lynge Skole

Lynge Skole
Lynge Skole i Allerød Kommune.

Adresse:
Lynge Skole
Ved Gadekæret 15,
3540 Lynge

Skoleleder:
Thomas Kirkegaard

Telefon:
4812 6800

Email:
lynge.skole@alleroed.dk

Webside:
http://www.lyngeskole.dk

Læs mere om skoledata »

Lynge Skole

Lynge Skole er en folkeskole i Allerød Kommune, der hører til skoledistriktet Lynge Skole. Allerød Kommune har såkaldte flydende skoledistrikter, hvilket betyder at skoledistrikterne kan tilpasses årligt, så klasserne sammensættes optimalt i forhold til størrelse, hensyn til søskende og afstand til skole. Kommunen viser på deres hjemmeside hvilket skoledistrikt en adresse hører til her »

Lynge Skole har et rigtig flot karaktergennemsnit. Skolens positive undervisningseffekt indikerer at den har et godt læringsmiljø, der løfter elevernes kundskaber.

Lynge Skole ligger i Allerød Kommune. Skolen har 720 elever og 95 ansatte og eleverne er fordelt i 35 klasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 22,8. Vi har tre klasser på hver årgang, på nær vores nye børnehaveklasser, der kun er to klasser i dette skoleår.

- Du kan finde mere information på skolens egen hjemmeside: Lynge Skole

Lynge Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Lynge Skole. Du kan se alle Allerød Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: Fælles Kommunalt GeodatasamarbejdeKaraktergennemsnit på Lynge Skole

Karaktergennemsnit i 2021   8.6

Lynge Skole havde i 2020/21 et flot karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen. Skolen klarer sig specielt godt i Dansk hvor den ligger hele 1.1 karakterpoint over landsgennemsnittet.

De flotte karakterer peger på en god skole med dygtige elever.

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Lynge Skole8.8 7.9 8.8 9.1 8.6
Allerød Kommune 8.9 8.2 9.48.7 8.8
Landsgennemsnit 7.8 7.1 8.78.07.8

Stabilt karaktergennemsnit

Lynge Skole har over de sidste ti år haft et nogenlunde uforanderligt karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Lynge Skole dækkende ti år fra 2012 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2019   0.2

Lynge Skole er dygtige til at løfte eleverne fagligt som indikeret af en positiv undervisningseffekt på 0.2. Den positive undervisningseffekt betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er bedre end forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Lynge Skole er nummer 4 blandt grundskolerne i Allerød Kommune.

Note: Cepos kan ikke opgøre undervisningseffekten for 2020 og 2021 pga aflyste eksamner. Desuden har Børne- og Undervisningsministeriet ikke beregnet den socioøkonomisk reference for 2020.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 8 grundskoler i Allerød Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik

Trivsel på Lynge Skole

! Trivsel   3.61

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Lynge Skole er under landsgennemsnittet. Lav trivsel er problematisk og kan bl.a. have negativ indflydelse på elevernes læring.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Lynge Skole:

Den sociale trivsel på Lynge Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 4.08, hvilket er den 489 højeste blandt de 1349 grundskoler, der deltog i 2021-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Lynge Skole har en faglig trivsel 3.69, der er over gennemsnittet. Det er faktisk den 389. bedste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Lynge Skole scorer fint på ro og orden 3.90, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 445. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Lynge Skole har en gennemsnitlig score: 3.16, hvilket er lidt under gennemsnittet. Det er den 865. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Lynge Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2021-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 8 grundskoler i Allerød Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Lynge Skole

! Fravær 2020/21

Lynge Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 4,7 procent. Det er et relativt højt fravær, dog stadig lidt lavere end landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Lynge Skole hele 9,5 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Lynge Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 8 grundskoler i Allerød Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Lynge Skole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 94 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 13 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

! Faldende Elevtal

Der er 620 elever på Lynge Skole. Elevtallet har gennemsnitlig set over de sidste 13 år oplevet årlige fald på ca. 2,1 procent. Faldet kan skyldes skoledistriktets demografi, men kunne måske også indikere at nogle forældre fravælger skolen.

Elevtal opdelt efter herkomst på Lynge Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 8 grundskoler i Allerød Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Lynge Skole er en folkeskole med 702 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Lynge Skole ligger i Allerød Kommune, der årligt investerer 80,841 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 20. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Allerød Kommune er en af de danske kommuner med de bedste forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Lynge Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 8 grundskoler i Allerød Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Lynge Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Lynge Skole har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 17 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 20.807 til 40.886 kr/m2, med et gennemsnit på 29.779 kr/m2 (median 29.088 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 17 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


22 boliger til salg

Med 22 boliger til salg (30. september 2022) i skoledistrikt Lynge Skole er der et vist udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden sorterer boligerne på andre DinGeo-unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Lynge Skole her »

Grundskoler i Allerød Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Blovstrød Skole 3.701 | 0.4 | 654,093 kr. Se på kort
Kratbjergskolen afd. Engholm 3.534 | -0.1 | - Se på kort
Kratbjergskolen afd. Ravnsholt 3.590 | -0.1 | - Se på kort
Lillerød Skole - 0.0 | - Se på kort
  Lynge Skole 3.609 | 0.2 | - Se på kort
Skovvangskolen - 0.0 | - Se på kort
Kratbjergskolen - - - Se på kort
Lillevang Skole 3.607 | - - Se på kort

Kommunens 8 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »