DinGeo — i hele Danmark

Faxe Kommune

Faxe Kommune har 35.916 indbyggere og et årligt budget på 2.2 mia. kroner. Faxe Kommune blev dannet med kommunalreformen i 2007 ved sammenlægning af Haslev, Fakse og Rønnede. Kommunen har tidligere været styret af Socialdemokraterne, men siden 2017 har Ole Vive fra Venstre været borgmester. Det administrative centrum er Haslev.

Faxe er en sund kommune med relativt få rygere, lavt alkoholforbrug og fysisk aktive indbyggere (se nøgletal nedenfor). Der er stor udpendling fra kommunen; ca. 30% af alle erhvervsaktive pendler dagligt især til København ad Sydmotorvejen. Der er dog også store virksomheder som Fakse Kalkbrud, Faxe Bryggeri A/S (fusioneret med Royal Unibrew) og lakridsfabrikken Haribo.

Faxe kommune er rig på flotte Romanske kirker og Store hovedgårde, der vidner om en bebyggelsesmæssig og økonomisk ekspansion i middelalderen. De to største hovedgårde er Bregentved og Gisselfeld. Bregentved nævnes først gang i 1319, da kong Erik Menved skænkede Bregentved til Ringsted Kloster. Gisselfeld kendes ligeledes fra 1300-t. og har været i skiftende adelsslægters besiddelse.


Kontakt

Adresse:
Faxe Kommune
Frederiksgade 9,
4690 Haslev

Email:
kommunen@faxekommune.dk

Webside:
www.nyfaxe.dk

Nøgletal for Faxe Kommune

! Dårligt helbred #47/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 13 procent af indbyggerne i Faxe Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #76/98

Middellevetiden i Faxe Kommune er 79.8 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Faxe Kommune sig på plads nr. 76. Over de sidste fire år er middellevetiden i Faxe Kommune øget med 0.8 år.

Alkoholforbrug #32/98

Relativt få indbyggere i Faxe Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.2 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Faxe Kommune på en 32. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #23/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Faxe Kommune, der ryger. I 2013 røg 19.6 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #20/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Faxe Kommune er det heldigvis hele 30.0 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Faxe Kommune på en 20. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #86/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Faxe Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 18.1 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 86. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #56/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Faxe Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1640 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1489 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #36/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Faxe Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.8 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #34/98

I 2019 var 1.4 per 1000 indbyggere i Faxe Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #61/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 61 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Faxe Kommune behandlet 1631 byggesager med 4 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 19 dage. Prisen var i 2019 646 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Faxe Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #91/98

Blandt Faxe Kommunes folkeskoleelever trives 25.3 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 91 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (25.3 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #81/98

Faxe Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.162. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 81. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #71/98

I 2017 var Faxe Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.6. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #38/96

I 2018 var 2.9 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Faxe Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 38. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #84/98

Der er i Faxe Kommune 47.7 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 84. plads.

! Anbragte Børn #62/98

1.0 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 62. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #77/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Faxe Kommune 70.2 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 77. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Faxe Kommune her »
! Udgifter til idræt #80/98

Faxe Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Faxe Kommune i gennemsnit 650 kr. om året pr. borger på idræt. 469 kr. på drift og 181 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #67/98

Faxe Kommune har 15.6 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 67. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #78/98

Borgerne i Faxe Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.3 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #21/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Faxe Kommune 4.2 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #71/98

I 2017 var der i Faxe Kommune 2.1 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #39/98

I 2017 var der i Faxe Kommune 30.2 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #63/98

Faxe Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 171,055 kr.Det er den 63. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #37/98

Faxe Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 59,221 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #46/98

I Faxe Kommune er der 3.4 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 46. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #80/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Faxe Kommune 26.1 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 19 højeste skatteprocent blandt landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #49/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Faxe Kommune 25.0, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 49 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #25/98

Faxe Kommune har en langfristet gæld på 12,505 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Faxe Kommune på en flot 25. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #39/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 76.7 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Faxe Kommune på 39. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 76.6 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #50/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Faxe Kommune at vokse med 3.0 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #35/98

I Faxe Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.4 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #43/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Faxe Kommune var 310,076 kr. Det er en den 43. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #91/98

5.2 procent af befolkningen i Faxe Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #66/98

Der er jobvækst Faxe Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 0.5 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Faxe Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Faxe Kommune
Der er 360 boliger til salg i Faxe Kommune

Dags dato (2. december 2023) er der 360 boliger til salg i Faxe Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 788 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Faxe Kommune:

Se alle boliger til salg i Faxe Kommune her »

Grundskoler i Faxe Kommune

Folkeskoler i Faxe Kommune


Faxe Kommune er inddelt i 3 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 17 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Faxe Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 61,619 kr., er den 21. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Faxe Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Faxe Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Faxe Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Midtskolen - - - -
Ung Faxe - 10. klasse - - - -
Østskolen - - - -
Vestskolen - - - -
Vestskolen, Vibeengskolen | 3.611   - 476,920 kr. faxe-vest 
Midtskolen, Sofiendalskolen | 3.486   0.0 | 416,151 kr. faxe-midt 
Vestskolen, Nordskovskolen | 3.529   0.0 | 466,458 kr. faxe-vest 
Svalebækskolen - - - -
Vestskolen, Terslev Skole | 3.512   - 422,828 kr. faxe-vest 
Grøndalsskolen - - - -
Lysholm Skole - - - -
Østskolen, Hylleholt Skole | 3.499   0.0 | 413,656 kr. faxe-oest 
Østskolen, Karise Skole | 3.526   0.0 | 440,320 kr. faxe-oest 
Spjellerup-Smerup Skole - - - -
Østskolen, Rolloskolen | 3.399   0.0 | 401,533 kr. faxe-oest 
Midtskolen, Bavneskolen | 3.508   0.0 | 462,138 kr. faxe-midt 
Midtskolen, Møllevangsskolen | 3.336   0.0 | 456,206 kr. faxe-midt 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Faxe Kommune

I Faxe Kommune er der 3 Privatskoler.

Privatskoler i Faxe Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Spjellerup Friskole 0.0 |
Haslev Privatskole 0.0 |
Druestrup Friskole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.