DinGeo — i hele Danmark

Holbæk Kommune

Holbæk Kommune har 70.950 indbyggere og et årligt budget på 4.3 mia. kroner. Borgmesteren Christina K. Hansen fra Socialdemokratiet er i midt-tyverne og Danmarks yngste borgmester nogensinde.

Holbæk Kommune er udfordret på nogle af nøgletallene og har blandt andet for mange svært overvægtige borgere med hele 18.8 procent af befolkningen på et BMI over 30. Til gengæld er der jobvækst og antallet af job i kommunen er vokset 3.3 procent siden 2015.

Holbæk Kommune har gode forbindelserne mod øst og til hovedstaden via Holbæk- og Vestmotorvejen, hvilket bl.a. har kunnet spores i udpendlingen, således at en stor del arbejder uden for kommunens grænser fortrinsvis i Hovedstadsområdet.


Kontakt

Adresse:
Holbæk Kommune
Kanalstræde 2,
4300 Holbæk

Email:
post@holb.dk

Webside:
www.holbaeknettet.dk

Nøgletal for Holbæk Kommune

! Dårligt helbred #88/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 16 procent af indbyggerne i Holbæk Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og langt over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #53/98

Middellevetiden i Holbæk Kommune er 80.5 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Holbæk Kommune sig på plads nr. 53. Over de sidste fire år er middellevetiden i Holbæk Kommune øget med 1.4 år.

! Alkoholforbrug #35/98

Der er en del i Holbæk Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.5 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Holbæk Kommune på en 35. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #62/98

Der er desværre en del rygere i Holbæk Kommune. I 2013 røg 22.1 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #47/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Holbæk Kommune er det desværre kun 27.2 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Holbæk Kommune på en 47. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #94/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Holbæk Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 18.8 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 94. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #48/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Holbæk Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1622 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1617 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #79/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Holbæk Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 16.1 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #21/98

I 2019 var 1.2 per 1000 indbyggere i Holbæk Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #83/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 83 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Holbæk Kommune behandlet 2740 byggesager med 1 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 54 dage. Prisen var i 2019 700 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Holbæk Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #81/98

Blandt Holbæk Kommunes folkeskoleelever trives 27.0 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 81 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (27.0 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #82/98

Holbæk Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.164. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 82. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #64/98

I 2017 var Holbæk Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.7. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #38/96

I 2018 var 2.9 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Holbæk Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 38. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #81/98

Der er i Holbæk Kommune 48.8 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 81. plads.

! Anbragte Børn #43/98

0.8 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 43. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #41/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Holbæk Kommune 73.7 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 41. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Holbæk Kommune her »
! Udgifter til idræt #45/98

Holbæk Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Holbæk Kommune i gennemsnit 849 kr. om året pr. borger på idræt. 580 kr. på drift og 270 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #39/98

Holbæk Kommune har 17.8 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 39. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #68/98

Borgerne i Holbæk Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.6 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #64/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Holbæk Kommune 6.9 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #61/98

I 2017 var der i Holbæk Kommune 1.9 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #48/98

I 2017 var der i Holbæk Kommune 33.3 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #44/98

Holbæk Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 179,101 kr.Det er den 44. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #45/98

Holbæk Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 60,016 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #56/98

I Holbæk Kommune er der 3.2 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 56. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #42/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Holbæk Kommune 25.3 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 42 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #54/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Holbæk Kommune 25.09, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 54 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #44/98

Holbæk Kommune har en langfristet gæld på 15,545 kr per indbygger.Det er danmarks 44. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #56/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 75.0 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Holbæk Kommune på 56. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 74.9 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #41/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Holbæk Kommune at vokse med 4.2 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #52/98

I Holbæk Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.6 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #34/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Holbæk Kommune var 318,977 kr. Det er en den 34. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #82/98

4.5 procent af befolkningen i Holbæk Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #30/98

Der er jobvækst Holbæk Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 3.3 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Holbæk Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Holbæk Kommune
Der er 607 boliger til salg i Holbæk Kommune

Dags dato (8. december 2023) er der 607 boliger til salg i Holbæk Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 787 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Holbæk Kommune:

Se alle boliger til salg i Holbæk Kommune her »

Grundskoler i Holbæk Kommune

Folkeskoler i Holbæk Kommune


Holbæk Kommune er inddelt i 5 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 40 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Holbæk Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 58,508 kr., er den 12. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Holbæk Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Holbæk Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Holbæk Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Katrinedalskolen - - - -
Skolen ved Tuse Næs - - - -
Engskovskolen - - - -
Kildevangens Skole - - - -
Elverdamsskolen - - - -
Tornvedskolen - - - -
Bjergmarkskolen - 0.0 | - holbaek-holbaek 
Isefjordskolen - - - -
Holbæk By Skole - - - -
Kildedamsskolen - - - -
Skovvejens Skole - - - -
Katrinedalskolen - - - -
Absalon og Orø Skole - - - -
St. Merløse, Stestrup og Ugerløse Skole - - - -
Vipperød og Ågerup Skole - - - -
Tuse og Udby Skole - - - -
Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole - - - -
10. klasse Holbæk, Nordvestsj. Erhvervs- og Gymnasieuddannelser - - - -
Børnehuset i Hagested - - - -
Orø Børnehus og Skole | 3.635   - - holbaek-holbaek 
Tuse Skole | 3.654   0.0 | - holbaek-katrinedal 
Udby Skole | 3.484   - - holbaek-katrinedal 
Vipperød Skole | 3.608   0.0 | - holbaek-kildedam 
Sofielundskolen, afdeling Østre - - - -
Ågerup Skole | 3.601   - - holbaek-kildedam 
Sofielundskolen, afdeling Bjergmarken - - - -
Absalonskolen | 3.593   0.0 | - holbaek-holbaek 
Holbæk 10. klassecenter | 3.489   - - -
Nr. Jernløse Skole | 3.616   0.0 | - holbaek-skovvejen 
Undløse Skole | 3.674   - - holbaek-skovvejen 
Katrinedalskolen, afdeling Kundby - - - -
Svinninge Skole | 3.312   0.0 | 433,447 kr. holbaek-katrinedal 
Gislinge Skole - - - holbaek-katrinedal 
Jyderup Skole | 3.420   0.0 | - holbaek-skovvejen 
Kildebjergskolen | 3.514   0.0 | - holbaek-skovvejen 
Knabstrup Skole - - - holbaek-skovvejen 
Stestrup Skole | 3.439   - - holbaek-kildedam 
St. Merløse Skole - - - holbaek-kildedam 
Tølløse Skole | 3.494   0.0 | - holbaek-kildedam 
Ugerløse Skole | 3.441   - - holbaek-kildedam 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Holbæk Kommune

I Holbæk Kommune er der 9 Privatskoler.

Ghettoområder i Holbæk Kommune

Der er 2 Ghettoområder i Holbæk Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Agervang Holbæk 1362 38.2 55.4 2.36 64.1 62.1
Ladegårdsparken Holbæk 1599 32.0 40.2 1.69 55.0 66.6