DinGeo — i hele Danmark

Thisted Kommune

Thisted Kommune har 43.826 indbyggere og et årligt budget på 2.8 mia. kroner. Thisted er en af de fattigere kommuner med relativt lave skatteindtægter pr. indbygger. Kommunen modtager derfor ca. 927 mio. kroner årligt fra den kommunale udligningsordning.

Set i forhold til Danmarks øvrige kommuner bruger Thisted få penge på fritidsfaciliteter (opførsel og drift af stadions, idrætsanlæg, svømmehaller og andre fritidsfaciliteter). Kun Vejen, Frederikssund og Bornholm bruger mindre på fritidsfaciliteter end Thisted. Et andet område, hvor kommunen bruger få penge, er personer med særlige behov (plejefamilier, botilbud, forebyggende foranstaltninger, ledsagerordninger og samværstilbud). Omvendt bruger kommunen mange penge på ældre og handicappede.Thisted adskiller sig desuden fra landets øvrige kommuner ved at have relativt høje udgifter til kirkegårde samt museer.

Thisted Kommune byder på et varieret landskab med større skovområder, Limfjorden og Vesterhavet. Thy blev i 2007 valgt som den første danske nationalpark med de store klithedelandskaber, der findes langs kysten mellem Hanstholm og Agger Tange.


Kontakt

Adresse:
Thisted Kommune
Asylgade 30,
7700 Thisted

Email:
thistedkommune@thisted.dk

Webside:
www.thisted.dk

Nøgletal for Thisted Kommune

! Dårligt helbred #88/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 16 procent af indbyggerne i Thisted Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og langt over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #76/98

Middellevetiden i Thisted Kommune er 79.8 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Thisted Kommune sig på plads nr. 76. Over de sidste fire år er middellevetiden i Thisted Kommune øget med 0.8 år.

! Alkoholforbrug #38/98

Der er en del i Thisted Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.6 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Thisted Kommune på en 38. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #33/98

Der er desværre en del rygere i Thisted Kommune. I 2013 røg 20.5 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #86/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Thisted Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 23.9 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Thisted Kommune på en 86. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #57/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Thisted Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 16.6 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 57. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #42/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Thisted Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1603 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1661 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #57/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Thisted Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.4 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #51/98

I 2019 var 1.6 per 1000 indbyggere i Thisted Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #1/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 1 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Thisted Kommune behandlet 2799 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 14 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Thisted Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Thisted Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #87/98

Blandt Thisted Kommunes folkeskoleelever trives 26.2 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 87 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (26.2 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #86/98

Thisted Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.196. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 86. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #91/98

I 2017 var Thisted Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.2. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #32/96

I 2018 var 2.6 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Thisted Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 32. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #74/98

Der er i Thisted Kommune 51.4 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 74. plads.

! Anbragte Børn #85/98

1.4 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 85. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #36/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Thisted Kommune 74.3 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 36. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Thisted Kommune her »
Udgifter til idræt #11/98

Thisted Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Thisted Kommune i gennemsnit 1271 kr. om året pr. borger på idræt. 1119 kr. på drift og 152 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #6/98

Thisted Kommune har 23.3 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 6. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #79/98

Borgerne i Thisted Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.2 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #22/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Thisted Kommune 4.3 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #71/98

I 2017 var der i Thisted Kommune 2.1 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #7/98

I 2017 var der i Thisted Kommune 19.6 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #85/98

Thisted Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 163,695 kr.Det er den 85. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #70/98

Thisted Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 62,157 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #85/98

I Thisted Kommune er der 2.7 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 14. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #52/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Thisted Kommune 25.5 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 52 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #32/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Thisted Kommune 23.75, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 32 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #55/98

Thisted Kommune har en langfristet gæld på 16,859 kr per indbygger.Det er danmarks 55. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #66/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 74.2 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Thisted Kommune på 66. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 74.0 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #87/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Thisted Kommune at falde med 3.0 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #87/98

I Thisted Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 1.1 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #89/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Thisted Kommune var 274,135 kr. Det er en den 10 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #39/98

3.2 procent af befolkningen i Thisted Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #81/98

De seneste års jobvækst er gået udenom Thisted Kommune. Antallet af job i kommunen er faldet 0.2 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Thisted Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Thisted Kommune
Der er 561 boliger til salg i Thisted Kommune

Dags dato (25. februar 2024) er der 561 boliger til salg i Thisted Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 603 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Thisted Kommune:

Se alle boliger til salg i Thisted Kommune her »

Grundskoler i Thisted Kommune

Folkeskoler i Thisted Kommune


Thisted Kommune er inddelt i 15 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 25 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Thisted Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 66,579 kr., er den 47. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Thisted Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Thisted Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Thisted Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
EUC Nordvest, 10. klasse - - - -
Hannæs-Østerild Skole, afdeling Vesløs - - - -
Hanstholm Skole | 3.587   0.0 | 393,208 kr. thisted_hanstholm 
Tømmerby-Lild Skole - - - -
Bedsted Skole | 3.671   - - thisted_bedsted 
Hurup Skole | 3.719   0.0 | 434,962 kr. thisted_hurup 
Koldby Skole | 3.737   - 451,626 kr. thisted_koldby 
Vestervig Skole | 3.553   - 433,377 kr. thisted_vestervig 
Campus 10 - - - -
Hillerslev Skole - - - -
Østerild Skole - - - -
Hundborg Skole - - - -
Nors Skole | 3.878   - 448,763 kr. thisted_nors 
Sennels Skole | 3.563   - 499,879 kr. thisted_sennels 
Sjørring Skole | 3.747   1.0 | 445,332 kr. thisted_sjoerring 
Skjoldborg Skole - - - -
Snedsted Skole | 3.663   0.0 | 418,802 kr. thisted_snedsted 
Stagstrup Skole - - - -
Tilsted Skole | 3.549   - 501,376 kr. thisted_tilsted 
Tingstrup Skole | 3.710   0.0 | 457,660 kr. thisted_tingstrup 
Hannæs-Østerild Skole | 3.704   0.0 | - thisted_hannaes 
Hannæs-Østerild Skole | 3.704   0.0 | - thisted_oesterild 
Vorupør Skole og Børnehus - - - -
Østre Skole | 3.719   1.0 | 354,797 kr. thisted_oestre 
Rolighedsskolen | 3.779   - 487,284 kr. thisted_rolighed 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Thisted Kommune

I Thisted Kommune er der 10 Privatskoler.

Privatskoler i Thisted Kommune


Ghettoområder i Thisted Kommune

Der er 1 Ghettoområder i Thisted Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Havrevej Thisted 1213 35.8 42.5 1.91 70.1 64.1