DinGeo — i hele Danmark

Ringsted Kommune

Ringsted Kommune har 34.259 indbyggere og et årligt budget på 2.3 mia. kroner. Borgmester er Henrik Hvidesten fra partiet Venstre. Kommunen er erhvervsmæssigt domineret af Ringsted by, som desuden er det administrative centrum og byen hvor ca 60% af kommunens befolkning bor.

Ringsted Kommune klarer sig gennemsnitligt målt på nøgletal (se nøgletal nedenfor). Kommunens folkeskoleelver klarer sig stort set som forventet (undervisningseffekt tæt på nul) men deres trivsel er lidt under gennemsnittet. Befolkningstilvækst er derimod et positivt nøgletal og frem mod 2030 forventes befolknignen at vokse med 6.8 procent.

Ringsted Kommune har en attraktiv beliggenhed i Midtsjælland og ved Vestmotorvej E20, hvor 40.000 bilister dagligt passerer. Ringsted Kommune er desuden begunstiget af den store statslige investering i København-Køge-Ringsted-banen, der forventes indviet i maj 2019. Åbningen af den nye jernbane fra Ringsted til København over Køge vil betyde endnu bedre transportmuligheder og en rejsetid til København på ca. 30 minutter.


Kontakt

Adresse:
Ringsted Kommune
Sct. Bendtsgade 1,
4100 Ringsted

Email:
ringsted@ringsted.dk

Webside:
www.ringsted.dk

Nøgletal for Ringsted Kommune

! Dårligt helbred #47/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 13 procent af indbyggerne i Ringsted Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #67/98

Middellevetiden i Ringsted Kommune er 80.1 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Ringsted Kommune sig på plads nr. 67. Over de sidste fire år er middellevetiden i Ringsted Kommune øget med 1.1 år.

Alkoholforbrug #7/98

Relativt få indbyggere i Ringsted Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 6.0 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Ringsted Kommune på en 7. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #47/98

Der er desværre en del rygere i Ringsted Kommune. I 2013 røg 21.2 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #29/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Ringsted Kommune er det heldigvis hele 29.0 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Ringsted Kommune på en 29. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #55/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Ringsted Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 16.3 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 55. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #77/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Ringsted Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1730 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1603 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #66/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Ringsted Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.6 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #51/98

I 2019 var 1.6 per 1000 indbyggere i Ringsted Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #14/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 14 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Ringsted Kommune behandlet 1119 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 48 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Ringsted Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Ringsted Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #74/98

Blandt Ringsted Kommunes folkeskoleelever trives 28.0 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 74 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (28.0 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #58/98

Ringsted Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.007. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 58. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #43/98

I 2017 var Ringsted Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.9. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #38/96

I 2018 var 2.9 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Ringsted Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 38. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #48/98

Der er i Ringsted Kommune 67.9 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 48. plads.

! Anbragte Børn #51/98

0.9 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 51. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #79/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Ringsted Kommune 70.1 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 79. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Ringsted Kommune her »
! Udgifter til idræt #42/98

Ringsted Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Ringsted Kommune i gennemsnit 882 kr. om året pr. borger på idræt. 544 kr. på drift og 337 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #81/98

Ringsted Kommune har 14.6 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 81. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #50/98

Borgerne i Ringsted Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.0 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #77/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Ringsted Kommune 9.0 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #48/98

I 2017 var der i Ringsted Kommune 1.7 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #65/98

I 2017 var der i Ringsted Kommune 38.5 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #50/98

Ringsted Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 176,657 kr.Det er den 50. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #53/98

Ringsted Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 60,476 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #33/98

I Ringsted Kommune er der 3.6 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 33. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #93/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Ringsted Kommune 26.7 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 6 højeste skatteprocent blandt landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #47/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Ringsted Kommune 24.74, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 47 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #39/98

Ringsted Kommune har en langfristet gæld på 14,663 kr per indbygger.Det er danmarks 39. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #34/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 77.0 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Ringsted Kommune på 34. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 76.8 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #25/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Ringsted Kommune at vokse med 6.8 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #60/98

I Ringsted Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.6 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #33/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Ringsted Kommune var 319,049 kr. Det er en den 33. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #69/98

3.8 procent af befolkningen i Ringsted Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #62/98

Der er jobvækst Ringsted Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 0.9 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Ringsted Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Ringsted Kommune
Der er 169 boliger til salg i Ringsted Kommune

Dags dato (25. februar 2024) er der 169 boliger til salg i Ringsted Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 603 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Ringsted Kommune:

Se alle boliger til salg i Ringsted Kommune her »

Grundskoler i Ringsted Kommune

Folkeskoler i Ringsted Kommune


Ringsted Kommune er inddelt i 8 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 17 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Ringsted Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 67,998 kr., er den 39. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Ringsted Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Ringsted Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Ringsted Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Byskovskolen | 3.447   - - -
Campusskolen | 3.522   0.0 | 423,473 kr. ringsted-campus 
Vigersted Skole - - - -
ZBC10 - - - -
Allindelille Skole - - - -
Byskovskolen, afd. Benløse - -1.0 | - ringsted-byskov 
Kildeskolen | 3.659   - - ringsted-kilde 
Kværkeby Skole - - - -
Nordbakkeskolen | 3.549   - 468,901 kr. ringsted-nordbakke 
Søholmskolen | 3.757   - 508,231 kr. ringsted-soeholm 
Vetterslev-Høm Skole - - - -
Vigersted Skole | 3.562   0.0 | 477,478 kr. ringsted-vigersted 
Dagmarskolen | 3.568   - 363,800 kr. ringsted-dagmar 
Valdemarskolen | 3.590   - 395,978 kr. ringsted-valdemar 
Sdr. Parkskolen - - - -
Byskovskolen, afd. Asgård - - - ringsted-byskov 
Solhammerskolen - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Ringsted Kommune

I Ringsted Kommune er der 6 Privatskoler.

Privatskoler i Ringsted Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Allindelille Friskole 1.0 |
Kværkeby Friskole -
Ringsted Lilleskole 0.0 |
Sct. Joseph Skole 1.0 |
Ringsted Privatskole 0.0 |
Ringsted Ny Friskole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.