DinGeo — i hele Danmark

Herstedøster Skole
Folkeskole i Albertslund Kommune


Antal Elever
953
Mere Info 
Ældste klassetrin
9. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
7,6
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Social Trivsel
4,0
Mere Info 
Faglig Trivsel
3,6
Mere Info 
Ro og Orden
3,7
Mere Info 
Inspiration
3,3
Mere Info 
Elevfravær
5,8%
Mere Info 
Dansk Herkomst
76,4%
Mere Info 
Udgift per elev
91.740 kr
Mere Info 
Forældreindkomst
449.968 kr
Mere Info 
Boligpris (kr/m2)
32.050
Mere Info 
Boliger til salg
9
Mere Info 

Herstedøster Skole


Adresse:
Herstedøster Skole
Trippendalsvej 2,
2620 Albertslund

Institutionsnummer:
165019

Skoleleder:
Birgitte Pilgaard

Telefon:
4368 7300

Email:
herstedosterskole@albertslund.dk

Webside:
http://herstedosterskole.skoleporten.dk/sp

Læs mere om skoledata »

Herstedøster Skole

Herstedøster Skole er en folkeskole i Albertslund Kommune, der hører til skoledistriktet Herstedøster Skole.

Herstedøster Skole og det tilhørende skoledistrikt  : Herstedøster Skole. Du kan se alle Albertslund Kommunes skoler og skoledistrikter på dette oversigtskort.

Datakilde: FKGKaraktergennemsnit på Herstedøster Skole

! Karaktergennemsnit i 2023   7.4

Herstedøster Skole havde i 2022/23 et karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangseksamen, der lå lidt under landsgennemsnittet. Skolen halter specielt bagefter i Matematik hvor den ligger 0.4 karakterpoint under landsgennemsnittet. Når man kigger på karaktergennemsnit er det dog vigtigt også at tage højde for børnenes socioøkonomiske baggrund. På Undervisningseffekt klarer Herstedøster Skole sig faktisk fornuftigt. Læs mere om undervisningseffekt og forældrenes økonomiske baggrund nedenfor

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Herstedøster Skole6.1 7.4 9.3 6.8 7.4
Albertslund Kommune 5.5 6.0 8.96.3 6.7
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Herstedøster Skole har over de sidste tolv år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Herstedøster Skole dækkende tolv år fra 2012 til og med 2023.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Herstedøster Skole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Herstedøster Skole er nummer 5 blandt grundskolerne i Albertslund Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 9 grundskoler i Albertslund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Trivsel på Herstedøster Skole

! Trivsel   3.60

Den samlede gennemsnitlige trivsel blandt 4.-9. klasses-eleverne på Herstedøster Skole er lidt under landsgennemsnittet.

Splitter man trivselsundersøgelsen 40 spørgsmål op i fire hovedgrupper, kan må få et lidt mere nuanceret indblik i trivsel på Herstedøster Skole:

Den sociale trivsel på Herstedøster Skole er lidt under gennemsnittet. Den gennemsnitlige sociale trivsel er 3.97, hvilket er den 729 højeste blandt de 1323 grundskoler, der deltog i 2022-undersøgelsen. En social trivsel lidt under gennemsnittet viser, at nogle elever kan have problemer ift skolen, klassen og fællesskabet.

Social trivsel angiver elevernes opfattelse af tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Eleverne på Herstedøster Skole har en faglig trivsel 3.62, der er lidt under gennemsnittet. Det er faktisk den 684. højeste faglige trivsel blandt alle folkeskoler.

Faglig trivsel omhandler elevens oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Det handler dels om elevens faglige færdigheder og dels om personlige kompetencer, der gør eleven i stand til at deltage aktivt i undervisningen. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Herstedøster Skole har en score på 3.66, hvilket er under gennemsnittet. Det er den 1004. højeste score i Danmark.

Spørgsmål omkring "Ro og Orden" drejer sig om larm i klassen og om eleverne kan høre lærerne og de andre elever. Der spørges desuden ind til hvor dygtige lærerne er til at skabe ro, og om lærere møder til tiden. Data stammer fra Undervisningsministeriet »

Herstedøster Skole scorer relativt fint på støtte og inspiration: 3.25, hvilket er over gennemsnittet. Det er den 421. højeste score i Danmark.

Støtte og inspiration består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte. null elever på Herstedøster Skole deltog i undersøgelse om Støtte og inspiration. Data stammer fra Undervisningsministeriet »


Trivselsdata

Skoletrivsel
Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling. Trivselsmålingerne er baseret på elvernes besvarelse af 40 standardspørgsmål.

DinGeo viser trivselsdata fra den seneste 2022-undersøgelse blandt 4.-9. kl. eleverne, der besvarede 40 spørgsmål. Baseret på svarene beregnes den gennemsnitlige trivsel samt fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration. Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 9 grundskoler i Albertslund Kommune her ».

Datakilde:
Børne- og Undervisningsministeriet: Trivsel - differentierede indikatorer, skole, køn, klassetrin

Elevfravær på Herstedøster Skole

! Fravær 2020/21

Herstedøster Skole havde i skoleåret 2020-2021 et gennemsnitlig elevfravær på 5,8 procent. Det er et højt fravær, som ligger over landsgennemsnittet på 5,1 procent. Gennemsnitlig set har eleverne på Herstedøster Skole hele 11,6 fraværsdage per skoleår.

Et højt fravær kan være et tegn på dårligt socialt miljø og/eller konflikter mellem eleverne indbyrdes eller mellem elever og lærere.

! Stigende fravær

Fraværsprocenten har varieret en del over de sidste 11 år, men samlet set er trenden desværre stigende.

Figur: Gennemsnitligt elevfravær på Herstedøster Skole i perioden 2010 - 2021. For skoleårene 2019/20 og 2020/21 kan COVID-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær. Elevfraværet for disse perioder bør derfor tolkes med forbehold herfor.

Datakilde: Excelvisning af fravær for skoler og skoletrin

Elevfravær

DinGeo har indsamlet alle tilgængeligt data på grundskolernes elevfravær.

Hæjt fravær kan skyldes mistrivsel socialt eller fagligt. Det kan for eksempel handle om ensomhed eller mobning.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 9 grundskoler i Albertslund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevfravær for folkeskolens elever

Elevtal og Herkomst på Herstedøster Skole

! Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var kun 76,4 procent af eleverne af dansk oprindelse. Analyser viser at en andel af ikke-vestlige elever højere end 15 pct. har en negativ effekt på undervisningen. Andelen af etnisk danske elever på skolen er voksende.

Stigende Elevtal

Der er 953 elever på Herstedøster Skole. Elevtallet har over de sidste 13 år oplevet en svag årlig vækst på ca. 0,2 procent, hvilket tyder på en populær skole, der tilvælges af skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Herstedøster Skole i perioden 2009 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 9 grundskoler i Albertslund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Herstedøster Skole er en folkeskole med 966 elever, der underviser elever til og med 9. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Herstedøster Skole ligger i Albertslund Kommune, der årligt investerer 91,740 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 9. højeste udgift blandt de 98 danske kommuner. Albertslund Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


Forældrenes Medianindkomst

Mange elever på Herstedøster Skole kommer fra velstillede hjem - Den gennemsnitlige disponible indkomst blandt skoledistriktets forældre er således højere over landsgennemsnittet449.968 kr.

Forældrebetaling

Herstedøster Skole er en folkeskole og derfor gratis for eleverne (uden forældrebetaling).

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 9 grundskoler i Albertslund Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Boliger til salg i Herstedøster Skole skoledistrikt

Udbudspriser

Skoledistriktet til Herstedøster Skole har udbudspriser over landsgennemsnittet. Kvadratmeterpriserne på de 3 villaer, der p.t. er til salg varierer fra 29.017 til 37.688 kr/m2, med et gennemsnit på 32.050 kr/m2 (median 29.231 kr/m2).

Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 3 villaer, der p.t. er til salg i skoledsitrktet.


! ni boliger boliger til salg

Med ni boliger til salg (20. juli 2024) i skoledistrikt Herstedøster Skole er der et begrænset udbud at vælge i mellem. Vi har samlet smagsprøver fra skoledistriktet, der desuden kigger på andre unikke kriterier som f.eks arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v.

Skoledistrikter og boligmarkedet

Skolevalg er et af de vigtigste valg som forældre tager på vegne af deres børn. I Danmark er børn ofte tilknyttet en bestemt distriktsskole baseret på deres bopæl. Af den grund er skolevalg ofte en implicit del af et boligkøb og kvaliteten af skoledistriktets folkeskole er derfor ofte af afgørende betydning for huskøbere, der har børn, eller har planer om at få børn. DinGeo er eneste danske website hvor du kan søge boliger til salg i skoledistrikter.

Se alle boliger til salg i Herstedøster Skole her »

Grundskoler i Albertslund Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Egelundskolen 3.523 | 0.0 | 453,316 kr. Se på kort
Vridsløselille Skole
ikke aktiv
- - -
Hyldagerskolen
ikke aktiv
- - -
Albertslund Lille Skole - 0.0 | -
Det 10. Element Albertslund 10. kl. skole
ikke aktiv
- - -
  Herstedøster Skole 3.603 | 0.0 | 449,968 kr. Se på kort
Herstedvester Skole 3.489 | 0.0 | 389,780 kr. Se på kort
Herstedlund Skole 3.749 | -1.0 | 299,748 kr. Se på kort
Albertslund Ungecenter, 10. kl. afdeling - - - Se på kort

Kommunens 9 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »