DinGeo — i hele Danmark

Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune har 29.446 indbyggere og et årligt budget på 1.9 mia. kroner. Borgmester siden 2010 er Morten Andersen fra Venstre. Ved sidste kommunalvalg i 2017 fik Venstre hele 40,1 procent af stemmerne i kommunen. Det administrative centrum er i Bogense.

Nordfyns Kommune har nøgletal, der placerer den i det brede midterfelt. Der er flotte nøgletal for "Børn og Unge", med god trivsel blandt kommunens folkeskoleelever og de klarer sig desuden bedre end forventet ved afgangseksamen, dokumenteret via den positive undervisningseffekt. Nordfyn har desuden den andenlaveste procentdel af svært overvægtige børn blandt 4.-6. klasseelever. Der er lidt mindre pæne nøgletal under "Økonomi" med relativt høj kommuneskat og grundskyldspromille.

Nordfyns Kommune har en del udpendling til Odense og Østjylland. Pendlerne kan benytte kommunens gode folkeskoler, relativt lave huspriser og fantastiske natur.


Kontakt

Adresse:
Nordfyns Kommune
Østergade 23,
5400 Bogense

Email:
post@nordfynskommune.dk

Webside:
www.nordfynskommune.dk

Nøgletal for Nordfyns Kommune

! Dårligt helbred #69/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 14 procent af indbyggerne i Nordfyns Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #47/98

Middellevetiden i Nordfyns Kommune er 80.6 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Nordfyns Kommune sig på plads nr. 47. Over de sidste fire år er middellevetiden i Nordfyns Kommune øget med 1.7 år.

! Alkoholforbrug #85/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Nordfyns Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 9.9 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Nordfyns Kommune på en 85. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #76/98

Der er desværre alt for mange rygere i Nordfyns Kommune. I 2013 røg 23.0 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #64/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Nordfyns Kommune er det desværre kun 25.8 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Nordfyns Kommune på en 64. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #78/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Nordfyns Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 17.4 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 78. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #40/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Nordfyns Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1594 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1467 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #94/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Nordfyns Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 17.4 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #42/98

I 2019 var 1.5 per 1000 indbyggere i Nordfyns Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #8/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 8 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Nordfyns Kommune behandlet 1803 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 37 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Nordfyns Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Nordfyns Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #10/98

Blandt Nordfyns Kommunes folkeskoleelever trives 37.2 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 10. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (37.2 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #18/98

Nordfyns Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.203. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 18. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #81/98

I 2017 var Nordfyns Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.4. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #1/96

I 2018 var 0.6 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Nordfyns Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #58/98

Der er i Nordfyns Kommune 61.7 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 58. plads.

! Anbragte Børn #36/98

0.8 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 36. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #32/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Nordfyns Kommune 74.7 procent.Det placerer kommunen på en flot 32. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Nordfyns Kommune her »
! Udgifter til idræt #65/98

Nordfyns Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Nordfyns Kommune i gennemsnit 745 kr. om året pr. borger på idræt. 469 kr. på drift og 276 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #32/98

Nordfyns Kommune har 18.0 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 32. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #86/98

Borgerne i Nordfyns Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 4.8 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #13/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Nordfyns Kommune 3.9 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #35/98

I 2017 var der i Nordfyns Kommune 1.5 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #12/98

I 2017 var der i Nordfyns Kommune 22.1 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #79/98

Nordfyns Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 165,268 kr.Det er den 79. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #58/98

Nordfyns Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 60,879 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #80/98

I Nordfyns Kommune er der 2.8 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 19. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #78/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Nordfyns Kommune 26.0 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 21 højeste skatteprocent blandt landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #74/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Nordfyns Kommune 29.98, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 25 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #8/98

Nordfyns Kommune har en langfristet gæld på 8,177 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Nordfyns Kommune på en flot 8. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #60/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 74.7 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Nordfyns Kommune på 60. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 74.3 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #73/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Nordfyns Kommune at vokse med 0.1 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #73/98

I Nordfyns Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.9 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #69/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Nordfyns Kommune var 289,079 kr. Det er en den 30 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #73/98

3.9 procent af befolkningen i Nordfyns Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #91/98

De seneste års jobvækst er gået udenom Nordfyns Kommune. Antallet af job i kommunen er faldet 1.0 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Nordfyns Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Nordfyns Kommune
Der er 364 boliger til salg i Nordfyns Kommune

Dags dato (8. december 2023) er der 364 boliger til salg i Nordfyns Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 788 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Nordfyns Kommune:

Se alle boliger til salg i Nordfyns Kommune her »

Grundskoler i Nordfyns Kommune

Folkeskoler i Nordfyns Kommune


Nordfyns Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 15 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Nordfyns Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 67,064 kr., er den 44. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Nordfyns Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Nordfyns Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Nordfyns Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
10. klassecenteret Nordfyn, Syddansk Erhvervsskole - - - -
Bogense Skole | 3.587   0.0 | 412,845 kr. nordfyn_bogense 
Klinteskolen - - - -
Kongslundskolen - - - -
Horsebækskolen - - - -
Kystskolen | 3.665   0.0 | 414,175 kr. nordfyn_kyst 
Sletten Skole | 3.642   0.0 | 425,670 kr. nordfyn_sletten 
Skovløkkeskolen - - - -
Løkkemarkskolen - - - -
Nordvestskolen - - - -
Hårslev skole - - - -
Havrehedskolen | 3.689   0.0 | 516,374 kr. nordfyn_havrehed 
Særslev-Hårslev-Skolen | 3.450   0.0 | 418,639 kr. nordfyn_saerslevhaarslev 
Søndersøskolen | 3.625   0.0 | 430,609 kr. nordfyn_soendersoe 
Veflinge Skole - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Nordfyns Kommune

I Nordfyns Kommune er der 2 Privatskoler.

Privatskoler i Nordfyns Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Otterup Realskole 0.0 |
Skamby Friskole -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.