DinGeo — i hele Danmark

Nordvest Renseanlæg
Renseanlæg i Odense kommune

Nordvest Renseanlæg er et stort renseanlæg med kapacitet til at behandle spildevand fra 48.300 personækvivalenter (én personækvivalent er den mængde spildevand en gennemsnitlig voksen person bidrager med pr. dag).

Spildevandsrensning på Nordvest Renseanlæg

Nordvest Renseanlæg er et MBNDKF renseanlæg. Det vil sige at anlægget hører til blandt de mest avancerede danske renseanlæg.

  • Spildevandet renses først mekanisk (M) ved at løbe igennem riste, således at faste genstande frasorteres. Det såkaldte ristegods, som eksempelvis klude, bind, vatpinde m.m. opsamles i en container og køres til forbrænding.
  • Dernæst renses biologisk (B) i luftningstanke. Biologisk rensning foregår ved at føre vandet igennem et eller flere biologiske filtre (tykke lag stenskærver med enorme mængder levende bakterier og andre mikroorganismer, der via respirationsprocessen nedbryder vandets indhold af organiske stoffer).
  • Nitrificering (N) er iltning af Ammonium til Nitrat (NO3).
  • Denitrifikation (D) udføres af bakterier således at Nitrat bliver omsat til frit kvælstof (N2), som afgives til atmosfæren.
  • Endelig udføres der kemisk (K) rensning ved at tilsætte spildevandet et eller flere kemiske stoffer, f.eks. jern eller aluminiumforbindelser. Derved startes en fældningsreaktion, som danner et tungopløseligt stof, der binder sig til det resterende slam, som bundfældes og kan frafiltreres.
  • Til sidst føres vandet igennem et sandfilter (F) m.h.p. rensning for finere partikler.

Udledning i Stavis Å

Efter behandling på Nordvest Renseanlæg (type MBNDKF) udledes det rensede spildevand i Stavis Å. Det rensede spildevand pumpes således 178 meter væk fra renseanlægget.

På luftfoto nedenfor er Nordvest Renseanlæg markeret med en stjerne () og udledningspunktet for det rensende spildevand er markeret med en grøn cirkel () Tryk eventuelt på knappen "Zoom til Udledningspunkt".

Luftfoto fra forår 2021. Nordvest Renseanlæg er markeret med en stjerne () og udledningspunktet i Stavis Å er markeret med en grøn cirkel ()


Mere information om Nordvest Renseanlæg

Du kan finde mere information om Nordvest Renseanlæg på websiden her ». Nordvest Renseanlæg ligger i Odense kommune. Find information om kommunens 3 renseanlæg her ».

Rensningsanlæg i Danmark:

Der eksisterer ca. 800 renseanlæg i Danmark, som behandler spildevand fra vores toiletter, køkkenvaske, industri, osv. DinGeo har samlet geodata og anden information om de 646 største anlæg; d.v.s. alle de anlæg, der behandler spildevand for mere end 100 personer.

Der kan være både lugt -og sundhedsmæssige overvejelser for naboerne til renseanlæg.

Renseanlæg er uæstetiske for både øje og sind og derfor ofte anlagt således at de ikke fanger øjet. Det er kan ligeledes være svært at finde information om nabolagets renseanlæg (muligvis også på grund af det uæstetiske aspekt). På DinGeo mener vi at alle geodata er vigtige for både boligkøbere og boligejere og vi viser derfor afstand til nærmeste renseanlæg for alle adresseopslag - Læs mere om renseanlæg og se liste alle danske anlæg her »


Datakilder:
Geodata om renseanlæg er stammer fra Arealinformation's WFS
Data om de enkelte renseanlæg hentes fra Miljøstyrelsen's oversigt over punktkilder 2017


Mere Info:
Læs mere og se alle 646 renseanlæg her »