DinGeo — i hele Danmark

Sorø Kommune

Sorø Kommune har 29.595 indbyggere og et årligt budget på 1.9 mia. kroner. Borgmester siden 2014 er Gert Jørgensen fra Det Konservative Folkeparti, og Sorø-by er kommunens administrative centrum.

Sorø Kommune har nøgletal, der gennemsnitligt er lidt under middel, men på flere sundhedstal klarer kommunen sig bedre end gennemsnittet. Specielt Alkohol og Rygning er områder hvor kommunens indbyggere klarer sig godt og er mere afholdende end de fleste andre danske kommuner.


Kontakt

Adresse:
Sorø Kommune
Rådhusvej 8,
4180 Sorø

Email:
soroekom@soroe.dk

Webside:
www.soroe.dk

Nøgletal for Sorø Kommune

! Dårligt helbred #69/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 14 procent af indbyggerne i Sorø Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #87/98

Middellevetiden i Sorø Kommune er 79.3 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Sorø Kommune sig på plads nr. 87. Over de sidste fire år er middellevetiden i Sorø Kommune øget med 0.7 år.

Alkoholforbrug #14/98

Relativt få indbyggere i Sorø Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 6.6 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Sorø Kommune på en 14. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #19/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Sorø Kommune, der ryger. I 2013 røg 19.1 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #34/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Sorø Kommune er det desværre kun 28.6 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Sorø Kommune på en 34. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #56/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Sorø Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 16.3 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 56. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #46/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Sorø Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1617 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1594 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #81/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Sorø Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 16.2 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #34/98

I 2019 var 1.4 per 1000 indbyggere i Sorø Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #9/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 9 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Sorø Kommune behandlet 1391 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 26 dage. Prisen var i 2019 401 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Sorø Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #90/98

Blandt Sorø Kommunes folkeskoleelever trives 25.5 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 90 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (25.5 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #83/98

Sorø Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.169. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 83. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #51/98

I 2017 var Sorø Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.8. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #62/96

I 2018 var 3.8 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Sorø Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #39/98

Der er i Sorø Kommune 73.9 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 39. plads.

! Anbragte Børn #42/98

0.8 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 42. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #57/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Sorø Kommune 72.3 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 57. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Sorø Kommune her »
! Udgifter til idræt #95/98

Sorø Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Sorø Kommune i gennemsnit 416 kr. om året pr. borger på idræt. 338 kr. på drift og 78 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #44/98

Sorø Kommune har 17.4 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 44. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #75/98

Borgerne i Sorø Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.4 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #22/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Sorø Kommune 4.3 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #39/98

I 2017 var der i Sorø Kommune 1.6 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #79/98

I 2017 var der i Sorø Kommune 46.9 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #47/98

Sorø Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 177,646 kr.Det er den 47. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #43/98

Sorø Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 59,889 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #53/98

I Sorø Kommune er der 3.3 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 53. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #89/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Sorø Kommune 26.4 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 10 højeste skatteprocent blandt landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #57/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Sorø Kommune 25.74, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 57 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #80/98

Sorø Kommune har en langfristet gæld på 22,263 kr per indbygger.Det er danmarks 19. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #51/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 75.7 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Sorø Kommune på 51. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 75.1 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #58/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Sorø Kommune at vokse med 1.9 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #61/98

I Sorø Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.7 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #31/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Sorø Kommune var 319,512 kr. Det er en den 31. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #84/98

4.5 procent af befolkningen i Sorø Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #85/98

De seneste års jobvækst er gået udenom Sorø Kommune. Antallet af job i kommunen er faldet 0.6 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Sorø Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Sorø Kommune
Der er 188 boliger til salg i Sorø Kommune

Dags dato (21. september 2023) er der 188 boliger til salg i Sorø Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 1109 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Sorø Kommune:

Se alle boliger til salg i Sorø Kommune her »

Grundskoler i Sorø Kommune

Folkeskoler i Sorø Kommune


Sorø Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 9 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Sorø Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 58,098 kr., er den 9. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Sorø Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Sorø Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Sorø Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Holbergskolen | 3.345   0.0 | 383,990 kr. soroe-holberg 
Ruds Vedby Skole | 3.537   0.4 | 327,141 kr. soroe-rudsvedby 
Alsted-Fjenneslev Skole - - - -
Frederiksberg Skole | 3.684   0.0 | 555,251 kr. soroe-frederiksberg 
Pedersborg Skole | 3.446   -0.2 | 462,168 kr. soroe-pedersborg 
Slaglille-Bjernede Skole - - - -
Sorø Borgerskole | 3.551   -0.1 | 425,120 kr. soroe-soroeborger 
Stenlille Skole | 3.425   -0.1 | 416,888 kr. soroe-stenlille 
Stenmagle Skole - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Sorø Kommune

I Sorø Kommune er der 3 Privatskoler.

Privatskoler i Sorø Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Sorø Privatskole 0.6 |
Sorø Akademis Skole -
Sorø Børneuniversitet -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.