DinGeo — i hele Danmark

Tårnby Kommune

Tårnby Kommune har 43.010 indbyggere og et årligt budget på 2.7 mia. kroner. Tårnby er en af de fattigere kommuner med skatteindtægter pr. indbygger under gennemsnittet. Tårnby modtager derfor støtte fra andre kommuner via den kommunale udligningsordning.

Set i forhold til Danmarks øvrige kommuner bruger Tårnby relativt mange penge på folkebiblioteker, folkeskoler, fritidsfaciliteter og dagtilbud til børn og unge (dagpleje, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og klubber). Omvendt bruger kommunen relativt få penge på veje - Ingen andre kommuner har mindre udgifter til veje end Tårnby.

Tårnby Kommune har oplevet massive udefrakommende investeringer i infrastruktur med motorvej og toglinje til Øresundsbroen, Metro og udvidelse af Københavns Lufthavn. Den voldsomme vækst har ført til, at der nu er tre byområder, Kastrup, Tårnby og Vestamager. Udbygningen har også betydet et radikalt indgreb i kommunens fysiske struktur med overskæring af eksisterende nord-syd-orienterede vejstrukturer. Tårnby's boligmasse er for 80% vedkommende opført efter 1940, og der er en næsten ligelig fordeling af etageboliger og parcel- og rækkehuse.


Kontakt

Adresse:
Tårnby Kommune
Amager Landevej 76,
2770 Kastrup

Email:
kommunen@taarnby.dk

Webside:
www.taarnby.dk

Nøgletal for Tårnby Kommune

Dårligt helbred #1/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 7 procent af indbyggerne i Tårnby Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et under landsgennemsnittet og tyder på en relativ sund gennemsnitlig befolkning.

! Middellevetid #71/98

Middellevetiden i Tårnby Kommune er 80.0 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Tårnby Kommune sig på plads nr. 71. Over de sidste fire år er middellevetiden i Tårnby Kommune øget med 1.1 år.

! Alkoholforbrug #47/98

Der er en del i Tårnby Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.7 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Tårnby Kommune på en 47. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #39/98

Der er desværre en del rygere i Tårnby Kommune. I 2013 røg 20.8 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #36/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Tårnby Kommune er det desværre kun 28.5 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Tårnby Kommune på en 36. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #16/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Tårnby Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 12.8 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 16. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #85/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Tårnby Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1773 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1463 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #80/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Tårnby Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 16.1 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #42/98

I 2019 var 1.5 per 1000 indbyggere i Tårnby Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #53/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 53 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Tårnby Kommune behandlet 1214 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 85 dage. Prisen var i 2019 517 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Tårnby Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #79/98

Blandt Tårnby Kommunes folkeskoleelever trives 27.5 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 79 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (27.5 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #74/98

Tårnby Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.117. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 74. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #71/98

I 2017 var Tårnby Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.6. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #49/96

I 2018 var 3.2 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Tårnby Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #88/98

Der er i Tårnby Kommune 43.8 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 88. plads.

Anbragte Børn #5/98

0.4 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 5. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #89/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Tårnby Kommune 67.2 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 89. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Tårnby Kommune her »
! Udgifter til idræt #55/98

Tårnby Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Tårnby Kommune i gennemsnit 801 kr. om året pr. borger på idræt. 695 kr. på drift og 106 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #98/98

Tårnby Kommune har 11.0 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 98. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
Folkebibliotekernes udlån #10/98

Borgerne i Tårnby Kommune låner relativt mange bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 8.1 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #80/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Tårnby Kommune 9.2 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #69/98

I 2017 var der i Tårnby Kommune 2.0 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #97/98

I 2017 var der i Tårnby Kommune 71.4 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #23/98

Tårnby Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 202,257 kr.Det er den 23. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #63/98

Tårnby Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 61,504 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #18/98

I Tårnby Kommune er der 4.2 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 18. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #4/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Tårnby Kommune 23.1 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 4 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #34/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Tårnby Kommune 24.0, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 34 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #1/98

Tårnby Kommune har en langfristet gæld på 9 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Tårnby Kommune på en flot 1. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #13/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 79.6 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Tårnby Kommune på en flot 13. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 80.0 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #16/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Tårnby Kommune at vokse med 9.0 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #15/98

I Tårnby Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.1 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #22/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Tårnby Kommune var 335,213 kr. Det er en den 22. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #30/98

2.9 procent af befolkningen i Tårnby Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #16/98

Der er jobvækst Tårnby Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 4.7 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Tårnby Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Tårnby Kommune
Der er 140 boliger til salg i Tårnby Kommune

Dags dato (3. oktober 2023) er der 140 boliger til salg i Tårnby Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 1122 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Tårnby Kommune:

Se alle boliger til salg i Tårnby Kommune her »

Grundskoler i Tårnby Kommune

Folkeskoler i Tårnby Kommune


Tårnby Kommune er inddelt i 7 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 8 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Tårnby Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 61,679 kr., er den 22. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Tårnby Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Tårnby Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Tårnby Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Korsvejens Skole | 3.520   0.4 | 427,903 kr. taarnby-korsvejen 
Løjtegårdsskolen | 3.614   0.3 | 555,327 kr. taarnby-loejtegaard 
Nordregårdsskolen | 3.629   0.3 | 453,243 kr. taarnby-nordregaard 
Pilegårdsskolen | 3.607   -0.1 | 583,004 kr. taarnby-pilegaards 
Skelgårdsskolen | 3.387   0.1 | 543,563 kr. taarnby-skelgaards 
Kastrupgårdsskolen | 3.565   0.0 | 415,162 kr. taarnby-kastrupgaard 
Skottegårdsskolen | 3.489   0.6 | 325,921 kr. taarnby-skottegaards 
10. klassecenter US10 - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Tårnby Kommune

I Tårnby Kommune er der 1 Privatskoler.

Privatskoler i Tårnby Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Amager Privatskole -0.2 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.