DinGeo — i hele Danmark

Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune har 48.736 indbyggere og et årligt budget på 3.3 mia. kroner. Kommunens administrative centrum ligger i byen Kalundborg og Martin Damm fra Venstre har siden 2009 været borgmester.

Kalundborg Kommune har ud over en smuk og varieret natur, også et veludviklet erhvervsliv. Kommunen huser Kalundborg Symbiose, der er et kilometerlangt netværk af rør hvor en række store virksomheder som Novo Nordisk, Novozymes, Energi E2 og Statoils Raffinader cirkulerer damp, spildevand og andre restprodukter. Et af Danmarks – og verdens – bedste og mest konkrete eksempler på cirkulær økonomi.


Kontakt

Adresse:
Kalundborg Kommune
Klosterparkvej 7,
4400 Kalundborg

Email:
kalundborg@kalundborg.dk

Webside:
www.kalundborg.dk

Nøgletal for Kalundborg Kommune

! Dårligt helbred #76/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 15 procent af indbyggerne i Kalundborg Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #75/98

Middellevetiden i Kalundborg Kommune er 79.9 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Kalundborg Kommune sig på plads nr. 75. Over de sidste fire år er middellevetiden i Kalundborg Kommune øget med 1.9 år.

! Alkoholforbrug #88/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Kalundborg Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 10.6 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Kalundborg Kommune på en 88. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #57/98

Der er desværre en del rygere i Kalundborg Kommune. I 2013 røg 21.9 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #83/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Kalundborg Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 24.2 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Kalundborg Kommune på en 83. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #84/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Kalundborg Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 18.0 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 84. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #94/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Kalundborg Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1877 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1423 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #87/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Kalundborg Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 16.5 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #76/98

I 2019 var 2.0 per 1000 indbyggere i Kalundborg Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #30/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 30 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Kalundborg Kommune behandlet 1733 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 46 dage. Prisen var i 2019 514 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Kalundborg Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #96/98

Blandt Kalundborg Kommunes folkeskoleelever trives 23.3 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 96 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (23.3 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #96/98

Kalundborg Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.449. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 96. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #91/98

I 2017 var Kalundborg Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.2. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #74/96

I 2018 var 4.6 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Kalundborg Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #22/98

Der er i Kalundborg Kommune 89.1 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 22. plads.

! Anbragte Børn #87/98

1.4 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 87. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #81/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Kalundborg Kommune 69.8 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 81. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Kalundborg Kommune her »
! Udgifter til idræt #33/98

Kalundborg Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Kalundborg Kommune i gennemsnit 958 kr. om året pr. borger på idræt. 664 kr. på drift og 293 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #60/98

Kalundborg Kommune har 16.2 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 60. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #91/98

Borgerne i Kalundborg Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 4.5 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #44/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Kalundborg Kommune 5.4 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #61/98

I 2017 var der i Kalundborg Kommune 1.9 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #36/98

I 2017 var der i Kalundborg Kommune 29.8 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #53/98

Kalundborg Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 175,907 kr.Det er den 53. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #81/98

Kalundborg Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 64,122 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #90/98

I Kalundborg Kommune er der 2.6 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 9. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #25/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Kalundborg Kommune 25.0 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 25 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #98/98

I 2018 er grundskyldspromillen i Kalundborg Kommune 34.0, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 1 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2018 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #17/98

Kalundborg Kommune har en langfristet gæld på 11,324 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Kalundborg Kommune på en flot 17. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #85/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 72.0 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Kalundborg Kommune på 85. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 72.2 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #67/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Kalundborg Kommune at vokse med 0.6 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #65/98

I Kalundborg Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.7 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #41/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Kalundborg Kommune var 313,421 kr. Det er en den 41. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #96/98

5.6 procent af befolkningen i Kalundborg Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #79/98

Der er jobvækst Kalundborg Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 0.0 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Kalundborg Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Kalundborg Kommune
Der er 659 boliger til salg i Kalundborg Kommune

Dags dato (11. april 2021) er der 659 boliger til salg i Kalundborg Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 453 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Kalundborg Kommune:

Se alle boliger til salg i Kalundborg Kommune her »

Grundskoler i Kalundborg Kommune

Folkeskoler i Kalundborg Kommune


Kalundborg Kommune er inddelt i 16 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 17 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Kalundborg Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 66,153 kr., er den 52. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Kalundborg Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Kalundborg Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Kalundborg Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Firhøjskolen | 3.478   -0.3 | 421,483 kr. 233 kalundborg-firhoej 
Gørlev Skole | 3.380   -0.4 | 390,714 kr. 237 kalundborg-goerlev 
Hvidebækskolen | 3.471   -1.0 | 407,178 kr. 332 kalundborg-hvidebaek 
Høng Skole | 3.537   -0.4 | 407,458 kr. 526 kalundborg-hoeng 
Kirke-Helsinge Skole | 3.434   -0.2 | 433,885 kr. 188 kalundborg-kirkehelsinge 
Nyrupskolen | 3.624   0.2 | 510,102 kr. 410 kalundborg-nyrup 
Rynkevangskolen | 3.513   -0.9 | 347,973 kr. 418 kalundborg-rynkevang 
Skolen på Herredsåsen | 3.595   -0.4 | 395,291 kr. 878 kalundborg-herredsaasen 
Svebølle Skole | 3.514   -0.7 | 403,762 kr. 280 kalundborg-sveboelle 
Sejerø Skole | 3.763   - - 20 kalundborg-sejeroe 
Rørby Skole | 3.545   - 474,701 kr. 125 kalundborg-roerby 
Buerup Skole | 3.763   - 465,375 kr. 84 kalundborg-buerup 
Løve-Ørslev Skole | 3.680   - 433,669 kr. 99 kalundborg-loeve 
Raklev Skole | 3.584   - 496,918 kr. 185 kalundborg-raklev 
Røsnæs Skole og Børnehus | 3.699   - 421,236 kr. 77 -
Tømmerup Skole | 3.782   - 416,807 kr. 106 kalundborg-toemmerup 
Årby Skole | 3.613   - 435,246 kr. 162 kalundborg-aarby 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Kalundborg Kommune

I Kalundborg Kommune er der 9 Privatskoler.

Privatskoler i Kalundborg Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Bregninge-Bjergsted Friskole -0.1 | 113
Friskolen og Idrætsefterskolen Ubby -0.8 | 180
Højbo Friskole 0.2 | 185
Høng Privatskole 0.1 | 171
Kalundborg Friskole -0.5 | 204
Sæby-Hallenslev Friskole 0.1 | 140
Tømmerup Fri- og Efterskole -0.5 | 178
Vinde Helsinge Friskole 0.3 | 187
Reerslev Friskole - 0
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.