DinGeo — i hele Danmark

Rebild Kommune

Rebild Kommune har 29.391 indbyggere og et årligt budget på 1.7 mia. kroner. Rebild er en af de fattigere kommuner med relativt lave skatteindtægter pr. indbygger. Dette justeres dog via den kommunale udligningsordning, hvorfra Rebild modtager ca. 411 mio. kroner årligt.

Set i forhold til Danmarks øvrige kommuner bruger Rebild få penge på folkebiblioteker og personer med særlige behov (plejefamilier, botilbud, forebyggende foranstaltninger, ledsagerordninger og samværstilbud). Rebild har desuden relativt lave udgifter til boligsikring, kollektiv trafik samt fritidsfaciliteter. Omvendt bruger kommunen relativt mange penge på natur- og miljøbeskyttelse (oprydning af forurenede grunde, tilsyn og overvågningsopgaver på miljøområdet samt den kommunale naturbeskyttelsesindsats). Rebild har desuden relativt høje udgifter til tandpleje.

Rebild Kommune omfatter bl.a. byerne Støvring, Terndrup og Nørager, hvor fagforvaltningerne er placeret på de 3 rådhuse fra de gamle kommuner. Kommunen er placeret i hjertet af Himmerland og indeholder landskendte naturområder som Rebild Bakker og Rold Skov.


Kontakt

Adresse:
Rebild Kommune
Hobrovej 110,
9530 Støvring

Email:
raadhus@rebild.dk

Webside:
www.rebild.dk

Nøgletal for Rebild Kommune

! Dårligt helbred #47/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 13 procent af indbyggerne i Rebild Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #38/98

Middellevetiden i Rebild Kommune er 80.8 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Rebild Kommune sig på plads nr. 38. Over de sidste fire år er middellevetiden i Rebild Kommune øget med 0.8 år.

Alkoholforbrug #28/98

Relativt få indbyggere i Rebild Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.1 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Rebild Kommune på en 28. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #20/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Rebild Kommune, der ryger. I 2013 røg 19.1 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #31/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Rebild Kommune er det heldigvis hele 28.8 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Rebild Kommune på en 31. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #68/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Rebild Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 17.0 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 68. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #64/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Rebild Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1672 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1633 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #16/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Rebild Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.2 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #3/98

I 2019 var 0.6 per 1000 indbyggere i Rebild Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #17/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 17 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Rebild Kommune behandlet 1536 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 53 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Rebild Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Rebild Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #39/98

Blandt Rebild Kommunes folkeskoleelever trives 31.7 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 39 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (31.7 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #15/98

Rebild Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.225. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 15. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #51/98

I 2017 var Rebild Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.8. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #83/96

I 2018 var 6.4 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Rebild Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #28/98

Der er i Rebild Kommune 83.5 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 28. plads.

Anbragte Børn #18/98

0.6 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 18. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #6/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Rebild Kommune 78.4 procent.Det placerer kommunen på en flot 6. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Rebild Kommune her »
! Udgifter til idræt #57/98

Rebild Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Rebild Kommune i gennemsnit 782 kr. om året pr. borger på idræt. 626 kr. på drift og 157 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #24/98

Rebild Kommune har 19.2 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 24. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #61/98

Borgerne i Rebild Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.7 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #5/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Rebild Kommune 3.5 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #10/98

I 2017 var der i Rebild Kommune 1.0 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #10/98

I 2017 var der i Rebild Kommune 21.1 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #69/98

Rebild Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 168,181 kr.Det er den 69. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #10/98

Rebild Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 55,638 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #24/98

I Rebild Kommune er der 3.9 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 24. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #52/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Rebild Kommune 25.5 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 52 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #59/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Rebild Kommune 26.09, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 59 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #21/98

Rebild Kommune har en langfristet gæld på 11,791 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Rebild Kommune på en flot 21. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #6/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 80.3 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Rebild Kommune på en flot 6. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 80.2 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #33/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Rebild Kommune at vokse med 5.3 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #76/98

I Rebild Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.9 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #36/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Rebild Kommune var 317,720 kr. Det er en den 36. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #19/98

2.5 procent af befolkningen i Rebild Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #11/98

Der er jobvækst Rebild Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 5.3 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Rebild Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Rebild Kommune
Der er 470 boliger til salg i Rebild Kommune

Dags dato (1. december 2023) er der 470 boliger til salg i Rebild Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 798 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Rebild Kommune:

Se alle boliger til salg i Rebild Kommune her »

Grundskoler i Rebild Kommune

Folkeskoler i Rebild Kommune


Rebild Kommune er inddelt i 9 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 18 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Rebild Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 62,788 kr., er den 28. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Rebild Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Rebild Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Rebild Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Bakkehusene - 0.0 | - rebild_bakkehusene 
Haverslev-Ravnkilde Skole | 3.654   - 448,989 kr. rebild_haverslevravnkilde 
KILDEN- Børne- og Ungeunivers | 3.645   - - rebild_bakkehusene 
KILDEN- Børne- og Ungeunivers | 3.645   - - rebild_terndrup 
Haverslev Skole - - - -
Ravnkilde Skole - - - -
Sortebakkeskolen | 3.762   0.0 | 440,923 kr. rebild_sortebakke 
Møllehusene - - - -
Blenstrup Skole - - - -
Hellum Skole - - - -
Skørping Skole | 3.632   0.0 | 528,565 kr. rebild_skoerping 
Terndrup Skole - 0.0 | - rebild_terndrup 
Kirketerpskolen - - - -
Bavnebakkeskolen | 3.673   0.0 | 490,915 kr. rebild_bavnebakke 
Suldrup Skole | 3.787   0.0 | 434,250 kr. rebild_suldrup 
Sønderup Skole - - - -
Øster Hornum Børneunivers | 3.494   - 479,907 kr. rebild_oesterhornum 
Karensmindeskolen | 3.705   0.0 | 564,383 kr. rebild_karensminde 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Rebild Kommune

I Rebild Kommune er der 4 Privatskoler.

Privatskoler i Rebild Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Sønderup Friskole -
Hellum Fri Skole -
Guldbæk Friskole -
Gregers Krabbe Friskolen 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.