DinGeo — i hele Danmark

Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune har 115.905 indbyggere, hvilket gør den til landets femtestørste (målt på indbyggerantal). Kommunen har et årligt budget på 7.6 mia. kroner.

Esbjerg Kommune har flotte nøgletal på "Børn og Unge", specielt omkring trivsel i folkeskolen klarer kommunen sig flot, med en fornem førsteplads, foran de nordsjællandske kommuner Fredensborg og Lyngby-Taarbæk (bemærk dog at Esbjerg Kommune tidligere brugte sin egen trivselsundersøgelse).

Næsten hele kommunens industri er koncentreret i Esbjerg. Esbjerg en en ung by, der opstod omkring den havn, som staten fra 1868 byggede som erstatning for havnen i Altona, som Danmark mistede med 1864-krigen. Mens erhvervsvirksomhederne i den nye Esbjerg by i de første 100 år helt overvejende var koncentreret om forarbejdning og eksport af landbrugsvarer og fisk, så betød udviklingen af de danske gas- og oliefelter i Nordsøen fra 1970'erne en kraftig omlægning og udvikling af hele kommunens erhvervsliv. De sidste år er havvindmølleindustrien desuden begyndt at fylde.


Kontakt

Adresse:
Esbjerg Kommune
Torvegade 74,
6700 Esbjerg

Email:
raadhuset@esbjergkommune.dk

Webside:
www.esbjergkommune.dk

Nøgletal for Esbjerg Kommune

! Dårligt helbred #76/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 15 procent af indbyggerne i Esbjerg Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #64/98

Middellevetiden i Esbjerg Kommune er 80.2 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Esbjerg Kommune sig på plads nr. 64. Over de sidste fire år er middellevetiden i Esbjerg Kommune øget med 1.2 år.

! Alkoholforbrug #74/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Esbjerg Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 9.4 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Esbjerg Kommune på en 74. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #86/98

Der er desværre alt for mange rygere i Esbjerg Kommune. I 2013 røg 24.0 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #51/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Esbjerg Kommune er det desværre kun 26.8 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Esbjerg Kommune på en 51. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #43/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Esbjerg Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 15.3 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 43. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #22/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Esbjerg Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1532 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1527 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #43/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Esbjerg Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.0 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #71/98

I 2019 var 1.9 per 1000 indbyggere i Esbjerg Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #40/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 40 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Esbjerg Kommune behandlet 3438 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 23 dage. Prisen var i 2019 808 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Esbjerg Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #1/98

Blandt Esbjerg Kommunes folkeskoleelever trives 45.3 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 1. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (45.3 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #33/98

Esbjerg Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.105. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 33. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #43/98

I 2017 var Esbjerg Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.9. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #38/96

I 2018 var 2.9 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Esbjerg Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 38. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #31/98

Der er i Esbjerg Kommune 81.8 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 31. plads.

! Anbragte Børn #71/98

1.1 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 71. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #83/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Esbjerg Kommune 69.1 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 83. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Esbjerg Kommune her »
! Udgifter til idræt #68/98

Esbjerg Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Esbjerg Kommune i gennemsnit 738 kr. om året pr. borger på idræt. 586 kr. på drift og 152 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #66/98

Esbjerg Kommune har 15.7 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 66. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #83/98

Borgerne i Esbjerg Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.1 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #65/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Esbjerg Kommune 6.9 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #96/98

I 2017 var der i Esbjerg Kommune 2.9 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #60/98

I 2017 var der i Esbjerg Kommune 36.9 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #49/98

Esbjerg Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 176,813 kr.Det er den 49. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #65/98

Esbjerg Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 61,798 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #59/98

I Esbjerg Kommune er der 3.1 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 59. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #59/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Esbjerg Kommune 25.6 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 59 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #55/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Esbjerg Kommune 25.29, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 55 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #24/98

Esbjerg Kommune har en langfristet gæld på 12,433 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Esbjerg Kommune på en flot 24. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #65/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 74.2 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Esbjerg Kommune på 65. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 73.7 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #56/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Esbjerg Kommune at vokse med 2.4 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #42/98

I Esbjerg Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.4 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #50/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Esbjerg Kommune var 300,095 kr. Det er en den 50. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #46/98

3.4 procent af befolkningen i Esbjerg Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #84/98

De seneste års jobvækst er gået udenom Esbjerg Kommune. Antallet af job i kommunen er faldet 0.3 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Esbjerg Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Esbjerg Kommune
Der er 963 boliger til salg i Esbjerg Kommune

Dags dato (22. september 2023) er der 963 boliger til salg i Esbjerg Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 1114 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Esbjerg Kommune:

Se alle boliger til salg i Esbjerg Kommune her »

Grundskoler i Esbjerg Kommune

Folkeskoler i Esbjerg Kommune


Esbjerg Kommune er inddelt i 8 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 41 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Esbjerg Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 69,729 kr., er den 31. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Esbjerg Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Esbjerg Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Esbjerg Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Studie 10 - - - -
Ansgarskolen Vadehav | 3.758   0.0 | - esbjerg_vadehav 
Vitaskolen Bohr | 3.732   0.0 | - esbjerg_bohr 
Signaturskolen - - - -
Cosmosskolen - - - -
Urbanskolen - - - -
Bohrskolen - - - -
Vadehavsskolen - - - -
Fortunaskolen - - - -
Auraskolen - - - -
Bakkevejens Skole Fortuna | 3.573   0.0 | - esbjerg_fortuna 
Darum Børneby | 3.719   - 480,417 kr. esbjerg_darum 
Gørding Skole Fortuna | 3.614   0.0 | - esbjerg_fortuna 
Vejrup Skole Fortuna | 3.772   - - esbjerg_fortuna 
Nordre Skole Fortuna | 3.632   0.0 | - esbjerg_fortuna 
Bakkeskolen Cosmos | 3.853   0.0 | - esbjerg_cosmos 
Boldesager Skole Cosmos | 3.688   0.0 | - esbjerg_cosmos 
Bryndum Skole Aura - 0.0 | - esbjerg_aura 
Danmarksgades Skole Urban | 3.834   0.0 | - esbjerg_urban 
Fourfeldtskolen Bohr | 3.685   0.0 | - esbjerg_bohr 
Guldager Skole - - - -
Hjerting Skole Aura | 3.755   0.3 | - esbjerg_aura 
Ådalskolen Bohr | 3.766   - - esbjerg_bohr 
Præstegårdsskolen Urban | 3.756   0.0 | - esbjerg_urban 
Rørkjær Skole Urban | 3.614   0.0 | - esbjerg_urban 
Skads Skole Signatur | 3.588   0.0 | - esbjerg_signatur 
Spangsbjergskolen Cosmos | 3.778   0.0 | - esbjerg_cosmos 
Tjæreborg Skole Signatur | 3.475   0.0 | - esbjerg_signatur 
Vester Nebel Skole - - - -
Kvaglundskolen Signatur | 3.473   0.0 | - esbjerg_signatur 
Vestervangskolen - 0.4 | - -
Blåbjerggårdskolen - - - -
Nordvangskolen - - - -
Sønderrisskolen Aura - 0.0 | - esbjerg_aura 
Egekratskolen Fortuna | 3.874   - - esbjerg_fortuna 
Gredstedbro Skole Vadehav | 3.576   0.0 | - esbjerg_vadehav 
Spandet-Roager Skole - - - -
Valdemarskolen - - - -
Egebæk-Hviding Skole Vadehav | 3.575   - - esbjerg_vadehav 
Vittenbergskolen Vadehav | 3.748   0.0 | - esbjerg_vadehav 
Nørremarkskolen - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Esbjerg Kommune

I Esbjerg Kommune er der 7 Privatskoler.

Privatskoler i Esbjerg Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Esbjerg International School 0.0 |
Friskolen i Bramming -
Esbjerg Realskole 0.3 |
Sankt Nikolaj Skole 0.2 |
Markusskolen 0.0 |
Rudolf Steiner skolen i Esbjerg -
Riberhus Privatskole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Esbjerg Kommune

Der er 3 Ghettoområder i Esbjerg Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Hedelundgårdparken Esbjerg 2368 40.8 27.9 3.51 63.7 62.1
Præstebakken/Syrenparken Esbjerg 1500 37.3 43.0 2.91 67.8 59.1
Stengårdsvej Esbjerg 1275 37.6 75.1 2.6 76.8 57.3