DinGeo — i hele Danmark

Herlev Kommune

Herlev Kommune er en forstadskommune nordvest for København med 28.756 indbyggere og et årligt budget på ca. 2 mia. kroner. Kommunen har et relativ højt skattegrundlag. Ikke desto mindre er Herlev en af de få hovedstadskommuner, der modtager økonomisk støtte fra andre kommuner via den kommunale udligningsordning.

Netavisen piopio.dk har kåret Herlev som Danmarks mest socialdemokratiske kommune. Ved det seneste kommunalvalg stemte næsten 60 procent af indbyggerne på partiet. Herlev er stærkt præget af den overordnede trafikstruktur. Kommunen gennemskæres af flere hovedveje, bl.a. Motorringvejen, Ring 3 og 4 og Herlev Hovedgade (Frederikssundsvej). Den kommende letbane, der efter planen skal være færdig i 2025 får fire stop i Herlev Kommune.


Kontakt

Adresse:
Herlev Kommune
Herlev Bygade 90,
2730 Herlev

Email:
herlev@herlev.dk

Webside:
www.herlev.dk

Nøgletal for Herlev Kommune

! Dårligt helbred #47/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 13 procent af indbyggerne i Herlev Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #82/98

Middellevetiden i Herlev Kommune er 79.7 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Herlev Kommune sig på plads nr. 82. Over de sidste fire år er middellevetiden i Herlev Kommune øget med 1.5 år.

! Alkoholforbrug #64/98

Der er en del i Herlev Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 8.8 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Herlev Kommune på en 64. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #51/98

Der er desværre en del rygere i Herlev Kommune. I 2013 røg 21.5 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #69/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Herlev Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 25.4 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Herlev Kommune på en 69. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #33/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Herlev Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 14.4 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 33. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #95/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Herlev Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1879 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1665 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #78/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Herlev Kommune har en meget høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 16.0 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #89/98

I 2019 var 2.5 per 1000 indbyggere i Herlev Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #26/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 26 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Herlev Kommune behandlet 455 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 73 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Herlev Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Herlev Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #85/98

Blandt Herlev Kommunes folkeskoleelever trives 26.3 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 85 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (26.3 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #77/98

Herlev Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er negativ: -0.123. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig dårligere end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 77. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #37/98

I 2017 var Herlev Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.0. Det er samme resultat som 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #10/96

I 2018 var 1.5 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Herlev Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #5/98

Der er i Herlev Kommune 132.7 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 5. plads.

! Anbragte Børn #34/98

0.8 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 34. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #85/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Herlev Kommune 68.7 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 85. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Herlev Kommune her »
Udgifter til idræt #4/98

Herlev Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Herlev Kommune i gennemsnit 1594 kr. om året pr. borger på idræt. 1231 kr. på drift og 363 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #89/98

Herlev Kommune har 13.3 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 89. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #54/98

Borgerne i Herlev Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.0 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #88/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Herlev Kommune 14.9 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #19/98

I 2017 var der i Herlev Kommune 1.1 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #93/98

I 2017 var der i Herlev Kommune 59.4 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #24/98

Herlev Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 200,051 kr.Det er den 24. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #91/98

Herlev Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 65,854 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #30/98

I Herlev Kommune er der 3.7 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 30. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #8/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Herlev Kommune 23.7 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 8 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #36/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Herlev Kommune 24.3, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 36 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #6/98

Herlev Kommune har en langfristet gæld på 7,766 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Herlev Kommune på en flot 6. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #28/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 77.4 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Herlev Kommune på en flot 28. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 77.3 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #3/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Herlev Kommune at vokse med 16.3 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #8/98

I Herlev Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.1 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #26/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Herlev Kommune var 327,024 kr. Det er en den 26. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #51/98

3.5 procent af befolkningen i Herlev Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #6/98

Der er jobvækst Herlev Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 6.8 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Herlev Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Herlev Kommune
Der er 83 boliger til salg i Herlev Kommune

Dags dato (22. februar 2024) er der 83 boliger til salg i Herlev Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 609 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Herlev Kommune:

Se alle boliger til salg i Herlev Kommune her »

Grundskoler i Herlev Kommune

Folkeskoler i Herlev Kommune


Herlev Kommune er inddelt i 3 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 9 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Herlev Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 62,842 kr., er den 29. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Herlev Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Herlev Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Herlev Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Lindehøjskolen | 3.510   0.0 | 538,880 kr. herlev-lindehoej 
Hammergårdskolen - - - -
Elverhøjens Skole - - - -
Herlev byskole | 3.641   0.0 | 420,341 kr. herlev-herlev 
Kildegårdskolen | 3.486   0.0 | 352,505 kr. herlev-kildegaard 
Herlev Byskole - - - -
Herlev byskole, afd. Elv - - - -
Kildegårdskolen - - - -
Kildegårdskolen, afd. Øst - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Herlev Kommune

I Herlev Kommune er der 1 Privatskoler.

Privatskoler i Herlev Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Herlev Privatskole 1.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.