DinGeo — i hele Danmark

Odense Kommune

Odense Kommune har 200.563 indbyggere, hvilket gør den til landets fjerdestørste målt på indbyggerantal. Kommunen har et årligt budget på 13 mia. kroner. Borgmester siden 2017 er Peter Rahbæk Juel fra Socialdemokratiet.

Odense Kommunes nøgletal er lidt under middel. Kommunen er hårdt plaget af høj arbejdsløshed - Ved sidste opgørelse i 2015 stod 69.5 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal, der placerer Odense Kommune på 95. plads blandt de 98 danske kommuner.

Odense har igennem flere år oplevet en vækst, der ikke er helt på niveau med de øvrige store danske byer København, Århus og Ålborg. En stor lysstrølehistorie er dog den fynske robot- og automationsklynge, der nu beskæftiger3.200 medarbejdere. Robot- og automationsklynge repræsenterer et unikt godt samarbejde mellem erhvervsliv, forskning, uddannelse og kommunerne i Udvikling Fyn.


Kontakt

Adresse:
Odense Kommune
Flakhaven 2,
5000 Odense C

Email:
odense@odense.dk

Webside:
www.odense.dk

Nøgletal for Odense Kommune

Dårligt helbred #31/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 12 procent af indbyggerne i Odense Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

! Middellevetid #47/98

Middellevetiden i Odense Kommune er 80.6 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Odense Kommune sig på plads nr. 47. Over de sidste fire år er middellevetiden i Odense Kommune øget med 1.7 år.

! Alkoholforbrug #72/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Odense Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 9.3 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Odense Kommune på en 72. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #69/98

Der er desværre alt for mange rygere i Odense Kommune. I 2013 røg 22.7 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #10/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Odense Kommune er det heldigvis hele 32.4 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Odense Kommune på en 10. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #28/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Odense Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 13.9 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 28. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #84/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Odense Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1768 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1615 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #67/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Odense Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.6 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #67/98

I 2019 var 1.8 per 1000 indbyggere i Odense Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #9/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 9 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Odense Kommune behandlet 6981 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 45 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Odense Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Odense Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #53/98

Blandt Odense Kommunes folkeskoleelever trives 30.1 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 53 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (30.1 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #28/98

Odense Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.138. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 28. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #21/98

I 2017 var Odense Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.2. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #61/96

I 2018 var 3.7 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Odense Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #40/98

Der er i Odense Kommune 72.6 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 40. plads.

! Anbragte Børn #44/98

0.8 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 44. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #80/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Odense Kommune 70.0 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 80. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Odense Kommune her »
! Udgifter til idræt #61/98

Odense Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Odense Kommune i gennemsnit 764 kr. om året pr. borger på idræt. 554 kr. på drift og 210 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #64/98

Odense Kommune har 15.9 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 64. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #66/98

Borgerne i Odense Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.6 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #86/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Odense Kommune 11.7 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #86/98

I 2017 var der i Odense Kommune 2.4 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #80/98

I 2017 var der i Odense Kommune 47.6 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #77/98

Odense Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 165,351 kr.Det er den 77. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #46/98

Odense Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 60,023 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #76/98

I Odense Kommune er der 2.8 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 23. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #42/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Odense Kommune 25.3 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 42 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #19/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Odense Kommune 21.71, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 19 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #10/98

Odense Kommune har en langfristet gæld på 9,237 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Odense Kommune på en flot 10. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #95/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 69.5 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Odense Kommune på 95. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 69.5 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #22/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Odense Kommune at vokse med 7.9 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #22/98

I Odense Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.2 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #87/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Odense Kommune var 277,191 kr. Det er en den 12 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #45/98

3.3 procent af befolkningen i Odense Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #44/98

Der er jobvækst Odense Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 2.5 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Odense Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Odense Kommune
Der er 1114 boliger til salg i Odense Kommune

Dags dato (22. september 2023) er der 1114 boliger til salg i Odense Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 1114 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Odense Kommune:

Se alle boliger til salg i Odense Kommune her »

Grundskoler i Odense Kommune

Folkeskoler i Odense Kommune


Odense Kommune er inddelt i 33 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 37 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Odense Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 63,682 kr., er den 66. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Odense Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Odense Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Odense Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Agedrup Skole | 3.553   -0.4 | 480,966 kr. odense_agedrup 
Dalumskolen | 3.616   -0.3 | 436,398 kr. odense_dalum 
Ejbyskolen - - - -
Hjalleseskolen | 3.721   -0.4 | 489,393 kr. odense_hjallese 
Hunderupskolen | 3.658   0.1 | 653,398 kr. odense_hunderup 
Højby Skole | 3.452   -0.2 | 466,736 kr. odense_hoejby 
Højmeskolen | 3.572   -1.0 | 458,725 kr. odense_hoejme 
Højstrupskolen - - - -
Korup Skole | 3.578   -0.3 | 472,675 kr. odense_korup 
Ejerslykkeskolen | 3.527   0.7 | 290,679 kr. odense_ejerslykke 
Kroggårdsskolen | 3.592   0.1 | 480,794 kr. odense_kroggaard 
Lumby Skole | 3.747   - 491,407 kr. odense_lumby 
Munkebjergskolen | 3.680   -0.2 | 393,867 kr. odense_munkebjerg 
Næsby Skole | 3.526   -0.7 | 434,605 kr. odense_naesby 
Provstegårdskolen | 3.558   0.4 | 326,544 kr. odense_provstegaard 
Paarup Skole | 3.582   -0.7 | 526,349 kr. odense_paarup 
Rasmus Rask-Skolen | 3.587   0.6 | 528,940 kr. odense_rasmusrask 
Risingskolen | 3.656   0.1 | 336,407 kr. odense_rising 
Sanderumskolen | 3.652   0.3 | 515,964 kr. odense_sanderum 
Sct Hans Skole | 3.621   -0.4 | 446,112 kr. odense_skthans 
Seden Skole | 3.703   -0.1 | 380,026 kr. odense_seden 
Skt Klemensskolen | 3.465   -0.3 | 462,506 kr. odense_sktklemens 
Spurvelundskolen | 3.781   - 509,775 kr. odense_spurvelund 
Stige Skole | 3.797   - 462,320 kr. odense_stige 
Tarup Skole | 3.609   -0.3 | 500,413 kr. odense_tarup 
Tingkærskolen | 3.480   0.1 | 425,895 kr. odense_tingkaer 
Tingløkkeskolen | 3.703   0.0 | 537,401 kr. odense_tingloekke 
Ubberud Skole | 3.464   0.0 | 519,961 kr. odense_ubberud 
Vestre Skole | 3.711   -0.2 | 308,220 kr. odense_vestre 
Åløkkeskolen | 3.632   - 526,880 kr. odense_aaloekkeskolden 
Rosengårdskolen | 3.635   0.3 | 321,876 kr. odense_rosengaard 
Odinskolen | 3.708   0.2 | 264,132 kr. odense_abildgaard 
Humlehaveskolen - - - -
Søhusskolen | 3.465   0.4 | 478,396 kr. odense_soehus 
Holluf Pile Skole | 3.715   0.4 | 426,610 kr. odense_hollufpile 
H. C. Andersen Skolen - 0.4 | - odense_hcandersen 
Tornbjerg Skole - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Odense Kommune

I Odense Kommune er der 19 Privatskoler.

Ghettoområder i Odense Kommune

Der er 5 Ghettoområder i Odense Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Ejerslykke Odense 1176 38.0 49.0 1.45 55.5 63.5
Højemarksvej-kvarteret Odense 1049 41.1 31.6 1.89 45.7 63.8
Højstrupvej-kvarteret Odense 1378 36.2 30.7 1.63 48.2 64.3
Solbakken mv Odense 1255 33.8 53.1 1.98 61.2 57.7
Vollsmose Odense 6870 48.1 76.5 2.52 75.4 54.4